A-Y o Wasanaethau: P

Pa Gefnogaeth Sydd ar Gael

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gwasanaethau-plant/pa-gefnogaeth-sydd-ar-gael/

Gwasanaethau i blant a phobl sydd angen cefnogaeth a/neu ddiogelwch

Panel Dinasyddion Gwent

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/panel-dinasyddion-gwent/

Mae'r panel dinasyddion yn cynnwys pobl sy'n byw ac yn gweithio ar draws Gwent ac a ffurfiwyd i helpu i roi cyfle i bobl ddweud eu dweud am fywyd yng Ngwent ac am wasanaethau cyhoeddus lleol.

Panel Dinasyddion Gwent

/cy/cyngor/ymgynghoriadau/panel-dinasyddion-gwent/

Mae’r Panel Dinasyddion yn grŵp o bobl sy’n byw mewn Gwent. Gofynnir iddynt yn gyson am eu sylwadau ac ymgynghorir â nhw ar wasanaethau ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.

Panel Dinasyddion Gwent

/cy/cyngor/ymgynghoriadau/panel-dinasyddion-gwent/

Mae’r Panel Dinasyddion yn grŵp o bobl sy’n byw mewn Gwent. Gofynnir iddynt yn gyson am eu sylwadau ac ymgynghorir â nhw ar wasanaethau ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.

Paratoi ar gyfer y Gaeaf

/cy/preswylwyr/argyfyngau-ac-atal-troseddau/paratoi-ar-gyfer-y-gaeaf/

Cyngor ar yr hyn y gallwch ei wneud i gadw’n ddiogel yn ystod amhariadau oherwydd tywydd y gaeaf

Parc Bryn Bach

/cy/ymwelwyr/parciau-a-chefn-gwlad/parc-bryn-bach/

Mae’r parc wedi’i leoli mewn 340 erw gymysg o lawntiau a choetiroedd a’r canolbwynt yw llyn 36 erw

Parc yr Ŵyl

/cy/ymwelwyr/parciau-a-chefn-gwlad/parc-yr-wyl/

Mae Parc yr Ŵyl yn cynnwys dros 70 erw o barcdir sy’n weddill o Ŵyl Ardd Cymru

Parcio ar y Stryd

/cy/preswylwyr/mannau-gwefru-cerbydau-trydan/gwefru-ar-y-stryd/

Tudalen yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa bresennol G.E. o ran codi tâl ar y stryd

Parth Menter Glynebwy

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/buddsoddi-ym-mlaenau-gwent/parth-menter-glynebwy/

Mae ardaloedd menter yn cynnig cymhellion i fusnesau gweithgynhyrchu sy’n dod i Lynebwy

Pas bws pobl anabl

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/anableddau/pas-bws-pobl-anabl/

Canfod os ydych yn gymwys a sut i wneud cais

Pass Plas Cymru

/cy/preswylwyr/diogelwch-ffordd/pass-plas-cymru/

Pass Plus Cymru Young Driver Improvement Scheme

Peirianneg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/stem/

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Peldroid

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/mervyn-griffiths/

Ddydd Gwener 24 Ionawr 2014 cafodd y Plac Glas i anrhydeddu Mervyn ei ddadorchuddio gan Clive Thomas, dyfarnwr arall o Gymru. Fel Mervyn, roedd Clive yn ddyfarnwr safon byd, a ymddangosodd yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd 1974 a 1978 a nifer fawr o gemau rhyngwladol ac Ewropeaidd pwysig. Dywedodd Clive, “Mae’n anrhydedd fawr cael fy ngwahodd i ddadorchuddio’r plac hwn. Roedd gennyf lawer iawn o barch at Mervyn oherwydd ei fod yn ddyfarnwr llym iawn ac roedd gwybod ei fod ef, Cymru arall, wedi cyrraedd y brig, yn tanio fy uchelgais.

Plant a Phobl Ifanc

/cy/cyngor/plant-a-phobl-ifanc/fforwm-ieuenctid-blaenau-gwent/pwy-yw-fforwm-ieuenctid-blaenau-gwent/

Dewch i wybod am Fforwm Ieuenctid BG a sut i ymuno

Plant a Phobl Ifanc

/cy/cyngor/plant-a-phobl-ifanc/uwch-gyngor-plant/beth-yw-r-uwch-gyngor-plant/

(Dewch i wybod am yr Uwch-Gyngor Plant a beth rydym yn ei wneud)

Plant Sy’n Colli Addysg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/plant-sy-n-colli-addysg/

Ydych chi’n pryderu y gall plentyn fod yn colli addysg?

Pleidleisio drwy’r Post/drwy Ddirprwy

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/pleidleisio-drwy-r-postdrwy-ddirprwy/

Sut i gofrestru fel pleidleisiwr post, neu i ddirprwy bleidleisio ar eich rhan

Podlediad Valleys Voices

/cy/cyngor/cydraddoldeb-a-r-gymraeg/podlediad-valleys-voices/

Mae podlediad Valleys Voices amdanoch chi, amdanaf i, amdanom ni. Mae’r cyflwynwyr o'r tîm Cydlyniant Cymunedol yn cwrdd â phobl sy’n byw yng Nghymoedd Gwent i edrych ar sut all synnwyr o le uno cymunedau amrywiol.

Polisi Caffael y Cyngor

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/contraftau-a-chyfleoedd/polisi-caffael-y-cyngor/

Strategaethau caffael yng Nghymru a Blaenau Gwent, a rheolau caffael

Polisi Gorfodi

/cy/busnes/iechyd-a-diogelwch/polisi-gorfodi/

Polisi Gorfodi Diogelu’r Cyhoedd

Preifatrwydd

/cy/corfforaethol/hysbysiad-preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-arolwg-lles-gwent/

Presenoldeb Yn Yr Ysgol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/presenoldeb-yn-yr-ysgol/

Darllenwch fwy am bresenoldeb yn yr ysgol a’r Gwasanaeth Lles Addysg

Pridiannau Tir Lleol

/cy/busnes/pridiannau-tir-lleol/

Dan Ddeddf Pridiannau Tir Lleol 1975 mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i gadw cofrestr gywir a chyfredol o Bridiannau Tir Lleol sy'n effeithio ar dir ac eiddo.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/buddsoddi-ym-mlaenau-gwent/prifddinas-ranbarth-caerdydd/

Nod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw datblygu a hybu De-ddwyrain Cymru fell le gwych I fyw, I weithio ac I sefydlu busnes.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

/cy/busnes/prifddinas-ranbarth-caerdydd/

Nod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yw datblygu a hybu De-ddwyrain Cymru fell le gwych I fyw, I weithio ac I sefydlu busnes.

Priffyrdd

/cy/preswylwyr/priffyrdd/priffyrdd/

Dyletswydd y cyngor o ran priffyrdd Blaenau Gwent

Prosbectws Blaenau Gwent

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/buddsoddi-ym-mlaenau-gwent/prosbectws-blaenau-gwent/

Cael gwybod am gyfleoedd i dyfu eich busnes ym Mlaenau Gwent

Proses Gaffael

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/contraftau-a-chyfleoedd/proses-gaffael/

Y broses a ddefnyddir gan y cyngor i hysbysebu a gosod contractau

Prosiect Lluosi

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/prosiect-lluosi/

Mae Cyngor Blaenau Gwent wedi derbyn cyllid drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU i gefnogi datblygiad rhifedd ymhlith oedolion ar draws y sir.

Pryd ar Glud

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/pryd-ar-glud/

Cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth dosbarthu prydau poeth

Prydau Ysgol am Ddim

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/prydau-ysgol-am-ddim/

Darganfyddwch a all eich plentyn gael prydau ysgol am ddim, sut i wneud cais a gwnewch ymholiad cyffredinol.

Pwll Cwmcelyn

/cy/ymwelwyr/parciau-a-chefn-gwlad/pwll-cwmcelyn/

Mae’r cyn bwll porthi hwn bellach wedi’i drawsnewid yn llyn hamdden gyda llwybrau cerdded, ardal bicnic a physgota.

Pwll Sant Iago

/cy/ymwelwyr/parciau-a-chefn-gwlad/pwll-sant-iago/

Ardal hamdden i’r dwyrain o Georgetown, Tredegar wedi’i hamgylchynu gan goedwigoedd

Pwy yw Fforwm Ieuenctid Blaenau Gwent?

/cy/cyngor/plant-a-phobl-ifanc/fforwm-ieuenctid-blaenau-gwent/pwy-yw-fforwm-ieuenctid-blaenau-gwent/

Dewch i wybod am Fforwm Ieuenctid BG a sut i ymuno

Pwy yw’r plant sydd angen eu mabwysiadu?

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/mabwysiadu-a-phlant-sy-n-derbyn-gofal/pwy-yw-r-plant-sydd-angen-eu-mabwysiadu/

Gwybodaeth am blant sydd angen lle diogel, parhaol mewn teulu

Pwyllgor Craffu

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/pwyllgor-craffu/

Deall swyddogaeth y Pwyllgor Craffu mewn prosesau gwneud penderfyniadau’r cyngor

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cefnogi-pobl/pwyllgor-cydweithredol-rhanbarthol-gwent/

Y bwrdd rhanbarthol a’r cynllun i gefnogi pobl ledled Gwent