A-Y o Wasanaethau: A

A wyf angen caniatâd cynllunio?

/cy/preswylwyr/cynllunio/sut-i-wneud-cais-am-ganiatad-cynllunio/a-wyf-angen-caniatad-cynllunio/

Cael gwybod a yw eich prosiect adeiladu yn dod o dan hawliau datblygu a ganiateir neu a oes angen caniatâd cynllunio arnoch

abertyleri

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/thora-silverthorn/

Mae’r nawfed Plac Porffor i’w ddadorchuddio yng Nghymru yn dathlu cyfraniad nyrs ddewr ac amddiffynnydd ei phroffesiwn a fagwyd yn Abertyleri ac a ddaeth yn un o’r nyrsys Prydeinig cyntaf i wirfoddoli yn Rhyfel Cartref Sbaen. Cafodd plac Thora Silverthorne ei ddadorchuddio y tu allan i Amgueddfa Abertyleri, Blaenau Gwent, ddydd Gwener, 13 Mai 2022.

abledd

/cy/corfforaethol/mynediad/

Achosion Eraill o Niwsans Statudol

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/achosion-eraill-o-niwsans-statudol/

Cyngor ar niwsans sy’n ymwneud â llwch, mwg, ager, arogl, pryfed a goleuadau artiffisial

Adeiladau Gwag

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/adeiladau-gwag/

Adeiladau Gwag

Adfer Treth Gyngor

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/adfer-treth-gyngor/

Gwybodaeth am dreth y Cyngor

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gwasanaethau-cymdeithasol/adroddiad-blynyddol-gwasanaethau-cymdeithasol/

Y adroddiad dweud stori pa mor dda y caiff gwasanaethau cymdeithasol eu darparu ym Mlaenau Gwent.

Adroddiadau blynyddol

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/adroddiadau-blynyddol/

Adroddiadau blynyddol y Cynghorydd

Addysg a Hamdden

/cy/busnes/swyddi-a-sgiliau/addysg-a-hamdden/

Darganfod pethau i’w gwneud a’u gweld

Addysg Blynyddoedd Cynnar

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/gofal-plant-blynyddoedd-cynnar-a-chwarae/addysg-blynyddoedd-cynnar/

Addysg blynyddoedd cynnar am ddim i blant dros 3 oed

Addysg Ddewisol Yn Y Cartref

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/addysg-ddewisol-yn-y-cartref/

Canllawiau ar gyfer teuloedd sy’n addysgu gartref

Addysg Oedolion

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/addysg-oedolion/

Mae Coleg Gwent yn darparu cyrsiau ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Addysg Ôl 16

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/addysg-ol-16/

Os yw eich plentyn mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg gall wneud cais i aros yn y chweched dosbarth ac astudio am lefel AS/A.

Aelod Cabinet

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/aelod-cabinet/

Deall rôl aelodau Cabinet o fewn y Cyngor

Aelod Llywyddol

/cy/cyngor/cynghorwyr-a-phwyllgorau/aelod-llywyddol/

Presiding Member

Aelod Seneddol

/cy/ymwelwyr/placiau-glas-a-chofadeiladau/michael-foot/

Plac Coch yn coffáu Michael Foot, AS lleol ac Arweinydd y Blaid Lafur

amdanno

/cy/corfforaethol/amdanom-ni/blaenau-gwent/

Gwybodaeth am ardal Blaenau Gwent

Amgueddfa Gweithfeydd Glynebwy

/cy/ymwelwyr/amgueddfeydd-ac-archifau/amgueddfa-gweithfeydd-glynebwy/

Gweld casgliad unigryw o arteffactau a dogfennau'n adrodd hanes gwneud haearn a dur yng Nglynebwy

Amgueddfa Hanes Leol Tredegar

/cy/ymwelwyr/amgueddfeydd-ac-archifau/amgueddfa-hanes-leol-tredegar/

Mae gan yr amgueddfa gasgliad amrywiol o wrthrychau'n adlewyrchu diwydiant a bywyd y dref gwneud haearn bwysig yma

Anableddau Corfforol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/anableddau/anableddau-corfforol/

Gwybodaeth ar y mathau o gymorth gallwn eu darparu

Anableddau Dysgu

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/anableddau/anableddau-dysgu/

Gwasanaethau ar gael i bobl gydag anableddau dysgu

Anableddau Synhwyraidd

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/anableddau/anableddau-synhwyraidd/

Gwasanaethau ar gyfer y sawl gyda nam ar y golwg neu’r clyw

Anelu'n Uchel Blaenau Gwent

/cy/busnes/swyddi-a-sgiliau/anelun-uchel-blaenau-gwent/

Sut y gallwch chi dyfu eich busnes drwy ddatblygu gwell sgiliau

Aneurin Bevan

/cy/ymwelwyr/cartref-y-gig/

I archwilio ymhellach stori'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Aneurin Bevan mae nifer o safleoedd i ymweld â nhw.

Ansawdd Aer

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/ansawdd-aer/

Dyletswydd y cyngor o ran ansawdd aer ac adroddiadau cynnydd blynyddol

Apeliadau Budd-dal Tai

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/apeliadau-budd-dal-tai/

Apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed ar eich hawl i gael budd-daliadau

Apeliadau Cynllunio

/cy/preswylwyr/cynllunio/apeliadau-cynllunio/

Beth i’w wneud os caiff eich cais cynllunio ei wrthod ac rydych yn dymuno apelio

Apeliadau Derbyniadau

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/derbyniadau-ysgolion/apeliadau-derbyniadau/

Beth allwch chi ei wneud os gwrthodir lle i’ch plentyn yn eich ysgol dewis cyntaf

Archebu copïau o dysgysgrifau

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/archebu-copiau-o-dysgysgrifau/

Cael copi o dystysgrif geni, marwolaeth neu briodas

Archebu seremoni

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/archebu-seremoni/

Sut i archebu un o’n seremonïau priodas, enwi neu sifil

Archifau Gwent

/cy/ymwelwyr/amgueddfeydd-ac-archifau/archifau-gwent/

Mae’r cyfleusterau gwych newydd yn darparu awyrgylch perffaith i chi ddefnyddio’r casgliad unigryw o ddogfennau.

Arfarniad Cynaliadwyedd

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-2018-2033/arfarniad-cynaliadwyedd/

argyfwng

/cy/corfforaethol/cysylltwch-a-ni/cysylltiadau-argyfwng/

Arolwg Lles

/cy/corfforaethol/hysbysiad-preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-arolwg-lles-gwent/

Asesiad Ar Gyfer Gwasanaethau Gofal Yn Y Gymuned

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/asesiad-ar-gyfer-gwasanaethau-gofal-yn-y-gymuned/

Pwy sy’n gallu derbyn cymorth gofal cymunedol a sut i gael gafael arno

Asesiad o Anghenion y Boblogaeth

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/deddf-gwasanaethau-cymdeithasol-a-llesiant/asesiad-o-anghenion-y-boblogaeth/

Mae Rhan Dau, adran 14 y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn datgan bod rhaid i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol gynnal asesiad ar y cyd i ganfod anghenion gofal a chymorth.

Asesiad o Berfformiad

/cy/cyngor/perfformiad/asesiad-blynyddol-o-berfformiad/

Mae data cyfredol a chywir ar berfformiad yn hanfodol er mwyn i’r Cyngor reoli ei wasanaethau a monitro pa mor dda mae’r gwasanaethau hynny yn gwella

AskSARA

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/asksara/

Pecyn cymorth asesu arlein ar gyfer cymhorthion byw ac offer

AskSARA

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/anableddau/asksara/

Pecyn cymorth asesu arlein ar gyfer cymhorthion byw ac offer

AskSARA

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gwasanaethau-plant/asksara/

Pecyn cymorth asesu arlein ar gyfer cymhorthion byw ac offer

Astudiaethau Blynyddol

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/astudiaethau-blynyddol/

Gweler Adroddiadau Monitro Blynyddol y CDLl a chanlyniadau Cyd-Astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai, arolygon canol tref ac adnoddau chwarae a chwaraeon awyr agored