Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus

Daeth Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus i rym ar 18 Gorffennaf 2015.  Mae 'ailddefnyddio' yn golygu defnyddio gwybodaeth sector cyhoeddus at ddiben heblaw'r dasg gyhoeddus gychwynnol y'i cynhyrchwyd ar ei chyfer.

Mae'r Rheoliadau yn darparu bod rhaid aelodau’r cyhoedd allu ailddefnyddio unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei gynhyrchu, ei ddal neu ei ledaenu o fewn ein tasg gyhoeddus, oni bai fod y wybodaeth wedi'i chyfyngu neu wedi'i gwahardd.

Datganiad Tasg Gyhoeddus

Mae tasg gyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cynnwys rolau a swyddogaethau craidd y Cyngor fel y'u diffinnir mewn deddfwriaeth neu a osodir drwy ddulliau eraill.  Ein rôl ni yw cyflawni ein rhwymedigaethau statudol ac i ymarfer ein pwerau a'n dyletswyddau mewn meysydd lle mae gennym ddyletswydd i weithredu.

Mae'r swyddogaethau sydd wedi'u datganoli i'r Cyngor mor amrywiol â Gofal Cymdeithasol a Chasglu Gwastraff.  Mae gan y Cyngor rôl rheoleiddio a gorfodi, er enghraifft, yn ymwneud â gweithgareddau cynllunio a thrwyddedu.

Gallwch ddod o hyd i restr o ddyletswyddau a statudau sy'n berthnasol i awdurdodau lleol yn data.gov.uk

Perthynas â Mynediad i wybodaeth Darpariaethau 

Mae Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 yn galluogi ailddefnyddio gwybodaeth ac yn esbonio sut y bydd y wybodaeth hon ar gael. Nid ydynt yn gwneud darpariaeth ar gyfer cael gafael ar wybodaeth a ymdrinnir â hi o dan reoliadau gwybodaeth i gael mynediad at wybodaeth megis Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

O dan y Rheoliadau Ailddefnyddio, rhaid i unrhyw wybodaeth a gynhyrchwn, ei ddal neu ei rannu, o fewn ein tasg gyhoeddus allu cael ei ailddefnyddio gan aelodau o'r cyhoedd oni bai bod y wybodaeth wedi'i gyfyngu neu wedi'i wahardd.

Gwybodaeth waharddedig 

Nid yw'r Rheoliadau yn berthnasol i wybodaeth a gofnodir gennym os oes rhywun arall yn meddu ar yr hawliau eiddo deallusol (er enghraifft trwy hawlfraint).  Dim ond os ydym yn dal yr hawliau eiddo deallusol yn y wybodaeth y gallwn ganiatáu ailddefnyddio.

Gwybodaeth arall sydd wedi'i heithrio o dan y Rheoliadau yw:

  • Gwybodaeth sy'n disgyn y tu allan i'n tasg gyhoeddus
  • Rhannau o ddogfennau sy'n cynnwys logos, crestiau neu insignia yn unig
  • Gwybodaeth sy'n cynnwys data personol
  • Gwybodaeth wedi'i heithrio rhag datgeliad o dan ddeddfwriaeth mynediad i wybodaeth e.e. Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Codi tâl ar gyfer ailddefnyddio 

Efallai y byddwn yn codi tâl am drwydded i ailddefnyddio'r wybodaeth a ddarperir. Fel arfer, y taliadau fydd costau alldalu, fel postio neu gost copïo fel yr amlinellir yn ein polisi codi tâl.

Os rhoddir gwybodaeth ar ein gwefan neu ei anfon mewn ymateb i gais o dan ddeddfwriaeth mynediad i wybodaeth, bydd ar gael i'w ailddefnyddio'n ddi-dâl o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored oni nodir yn wahanol ar ein gwefan.

Gwneud cais ar gyfer ailddefnyddio

I fod yn gais dilys, mae'n rhaid iddo:

  • fod yn ysgrifenedig
  • nodi'ch enw a'ch cyfeiriad
  • nodi'r ddogfen rydych chi am ei hailddefnyddio
  • nodi pwrpas eich bwriad ar gyfer ailddefnyddio

Gallwch wneud cais trwy:

Tîm Rhyddid Gwybodaeth
Cydymffurfiaeth Gyfreithiol a Chorfforaethol
Swyddfeydd Cyffredinol
Ffordd y Gwaith Dur
Glynebwy
Gwent
NP23 6XB

Terfyn amser ar gyfer Ymateb

Rhaid inni ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith i dderbyn eich cais.  Gellir ymestyn yr amser hwn os yw'r wybodaeth yn helaeth neu fod y cais yn codi materion cymhleth.  Rhaid inni roi gwybod i chi am unrhyw oedi o fewn yr ugain diwrnod cyntaf o'i dderbyn.

Sut i gwyno

Os ydych chi'n anfodlon â'r modd yr ymdriniodd y Cyngor â'ch cais, gallwch wneud cwyn trwy weithdrefn Gwynion y Cyngor.

Os ydych chi'n dal i fod yn anfodlon ar ôl i'r weithdrefn gwyno gael ei chwblhau, gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru

2il Lawr, Churchill House
Ffordd Churchill
Caerdydd
CF10 2HH
Teleffon: 029 2067 8400
Ffacs: 029 2067 8399
E-bost: wales@ico.org.uk