Newyddion Sy'n Torri

Strydoedd Glanach

Buddsoddi mewn Strydoedd Glanach 

Gwyddom fod trigolion am gael cymunedau glanach ac yn gwerthfawrogi amgylchedd lleol y gallant ymfalchïo ynddo. 

Gyda hyn mewn golwg mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wella glendid yr ardal leol ac mae wedi rhoi adnoddau ychwanegol i'r flaenoriaeth hon dros y blynyddoedd diwethaf. 

Mae'r buddsoddiad wedi caniatáu glanhau canol y dref ar benwythnosau, gan gynyddu'r gallu yn ein tîm glanhau i lanhau mwy o strydoedd ym Mlaenau Gwent gan ganolbwyntio'n benodol ar godi sbwriel, ysgubo sbwriel a chael gwared â gwm cnoi.

Glanhau Canol ein Trefi

Bellach mae gennym raglen glanhau dwfn bob blwyddyn yn rheolaidd ar gyfer canol ein trefi. Mae palmentydd, dodrefn strydoedd a safleoedd bysiau yn cael eu glanhau gan ddefnyddio glaniad dŵr pwysedd uchel. Ceir gwared â chwyn a gordyfiant hefyd.


Torri Glaswellt

Dyrannwyd arian ychwanegol i dorri ac ymestyn yr ardaloedd yr ymdrinnir â nhw trwy Flaenau Gwent. 


Chwistrellu Chwyn

Mae chwistrellu chwyn ar draws yr ardal wedi cynyddu i dri chwistrelliad bob blwyddyn gan ein bod yn anelu at leihau tyfiant chwyn dros amser.

Gobeithio eich bod chi wedi sylwi ar y gwahaniaeth y mae'r buddsoddiadau hyn wedi'i wneud yn yr ychydig fisoedd diwethaf. Hoffem wybod eich barn am y glanhau strydoedd; os gwelwch yn dda ewch i'n gwefan yn www.blaenau-gwent.gov.uk i gael mynediad i arolwg byr i adael eich sylwadau fel y gallwn barhau i wella ein gwasanaethau lle gallwn ni.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Priffyrdd
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad e-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk