A-Y o Wasanaethau: S

Safleoedd a Thir Busnes

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/safleoedd-a-thir-busnes/

Unedau busnes a chyfleoedd i rentu eiddo sydd ar gael gan y cyngor

Safleoedd Treftadaeth

/cy/ymwelwyr/safleoedd-treftadaeth/

Ewch i weld un o’r gweddillion o orffennol diwydiannol cyfoethog Blaenau Gwent

Safleoedd Ymgeisiol

/cy/preswylwyr/cynllunio/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol-2018-2033/safleoedd-ymgeisiol/

Dysgwch sut i gyflwyno ‘safle ymgeisiol’ a allai gael ei gynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd a dysgu am safleoedd newydd sy’n cael eu hyrwyddo gan bartïon eraill â diddordeb.

Safonau Masnach

/cy/preswylwyr/safonau-masnach/safonau-masnach/

Rôl safonau masnach, a chysylltiadau i ddefnyddwyr a busnesau

Safonau Tai

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

Safonau Tai

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

Seiclo

/cy/ymwelwyr/gweithgareddau/seiclo/

Mae Blaenau Gwent yn cynnig amrywiaeth o lwybrau ar gyfer beicio hamdden, beiciau BMX a beicio mynydd

Seremonïau dinasyddiaeth

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/seremoniau-dinasyddiaeth/

Deall yr hyn sy’n digwydd yn ystod sermoni dinasyddiaeth

Seremonïau enwi babanod

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/seremoniau-enwi-babanod/

Dathlu genedigaeth eich plentyn

Sero Net 2030

/cy/preswylwyr/newid-yn-yr-hinsawdd/sero-net-2030/

Mae allyriadau sero net yn golygu tynnu’r un maint o CO2 o’r atmosffer â’r hyn rydym yn ei ryddhau iddo.

Sero Net 2030

/cy/preswylwyr/newid-yn-yr-hinsawdd/sero-net-2030/

Mae allyriadau sero net yn golygu tynnu’r un maint o CO2 o’r atmosffer â’r hyn rydym yn ei ryddhau iddo.

Sero Net 2050

/cy/preswylwyr/newid-yn-yr-hinsawdd/sero-net-2050/

Targed Llywodraeth Cymru yw i Gymru fod yn wlad sero net erbyn 2050.

Sero Net 2050

/cy/preswylwyr/newid-yn-yr-hinsawdd/sero-net-2050/

Targed Llywodraeth Cymru yw i Gymru fod yn wlad sero net erbyn 2050.

smoke

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

smygu

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

STEM

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/stem/

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/strategaeth-ar-gyfer-pobl-hyn/

Strategaeth Pobl Hŷn Blaenau Gwent

Strategaeth Gwasanaeth Cwmsmeriad

/cy/cyngor/polisiau-strategaethau-a-chynlluniau/strategaeth-gwasanaeth-cwmsmeriad/

Mae'r strategaeth hon yn nodi'r canlyniadau, gweithgareddau ac ymddygiadau allweddol y bydd Cyngor Blaenau Gwent yn eu dilyn i gefnogi ein blaenoriaethau corfforaethol a diwylliant a diwylliant o welliant parhaus.

Strategaeth Gweithlu 2021 - 2026

/cy/cyngor/polisiau-strategaethau-a-chynlluniau/strategaeth-gweithlu-2021-2026/

Strategaeth Gweithlu 2021 - 2026 dogfen bolisi

Sut i Ailgylchu'n Gywir

/cy/preswylwyr/gwastraff-ac-ailgylchu/sut-i-ailgylchun-gywir/

Gwybodaeth ar yr hyn y gallwch ei ailgylchu

Sut i Bleidleisio

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/sut-i-bleidleisio/

Dod o hyd i orsafoedd pleidleisio, a sut i bleidleisio trwy’r post neu drwy berson a enwebwyd

Sut i brosesu gwaith

/cy/preswylwyr/cynllunio/rheoli-adeiladu/oes-angen-i-mi-ymgeisio-am-reoliadau-adeiladu/sut-i-brosesu-gwaith/

Amlinelliad byr o’r broses, gan gynnwys y mathau o ymweliadau arolygu sydd eu hangen

Sut i wneud cais?

/cy/preswylwyr/cynllunio/sut-i-wneud-cais-am-ganiatad-cynllunio/sut-i-wneud-cais/

Canllaw cam wrth gam i’r broses gynllunio

Sut i Wneud Hawliad

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/hawlio-budd-dal-tai/sut-i-wneud-hawliad/

Gwybodaeth am sut i wneud cais, trefnu apwyntiad, a’n horiau agor

Sut i ymgeisio?

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/mabwysiadu-a-phlant-sy-n-derbyn-gofal/sut-i-ymgeisio/

Trosolwg o’r holl broses o’r ymholiad cychwynnol i’r gorchymyn mabwysiadu

Sut mae’r broses yn newid

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/anghenion-dysgu-ychwanegol/sut-mae-r-broses-yn-newid/

Y broses newydd i Gymru

Sut ydw i’n gallu gweld fy ffeil?

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gwasanaethau-cymdeithasol/sut-ydw-i-n-gallu-gweld-fy-ffeil/

Eich hawliau cyfreithiol i weld eich gwybodaeth, a pha eithriadau sy’n berthnasol

Sut yr ydym wedi helpu

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cysylltwyr-cymunedol/sut-yr-ydym-wedi-helpu/

Astudiaethau achos pobl rydym eisoes wedi helpu

Swyddi Gwag

/cy/preswylwyr/swyddi/swyddi-gwag/

Gellir canfod unrhyw swyddi gwag cyfredol o fewn y cyngor yma. Os ydych yn dymuno cwblhau eich ffurflen gais yn Gymraeg, cwblhewch y Ffurflen gais Cymraeg (PDF) a dychwelyd at yr e-bost recruit@blaenau-gwent.gov.uk erbyn y dyddiad cau. Arbedwch gopi cyn cwblhau'r cais. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Swyddi Gwag

/cy/preswylwyr/swyddi/swyddi-gwag/

Gellir canfod unrhyw swyddi gwag cyfredol o fewn y cyngor yma. Os ydych yn dymuno cwblhau eich ffurflen gais yn Gymraeg, cwblhewch y Ffurflen gais Cymraeg (PDF) a dychwelyd at yr e-bost recruit@blaenau-gwent.gov.uk erbyn y dyddiad cau. Arbedwch gopi cyn cwblhau'r cais. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Symud Tŷ

/cy/preswylwyr/symud-ty/

Os ydych yn symud tŷ, naill ai i neu oddi mewn i Flaenau Gwent, byddwch yn elwa o nifer o wasanaethau.