Safleoedd Ymgeisiol

Cynllun Datblygu Lleol Amnewid a COVID-19

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng nghyswllt COVID-19, mae’r ymgynghoriad arfaethedig ar yr Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol a Gwybodaeth Bellach yn parhau wedi ei ohirio tan hysbysiad pellach. Mae swyddogion yn gweithio o’u cartrefi i gynhyrchu’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid a’r dogfennau sail tystiolaeth fydd yn cefnogi’r cynllun.

Yn anffodus ni allwn gadarnhau eto amserlen ar gyfer yr ymgynghoriad arfaethedig a’r camau nesaf. Caiff gwybodaeth ei roi yma fel y daw’r sefyllfa yn gliriach a hysbysir pawb ar gronfa ddata ymgynghori’r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid.

 

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol - Ionawr 2020  

Yn ddiweddar cafodd tirfeddianwyr, datblygwyr ac aelodau'r cyhoedd eu gwahodd gan y Cyngor i gyflwyno safleoedd ymgeisiol y gellid eu hystyried ar gyfer eu cynnwys ar gyfer datblygu, ailddatblygu a/neu warchod yng Nghynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Blaenau Gwent. Fe wnaeth y galwad dechreuol hwn am safleoedd ymgeisiol gau ar 24 Ionawr 2019.  

Mae'r holl safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd ar gael i'w gweld yn y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol. Y cyfan yw'r Gofrestr yw cofnod o'r holl safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd fel rhan o'r galwad dechreuol am safleoedd ac mae ar gyfer dibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n ddogfen ymgynghori gyhoeddus.  

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Blaenau Gwent 

Mae'r Gofrestr hefyd ar gael i'w gweld yn y Ganolfan Ddinesig, Glynebwy a Llys Einion, Abertyleri.  

Noder os gwelwch yn dda: Nid yw cynnwys safle ymgeisiol yn y Gofrestr yn cynrychioli ymrwymiad gan y Cyngor fod y safle yn addas ar gyfer datblygu/gwarchod nac yr eir ymlaen â hi yn y Cynllun Datblygu Lleol Adnau diwygiedig. Nid yw ychwaith yn golygu unrhyw ffafriaeth gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar ragoriaethau safle.  

Caiff y safleoedd ymgeisiol a gyflwynir ar y cwm hwn eu hidlo'n ddechreuol. Mae manylion hyn yn y Papur Methodoleg Safleoedd Ymgeisiol. Cynhelir asesiadau manwl maes o law ar safleoedd a ddynodwyd fel Safleoedd Strategol (100 neu fwy o anheddau ar gyfer safleoedd preswyl, gan nodi na chafodd trothwyon ar gyfer pob defnydd tir arall eu gosod hyd yma). Dim ond dynodi safleoedd strategol yn y Strategaeth a Ffafrir y mae'r Cyngor yn bwriadu ei wneud ar hyn o bryd. Bydd Safleoedd Anstrategol, sy'n cydymffurfio gyda strategaeth y Cynllun, hefyd yn destun asesiadau manwl a chânt eu hystyried ar gyfer dyraniad yn y Cynllun Datblygu Lleol adnau maes o law.  

Mae manylion pellach am y broses safleoedd ymgeisiol ar gael yn y Papur Methodoleg Safleoedd Ymgeisiol.