Newyddion Sy'n Torri

Safleoedd Ymgeisiol

Bellach yn medru ailddechrau ar gam ail alwad am safleoedd ymgeisiol a gwybodaeth bellach y Cynllun Datblygu Lleol Newydd. Byddwch yn cofio i ni ohirio’r cam hwn ar 20 Rhagfyr 2020 oherwydd cyfyngiadau’r cyfnod clo.

O ddydd Mawrth 30 Mawrth 2021 i ddydd Mawrth 18 Mai 2021, bydd y Cyngor yn:

  • Ailddechrau’r Ail alwad am safleoedd yn arbennig yn ardaloedd Tredegar ac Ebwy Fach Isaf.
  • Gofyn am sylwadau ar ddrafft ganfyddiadau’r asesiadau a gynhaliwyd ar y Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd.
  • Ysgrifennu at hyrwyddwyr safleoedd i ofyn am fwy o wybodaeth (byddwch wedi derbyn llythyr ar wahân os yw hyn yn berthnasol i’ch safle chi).

Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn cynnal ail alwad am safleoedd, yn neilltuol yn ardaloedd Tredegar ac Ebwy Fach Isaf. Gellir cyflwyno safleoedd ar gyfer datblygiad newydd, ailddatblygiad, newid ffin anheddiad neu ddiogelu o fewn y Cynllun Datblygu Lleol newydd. Gallant fod ar gyfer unrhyw ddefnydd tir yn cynnwys preswyl, cyflogaeth, addysg, hamdden, cyfleusterau cymunedol eraill, manwerthu, twristiaeth, sipsiwn a theithwyr, mwynau a gwastraff a thechnoleg ynni adnewyddadwy. Nid oes gwarant y byddir yn symud ymlaen gyda'r safleoedd a awgrymir ar y cam hwn. Fodd bynnag, bydd eu cyflwyno yn galluogi'r Cyngor i asesu addasrwydd ac argaeledd ar gyfer eu cynnwys yn y Cynllun Adnau.

Sut i gyflwyno Safle Ymgeisiol

Mae’n rhaid i chi gyflwyno:
Cynllun yn dangos ffin y safle arfaethedig gyda llinell goch. Mae angen map arolwg ordnans (OS) gyda graddfa o leiaf 1:2500 sy’n dangos ffin y safle yn glir.

Llenwi ffurflen cyflwyno safle ymgeisiol. Mae ffurflenni ar gael i’w lawrlwytho yma. Mae’n rhaid ateb pob cwestiwn. Mae’n rhaid llenwi ffurflen ar wahân ar gyfer pob safle unigol a gyflwynir.

 

 

 

 

 

 

Gofynnir i chi ddarllen y Canllawiau a’r Papur Methodoleg a amgaeir i’ch cynorthwyo i lenwi eich ffurflen:

Ffurflen Cyflwyno Safle Ymgeisiol Canllawiau Papur Methodoleg Canllawiau Hyfywedd I enwebu safle i gael ei ystyried, mae’n rhaid anfon cynllun o’r safle a’r ffurflen cyflwyno safle ymgeisiol a atodir gan ateb pob cwestiwn. Medrir cael copi caled o’r ffurflen drwy apwyntiad yn unig yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gwaith Dur, Glynebwy a phob llyfrgell lleol sydd ar agor (dylid nodi nad yw Llyfrgell Blaenau ar agor ar hyn o  bryd). Cysylltwch â’r tîm Cynlluniau Datblygu i wneud apwyntiad ar gyfer y Swyddfeydd Cyffredinol neu yn eich llyfrgell leol i wneud apwyntiad. Mae manylion cyswllt llyfrgelloedd lleol ar gael yma.

Dylid cyflwyno pob ymgeisiol newydd erbyn dydd Mawrth 2 Chwefror 2021 os gwelwch yn dda. Dylid naill ai e-bostio’r ffurflenni sylwadau a’r wybodaeth gefnogi at planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk neu eu hanfon drwy’r post i: Tîm Cynlluniau Datblygu, Depot Canolog Brynmawr, Stad Ddiwydiannol Barleyfield, Brynmawr, NP23 4YF

Drafft Ganfyddiadau Asesiadau a Gynhaliwyd o’r Safleoedd Ymgeisiol a Gyflwynwyd

 Mae Cyngor Blaenau Gwent yn gwahodd eich sylwadau ar ddrafft ganfyddiadau asesiadau a gynhaliwyd o’r Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, buom yn cynnal asesiadau cadarn o’r safleoedd sydd wedi cynnwys asesiadau mewnol gyda’r timau seilwaith gwyrdd ac adeiledig ac iechyd yr amgylchedd. 

I weld canlyniadau cryno’r gwaith asesu mewnol a gynhaliwyd ar gyfer eich safle, cafodd dogfen Canfyddiadau’r Asesiadau o Safleoedd Ymgeisiol ei pharatoi a gellir ei lawrlwytho yma.

I roi sylwadau ar unrhyw un o’r canfyddiadau ar gyfer y safle yn y Gofrestr Safle Ymgeisiol, mae’n rhaid i chi lenwi ffurflen sylwadau a rhoi tystiolaeth i gefnogi eich sylwadau. Dylid llenwi ffurflen sylwadau ar wahân ar gyfer pob safle.

Medrir gweld copi caled o’r dogfennau ac mae ffurflenni sylwadau ar gael yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Glynebwy a’r holl lyfrgelloedd lleol sydd ar agor (dylid nodi nad yw Llyfrgell Blaenau ar agor ar hyn o bryd) drwy apwyntiad yn unig. Yn lle hynny gellir anfon copïau caled atoch, gofynnir i chi gysylltu â’r tîm yn 01495 354740 neu anfon e-bost at planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk i ofyn am hyn.

Gofynnir i chi anfon yr holl sylwadau ar y canfyddiadau erbyn dydd Mawrth 18 Mai 2021. Dylid naill ai e-bostio’r ffurflenni sylwadau a gwybodaeth cefnogi at planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk

neu eu hanfon drwy’r post at: Tîm Cynlluniau Datblygu, Depot Canolog Brynmawr, Stad Ddiwydiannol Barleyfield, Brynmawr, NP23 4YF.


Bydd swyddogion ar gael i drafod materion neu gynorthwyo drwy gydol y broses a darparu copïau caled o’r ffurflenni neu ddogfennau. Cysylltwch â’r tîm ar 01495 354740 neu drwy e-bost at planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk  os gwelwch yn dda.

Galw am Wybodaeth Bellach

Mae’r cam hwn yn y broses hefyd yn gyfle i ni gysylltu gyda hyrwyddwyr safleoedd am yr wybodaeth bellach rydym ei hangen er mwyn rhoi ystyriaeth bellach i’r safle yn y broses safle ymgeisiol. Os yw’ch safle yn dal i fod yn y broses a heb gael ei gwrthod bydd rheolwyr safle yn derbyn llythyr yn nodi’r wybodaeth bellach sydd ei hangen.

Gofynnir i chi gysylltu â’r tîm i drafod unrhyw faterion.