Safleoedd Ymgeisiol

Mae Cyngor Blaenau Gwent yn galw ar ddatblygwyr, tirfeddianwyr a’r cyhoedd i gyflwyno safleoedd a allai gael eu cynnwys ar gyfer datblygiadau newydd, ail-ddatblygiadau neu i’w gwarchod  fel rhan o CDLl Diwygiedig.  Gallai hyn fod ar gyfer unrhyw ddefnydd tir gan gynnwys:

 • Preswylio,
 • Cyflogaeth,
 • Addysg,
 • Hamdden,
 • Cyfleusterau cymunedol eraill,
 • Manwerthiant,
 • Twristiaeth,
 • Teithwyr a sipswn,
 • Mwyngloddiau a gwastraff a
 • Thechnoleg ynni adnewyddol.

Ni ellir gwarantu y bydd pob safle a awgrymir ar hyn o bryd yn mynd rhagddo.  Serch hynny, bydd eu cyflwyno yn galluogi’r Cyngor i asesu addasrwydd ac argaeledd yr ardaloedd hyn.  Gellir wedyn ddefnyddio’r wybodaeth hon wrth lunio strategaeth ar gyfer datblygu safleoedd yn y dyfodol ar hyd a lled y Fwrdeistref.

Sut i gyflwyno Safle Ymgeisiol

Ar y cam dechreuol hwn yr isafswm gwybodaeth sydd ei hangen ar gyfer safleoedd i gael eu hystyried yw:

 • Cynllun yn dangos â llinell goch ffiniau’r safle awgrymedig. Mae rhaid wrth fap Arolwg yr Ordnans (OS) ar raddfa 1:2500 o leiaf sydd yn dangos ffiniau’r safle’n glir.
 • Cwblhau ffurflen gyflwyno.  Mae ffurflenni ar gael i’w lawrlwytho yma. Rhaid cwblhau rhan 1 y ffurflen.  Fe’ch anogir i gwblhau cymaint o Ran 2  â phosibl.  Rhaid cwblhau ffurflen ar wahân ar gyfer pob safle unigol a gyflwynir.

Darllenwch y Nodyn Canllawiau a’r Papur Methodoleg atodedig i helpu gyda chwblhau eich ffurflen.

Ffurflen Gyflwyno Darpar Safleoedd

Nodyn Canllawiau

Papur Methodoleg

Mae copïau o’r ffurflen ar gael gan y Tîm Cynlluniau Datblygu wedi’i leoli yn y Ganolfan Ddinesig – Glyn Ebwy, yn Llys yr Eingion – Abertyleri, ym mhob llyfrgell leol.  

Rhaid i bob ffurflen orffenedig naill ai gael ei ebostio at planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk neu gael ei bostio at: Tîm Cynlluniau Datblygu, Llawr 1A, Y Ganolfan Ddinesig, Glyn Ebwy, NP23 6XB

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno yw canol nos ar Ddydd iau Ionawr 24 2019

Noder os gwelwch y  dda na fedrir trin yr wybodaeth a ddarperir yn gyfrinachol a bod rhaid i bob darpar safle a gyflwynir fod ar gael i’w archwilio gan y cyhoedd.  Yn ganlyniad i  gyflwyno darpar safle, bydd eich manylion yn cael eu hychwanegu’n awtomatig i ddatabas CDLl y Cyngor

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich cyflwyniad, ebostiwch os gwelwch yn dda planningpolicy@blaenau-gwent.gov.uk neu gysylltwch â’r tîm ar 01495 355538.

I helpu gyda chwblhau’r ffurflen, trefnir sesiwn alw-heibio am ddim, cysylltwch os gwelwch y dda â’r tîm am fanylion pellach neu i drefnu apwyntiad.