A-Y o Wasanaethau: H

Haf o Hwyl 2022

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/haf-o-hwyl-2022/

Fe fyddwn ni’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau YN RHAD AC AM DDIM i gynnwys gweithgareddau hamdden, chwarae, adloniadol, chwaraeon a diwylliannol trwy gydol yr haf.

hawl i holi

/cy/cyngor/plant-a-phobl-ifanc/fforwm-ieuenctid-blaenau-gwent/hawl-i-holi-ieuenctid-gwent-2022/

Hawlenni Amgylcheddol

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/hawlenni-amgylcheddol-1/hawlenni-amgylcheddol/

Y gofynion a’r broses gwneud cais am drwyddedau amgylcheddol

helpu

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/dewis-cymru/

Gwefan yw Dewis Cymru sy'n ceisio helpu pobl gyda'u llesiant. Dyma'r lle gorau i bobl fynd am wybodaeth neu gyngor am lesiant

HHSRS

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

HMO

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/hmo/

What is a HMO?

Hunanasesiad 2021/22

/cy/cyngor/perfformiad/hunanasesiad-2021-22/

Hwn yw adroddiad hunanasesiad cyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar gyfer blwyddyn 2021/22. Ffocws yr hunanasesiad yw Cynllun Corfforaethol y Cyngor a rhoi asesiad o ba mor dda y mae’r Cyngor yn teimlo iddo gyflawni ei Amcanion Llesiant, a amlinellwyd yn y Cynllun Corfforaethol, a lle mae angen gwelliant pellach.

hurio preifat

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwyddedau-gyrrwyr-cerbyd-hacni-cherbyd-hur-preifat/

Sut i wneud cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Hurio Preifat

Hyb Busnes Blaenau Gwent

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/

Gwasanaeth ar-lein AM DDIM ar gyfer holl fusnesau Blaenau Gwent

Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent

/cy/preswylwyr/hybiau-cymunedol-blaenau-gwent/

Mae Hybiau Cymunedol Blaenau Gwent yn cynnig mynediad rhwydd i breswylwyr i wasanaethau mewn cymunedau lleol gan weithredu mas o lyfrgelloedd yng nghanol trefi.

Hyfforddi / Gwirfoddoli

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/hyfforddi-gwirfoddoli/

Cael mynediad i ystod o hyfforddiant a chyrsiau achrededig i bobl ifanc

Hyfforddiant Hylendid Bwyd

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/hylendid-bwyd/hyfforddiant-hylendid-bwyd/

Gwybodaeth am ofynion hyfforddi ac ardystio ar gyfer hylendid bwyd

Hysbysiad

/cy/corfforaethol/hysbysiad-preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-arolwg-lles-gwent/

Hysbysiad Cyhoeddus

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/hysbysiad-cyhoeddus/

Hysbysiad o Gais am Drwydded Priodas ar gyfer adeilad.

Hysbysiad Digwyddiad Dros Dro

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedau-adloniant-ac-alcohol/hysbysiad-digwyddiad-dros-dro/

Ar gyfer digwyddiadau bach, digwyddiadau achlysurol ar gyfer llai na 499 o bobl sydd

Hysbysiad Preifatrwydd

/cy/preswylwyr/genedigaethau-marwolaethau-priodasau/hysbysiad-preifatrwydd/

Mae'r polisi hwn yn esbonio sut y defnyddir yr wybodaeth a gasglwn amdanoch a'ch hawliau yng nghyswllt yr wybodaeth honno

Hysbysiad Preifatrwydd

/cy/preswylwyr/pleidleisio-ac-etholiadau/hysbysiad-preifatrwydd/

Darperir yr hysbysiad hwn i egluro pa wybodaeth mae'r Cyngor ei hangen er mwyn casglu a chynnal y gofrestr etholiadol

Hysbysiad Preifatrwydd

/cy/corfforaethol/hysbysiad-preifatrwydd/covid-19-hysbysiad-preifatrwydd-gwasanaeth-olrhain-cysylltiadau-gwent/

Hysbysiad Preifatrwydd Menter Twyll Genedlaethol

/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/hysbysiad-preifatrwydd-menter-twyll-genedlaethol/

Mae'r hysbysiad hwn yn nodi sut y byddwn yn defnyddio eich data personol, a'ch hawliau. Caiff ei wneud dan Erthygl 14 y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Hysbysiad Tŵr Oeri

/cy/busnes/iechyd-a-diogelwch/hysbysiad-twr-oeri/

Sut i roi gwybod i ni os ydych yn gyfrifol am dŵr oeri

Hysbysrwydd

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/dewis-cymru/

Gwefan yw Dewis Cymru sy'n ceisio helpu pobl gyda'u llesiant. Dyma'r lle gorau i bobl fynd am wybodaeth neu gyngor am lesiant