Hysbysiad Cyhoeddus

Hysbysiad Cais am adnewyddu cymeradwyaeth y Fangre a enwir islaw fel safle ar gyfer Priodasau yn unol ag Adran 26(1)(bb) Deddf Priodasau 1949 a Phartneriaethau Sifil yn unol ag Adran 6 (3A) Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

MANGRE A ELWIR YN

Gwesty Arms Tredegar

Stryd Morgan

Tredegar

NP22 3NA

 

YSTAFELLOEDD I'W CYMERADWYO

Ystafell Sirhywi

YMGEISYDD

Daniel Jones

Gwesty Arms Tredegar

Stryd Morgan

Tredegar

NP22 3NA

 

CYNLLUN AR GAEL I'W WELD YN

Swyddfa Gofrestru
Tŷ Bedwellte
Stryd Morgan
Tredegar
NP22 3XN

Gall unrhyw berson weld y cais a neu'r cynllun sy'n cyd-fynd ag ef. Gallant gyflwyno gwrthwynebiad gan roi rhesymau dros eu gwrthwynebiad MEWN YSGRIFEN O FEWN 21 DIWRNOD o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.

MAE'N RHAID CYFEIRIO GWRTHWYNEBIADAU AT: Ms Andrea Jones, Pennaeth Cydymffurfiaeth Cyfreithiol a Chorfforaethol a Swyddog Priodol, Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur, Glynebwy NP23 6DN.

Dyddiad: 10 Chwefror 2023