Gorfodi Parcio Sifil

Gorfodi Parcio Sifil (GPS)

Yn Chwefror 2017, cadarnhaodd Heddlu Gwent yn ysgrifenedig i bob un o 5 Awdurdod Lleol Gwent eu bod yn bwriadu “tynnu ei swyddogion a'i staff o weithgareddau sy'n cynnwysgorfodi cyfyngiadau parcio.”

Gwent yw'r unig ardal yng Nghymru lle nad yw'r awdurdodau lleol wedi cymryd meddiant ar y pwerau hyn. Mae hyn yn golygu trosglwyddo pwerau o'r heddlu at yr  awdurdodau lleol.

O ganlyniad, mae Cynghorau Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen oll yn y broses o ymgymryd â Gorfodi Parcio Sifil (GPS).

Mae'r manteision o gyflwyno GPS ym mwrdeistref sirol Blaenau Gwent yn cynnwys rheolaeth dros ble, pryd a sut mae parcio yn y fwrdeistref sirol yn cael ei reoli, gan alluogi darparu gwasanaethau mwy hyblyg lle bo angen, gwella cydymffurfiad â chyfyngiadau parcio a lleihau tagfeydd.

Dogfennau Cysylltiedig