A-Y o Wasanaethau: T

tacsi

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwyddedau-gyrrwyr-cerbyd-hacni-cherbyd-hur-preifat/

Sut i wneud cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Hurio Preifat

Taflenni Gwybodaeth

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/taflenni-gwybodaeth/

Cael mynediad at yr holl daflenni gwybodaeth am wasanaethau gofal cymdeithasol

Tai

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

Tai Crwn Nantyglo

/cy/ymwelwyr/atyniadau/tai-crwn-nantyglo/

Mae safle Tŷ Crwn Nantyglo yn gofeb unigryw o'r Chwyldro Diwydiannol

Taith Addysg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/bod-yn-ddwyieithog-1/taith-addysg/

Fel rhiant, bydd penderfynu ar addysg eich plentyn yn un o’r penderfyniadau pwysicaf a wnewch.

Taliadau Budd-dal Tai

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/taliadau-budd-dal-tai/

Cael gwybod am y gwahanol ffyrdd y mae eich budd-daliadau yn cael eu talu

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/taliadau-tai-yn-ol-disgresiwn/

Gwneud cais am daliad tai yn ôl disgresiwn os ydych yn cael trafferth talu’r rhent pan fyddwch eisoes yn derbyn budd-daliadau tai

Talu am Ofal

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/talu-am-help/talu-am-ofal/

Costau a ffioedd ar gyfer gwasanaethau gofal nad sy’n rhai preswyl

Talu eich Bil Ardrethi Busnes

/cy/busnes/trethi-busnes-nndr/talu-eich-bil-ardrethi-busnes/

Talu eich bil dros y ffôn, trwy ddebyd uniongyrchol, ar-lein, neu yn bersonol

Talu eich Treth Gyngor

/cy/preswylwyr/treth-cyngor/talu-eich-treth-gyngor/

Mae llawer o ffyrdd i dalu eich bil, gan gynnwys ar-lein, trwy ddebyd uniongyrchol a thros y ffôn

tân

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/coelcerthi-gardd/

Gwybodaeth a chyngor am goelcerthi mewn gerddi, a chwyno am niwsans y gellir ei achosi.

Tan Ddeiliadaeth

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/tan-ddeiliadaeth/

Beth yw tan-ddeiliadaeth, ffyrdd gwahanol o gael eich eithrio, a beth i’w wneud os ydych yn cael trafferth

Technoleg

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/stem/

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg

Teithi Busnes - gostyngiadau

/cy/busnes/trethi-busnes-nndr/teithi-busnes-gostyngiadau/

Gall busnesau bach wneud cais am y cynllun rhyddhad ardrethi busnes

Teithio Llesol – Blaenau Gwent

/cy/preswylwyr/priffyrdd/teithio-llesol-blaenau-gwent/

Mae’r Cyngor wedi gweithio ochr yn ochr â Sustrans a phartneriaid eraill i ddatblygu ei Fap Rhwydwaith Teithio Llesol.

tenantiaid

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/safonau-tai/

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gyfrifol am orfodi safonau tai ym Mlaenau Gwent.

Tendrau Cyfredol

/cy/busnes/hyb-busnes-blaenau-gwent/cymorth-a-thwf-busnes/contraftau-a-chyfleoedd/tendrau-cyfredol/

Cael mynediad at GwerthwchiGymru ac eDendro Cymru i dendro am gontractau’r cyngor

Terfyn Cyflymder Diofyn – Dweud eich barn

/cy/preswylwyr/diogelwch-ffordd/terfyn-cyflymder-diofyn-dweud-eich-barn/

Fe wnaeth Senedd Cymru basio ‘Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20mya) (Cymru) 2022 ar 13 Chwefror 2022, a daw i rym ar 17 Medi 2023.

Teuluoedd yn Gyntaf

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cefnogaeth-i-blant-a-theuluoedd/teuluoedd-yn-gyntaf/

Rhaglen sy'n cynnig cefnogaeth i deuluoedd sy'n wynebu anawsterau

Tîm Adnoddau Cymunedol

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/cymorth-i-oedolion/tim-adnoddau-cymunedol/

Gwasanaeth ar y cyd gyda’r Bwrdd Iechyd i gefnogi byw yn annibynnol

Tîm Anabledd

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/gwasanaethau-plant/tim-anabledd/

Gwybodaeth ar gael eich asesu am gymorth a sut gallwn ni helpu

Tîm Ieuenctid Datgysylltiedig

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/tim-ieuenctid-datgysylltiedig/

Rôl y Tîm Ieuenctid Datgysylltiedig wrth ymgysylltu â phobl ifanc

Tir Halogedig

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/llygredd/tir-halogedig/

Dyletswyddau’r cyngor a’i strategaeth mewn perthynas â thir halogedig

Tirwedd

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/tirwedd/

Gwybodaeth am gynlluniau datblygu Blaenau Gwent, canllawiau cynllunio atodol, a gwybodaeth am chwyn ymledol

Trafnidiaeth Ysgol

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/trafnidiaeth-ysgol/

Dod o hyd i wybodaeth am gymorth teithio, cludiant am ddim, llwybrau cerdded diogel, a symud cartref

Tramwy Cyhoeddus

/cy/preswylwyr/cefn-gwlad/tramwy-cyhoeddus/

Cael mynediad at y cynllun gwella hawliau tramwy a’r Cod Cefn Gwlad

Tredegar

/cy/ymwelwyr/cartref-y-gig/

I archwilio ymhellach stori'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac Aneurin Bevan mae nifer o safleoedd i ymweld â nhw.

Trefi a Siopa

/cy/ymwelwyr/trefi-a-siopa/

Y ffyrdd gorau i dreulio diwrnod yn un o’n trefi

Trefnu Digwyddiad

/cy/preswylwyr/trefnu-digwyddiad/

Canllawiau ar redeg digwyddiad a’r bwrdd ymgynghorol diogelwch digwyddiadau

Trethi busnes

/cy/busnes/trethi-busnes-nndr/trethi-busnes/

Mae Trethi Busnes yn fath o drethiant lleol sy'n daladwy gan ddeiliaid neu berchnogion eiddo masnachol megis siopau, swyddfeydd, tafarndai, warysau a ffatrïoedd.

Triniaeth

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/rheoli-pla/ffioedd-rheoli-pla/

Ffioedd Rheoli Pla

Trosolwg o'r Gwasanaeth Ieuenctid

/cy/preswylwyr/ysgolion-a-dysgu/gwasanaethau-ieuenctid/trosolwg-or-gwasanaeth-ieuenctid/

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad i bobl ifanc 11-25 oed.

trwydded

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwyddedau-gyrrwyr-cerbyd-hacni-cherbyd-hur-preifat/

Sut i wneud cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Hurio Preifat

Trwydded Bersonol

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedau-adloniant-ac-alcohol/trwydded-bersonol/

Gwneud cais i unigolyn gael gwerthu alcohol mewn safle trwyddedig

Trwydded Casgliad Stryd

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedau-a-chaniatad-casgliadau-elusennol/trwydded-casgliad-stryd/

Gwneud cais i gynnal casgliadau a gwerthu ar y stryd ar gyfer dibenion elusennol

Trwydded Casglu Drws i Ddrws

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedau-a-chaniatad-casgliadau-elusennol/trwydded-casglu-drws-i-ddrws/

Gwneud cais i gynnal casgliadau at ddibenion elusennol

Trwydded Cerbyd Hacnai

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwydded-cerbyd-hacnai/

Gwnewch gais am drwydded cerbyd hacni

Trwydded Cerbyd Hurio Preifat

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwydded-cerbyd-hurio-preifat/

Gwneud cais am drwydded hurio preifat neu yrrwr ‘cab bychan’

Trwydded Magu Cŵn

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/lles-anifeiliaid/trwydded-magu-cwn/

Gwneud cais am drwydded i fridio cŵn mewn safle ym Mlaenau Gwent

Trwydded Safle

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedau-adloniant-ac-alcohol/trwydded-safle/

Gwneud cais am drwydded i werthu alcohol mewn safle

Trwydded Sefydliadau Lletya Anifeiliaid

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/lles-anifeiliaid/trwydded-sefydliadau-lletya-anifeiliaid/

Gwneud cais am drwydded ar gyfer cartref cathod neu sefydliad preswyl

Trwydded Sefydliadau Marchogaeth

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/lles-anifeiliaid/trwydded-sefydliadau-marchogaeth/

Gwneud cais am drwydded i logi ceffylau neu ferlod ar gyfer marchogaeth neu hyfforddiant marchogaeth

Trwydded Siop Anifeiliaid

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/lles-anifeiliaid/trwydded-siop-anifeiliaid/

Gwneud cais am drwydded i werthu anifeiliaid mewn siop anifeiliaid anwes, dros y rhyngrwyd, neu o fangre ym Mlaenau Gwent

Trwydded Sw

/cy/preswylwyr/iechyd-yr-amgylchedd/lles-anifeiliaid/trwydded-sw/

Gwneud cais am drwydded i redeg sw ym Mlaenau Gwent

Trwyddedau

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-tacsis/trwyddedau-gyrrwyr-cerbyd-hacni-cherbyd-hur-preifat/

Sut i wneud cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Hurio Preifat

Trwyddedau Gamblo

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedau-gamblo/

Cael trwydded ar gyfer hapchwarae ar raddfa fach, peiriannau, bingo, a syndicadau loteri

Trwyddedu Delwyr Metel Scrap

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedu-delwyr-metel-scrap/

Cael gwybod am drwyddedau delwyr metel sgrap a gwneud cais ar-lein

Twyll Budd-daliadau

/cy/preswylwyr/budd-dal-tai/twyll-budd-daliadau/

Beth sy’n cael ei ystyried yn dwyll a sut i roi gwybod am achos tybiedig

Tŷ a Pharc Bedwellty

/cy/ymwelwyr/atyniadau/ty-a-pharc-bedwellty/

Plasty rhestredig o gyfnod y Rhaglywiaeth gyda gardd hanesyddol

Tŷ Augusta

/cy/preswylwyr/iechyd-lles-a-gofal-cymdeithasol/cael-yr-help-rydych-ei-angen/respite-for-learning-disabilities/ty-augusta/

Gwasanaethau ar gael yn Nhŷ Augusta ar gyfer unigolion gydag anableddau dysgu

Tystysgrif Mangre Clwb

/cy/busnes/trwyddedau-a-chaniatad/trwyddedau-adloniant-ac-alcohol/tystysgrif-mangre-clwb/

Gwneud cais i gyflenwi alcohol ac adloniant mewn adeilad cymwys