Trwydded Bersonol

Beth yw trwydded bersonol?

Mae trwydded bersonol yn caniatau i unigolyn werthu neu gyflenwi neu awdurdodi gwerthiant neu gyflenwi alcohol lle mae trwydded mangre mewn grym. Mae'r drwydded yn galluogi'r deiliad i symud o un mangre i un arall heb fod angen gwneud cais am drwydded newydd bob tro. Mae'n rhaid gwneud ceisiadau am drwydded bersonol i'r Cyngor lle mae'r ymgeisydd yn byw. Unwaith y rhoddwyd trwydded, gall y deiliad gael ei enwebu fel deiliad trwydded mangre fel 'Goruchwyliwr Mangre Dynodedig' sydd ei angen ar gyfer pob gwerthiant alcohol. Mae'r person yma fel arfer yn gyfrifol am redeg y fangre o ddydd i ddydd.

Pwy all wneud cais am drwydded bersonol?

I wneud cais am drwydded bersonol mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu drosodd, peidio bod â thrwydded bersonol mewn ardal Cyngor arall a pheidio bod â thrwydded bersonol wedi'i fforfedu yn y cyfnod o bum mlynedd yn dod i ben gyda diwrnod gwneud y cais. Mae'n rhaid i chi fod â cymhwyster trwyddedu wedi ei hachredu neu gymeradwyo a achredwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae'r cymwysterau hyn yn cynnwys:

 • Tystysgrif Genedlaethol BIIAB Lefel 2 ar gyfer Deiliad Trwydded Personol;
 • Tystysgrif Genedlaethol EDI (gynt GOAL) Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol;
 • Tystysgrif Genedlaethol EDI (gynt GOAL) lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Bersonol.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â

Beth yw'r broses gais a faint mae'n ei gostio?

Mae'n rhaid gwneud ceisiadau trwydded bersonol i'r Cyngor lle mae'r ymgeisydd yn byw. Mae'n rhaid i ymgeisydd:

 • Anfon ffurflen gais
 • Anfon datgeliad o gollfarnau a datganiad
 • Dangos gwiriad cofnodion troseddol, gweler islaw
 • Dangos tystiolaeth o'r cymhwyster perthnasol
 • Talu'r ffi gofynnol o £37.00
 • Anfon 2 ffotograff lliw maint pasbort wedi'u hardystio ei bod o wir debygrwydd

Gwiriad cofnodion troseddol yw:

 • Tystysgrif collfarn droseddol a gyhoeddwyd dan adran 112 Deddf Heddlu 1997(1) neu
 • Tystysgrif cofnod troseddol a gyhoeddwyd dan adran 113a Deddf Heddlu 1997, neu
 • Canlyniadau chwiliad mynediad pwnc dan Ddeddf Diogelu Data 1998 (2) o Gyfrifiadur Cenedlaethol yr Heddlu gan y Gwasanaeth Adnabyddiaeth Cenedlaethol

I gael un o'r dogfennau hyn, cysylltwch Disclosure Scotland ar 0870 609 6006. Mewn unrhyw achos, ni chyhoeddir tystysgrif o'r fath fwy nag un mis cyn cyflwyno cais am drwydded bersonol i'r Cyngor.

A allaf wneud cais ar-lein?

Na. Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu ar 01495 355485 os gwelwch yn dda.

Pa mor hir fydd yn ei gymryd i brosesu fy nghais ac a fydd caniatâd dealledig yn weithredol?

Lle na chafwyd ymgeisydd yn euog o drosedd  dramor berthnasol, mae'n rhaid i'r Cyngor roi'r drwydded ar unwaith h.y. bydd caniatâd dealledig yn weithredol; felly bernir y dyfarnwyd y cais.

Lle dynodir troseddau perthnasol neu dramor, mae'n rhaid i'r Cyngor hysbysu Prif Swyddog yr Heddlu ar gyfer yr ardal. Os yw'n fodlon y byddai dyfarnu'r drwydded yn tanseilio'r amcan atal troseddu, mae'n rhaid iddo o fewn 14 diwrnod yn dechrau gyda'r dyddiad y mae'n derbyn yr hysbysiad, hysbysu'r Cyngor mewn ysgrifen o'i reswm. Mae'n rhaid i'r Cyngor wedyn gynnal gwrandawiad i ystyried yr hysbysiad gwrthwynebiad, os nad yw pob ochr yn cytuno nad oes ei angen, a phenderfynu os y dylid dyfarnu neu wrthod y drwydded.

Beth sy'n digwydd os gwrthodir fy nghais - a allaf apelio?

Gallwch, gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad i Lys Ynadon, o fewn 21 diwrnod o gael eich hysbysu mewn ysgrifen am y penderfyniad.

Cwynion defnyddwyr

Os oes gennych gŵyn, cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu ar 01495 355485 os gwelwch yn dda.