Teithi Busnes - gostyngiadau

Rhyddhad  Ardrethi’r Stryd fawr 2018/2019

Ar 13 Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth y Cynulliad y byddai ymestyn y cynllun rhyddhad stryd fawr ar gyfer 2018 2019.    Mae manylion y cyhoeddiad ar y linc isod:

http://www.assembly.wales/en/Pages/SearchResults.aspx?q=rhyddhad%20stryd%20fawr&r1=1#k=rhyddhad%20stryd%20fawr#s=11

Rhyddhad ardrethi i fusnesau bach 2018

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynllun rhyddhad ardrethi busnes bach parhaol yng Nghymru o 1 Ebrill 2018. Gweler y ddolen gyswllt sydd ynghlwm wrth gyhoeddi'r cynllun.

Gwag Eiddo sydd wedi'u meddiannu'n rhannol / Eiddo Eithriedig

CYFRADDAU RHYDDHAD AR DRETHI AR GYFER EIDDO GWAG

Mae eiddo busnes gwag wedi'i eithrio rhag talu trethi busnes am 3 mis ar ôl i'r eiddo ddod yn wag. Mae eithriadau ychwanegol ar gyfer rhai mathau o eiddo o dan werth ardrethol sefydlog. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • eiddo diwydiannol, megis warysau, sydd wedi'u heithrio am 3 mis arall
  • adeiladau rhestredig sydd wedi'u heithrio nes eu bod yn cael eu meddiannu eto
  • adeiladau sydd â gwerth ardrethol o dan £2,600 sydd wedi'u heithrio nes eu bod yn cael eu meddiannu eto
  • eiddo sy'n eiddo i elusennau, sydd wedi'u heithrio os yw defnydd nesaf yr eiddo yn debygol o fod yn gyfan gwbl neu'n bennaf at ddibenion elusennol
  • adeiladau clwb chwaraeon amatur cymunedol sydd wedi'u heithrio os yw eu defnydd nesaf yn debygol o fod yn gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer clwb chwaraeon
  • busnes y mae ei berchennog yn gwmni sy'n destun gorchymyn dirwyn i ben a wneir o dan Ddeddf Ansolfedd 1986 neu sy'n cael ei ddirwyn i ben yn wirfoddol o dan y Ddeddf honno
  • busnes y mae ei berchennog yn gwmni mewn gweinyddiaeth o fewn ystyr paragraff 1 o Atodlen B1 i Ddeddf Ansolfedd 1986 neu mae'n ddarostyngedig i orchymyn gweinyddu a wnaed o dan y darpariaethau gweinyddol blaenorol o fewn ystyr erthygl 3 o Ddeddf Menter 2002 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2003.
  • busnes y mae gan ei berchennog hawl i feddiant yn unig yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd personol person ymadawedig.

Ar ôl i'r cyfnod eithrio ddod i ben, byddwch yn atebol am y bil cyfraddau busnes yn llawn.

Dylech roi gwybod i'ch awdurdod lleol pan fydd eich eiddo yn dod yn wag a hefyd pan fydd yn cael ei ail-feddiannu.

CYFRADDAU RHYDDHAD AR DRETH AR GYFER EIDDO A FEDDIANNIR YN RHANNOL (ADRAN 44A)

Os yw'n ymddangos i'r awdurdod bod rhan o eiddo yn wag ac yn parhau felly am gyfnod byr, yna gall yr awdurdod ofyn i'r Swyddfa Brisio ddosrannu'r gwerth ardrethol ac felly codi cyfraddau ar y rhan a feddiannir. Dylid nodi y gallai'r rhan sydd heb ei feddiannu fod yn atebol i dâl cyfradd wag.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, peidiwch ag oedi i gysylltu â'r Adran Trethi Busnes ar 01495 355212. 

Rhagor o wybodaeth

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am ryddhad ardrethi ar gyfer busnesau bach, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth Gyswllt

Adran Trethi Busnes
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132
Post – Adran Trethi Busnes, Swyddfeydd Bwrdeisiol, Y Ganolfan Dinesig, Glyn Ebwy, Gwent NP23 6XB
Ebost : NNDR@blaenau-gwent.gov.uk