Teithi Busnes - Gostyngiadau

Cymorth Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch Cymru – 2022/23

Anelwyd y cymorth hwn at fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch, a dan y cynllun dros dro hwn, bydd busnesau yn gymwys am ostyngiad o 50% ar eu rhwymedigaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23.

Bydd uchafswm o £110,000 fesul busnes ar draws Cymru ar gyfer swm y cymorth dan y cynllun hwn. Bydd proses gais ar gyfer y cymorth.

Lle gwneir cais am gymorth ar draws nifer o awdurdodau lleol, mae’n rhaid cyflwyno cais i bob awdurdod lleol.

Mae mwy o fanylion am y cynllun ar gael yn busnescymru.llyw.cymru

Gwnewch Gais Yma

Rhyddhad  Ardrethi’r Stryd fawr 

Daeth cynllun parhaol newydd i rym ar 1 Ebrill 2018. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu rhyddhad ardrethi annomestig i fusnesau bach cymwys.

 • bydd eiddo busnes cymwys sydd â gwerth ardrethol o hyd at £6,000 yn cael rhyddhad o 100%; a
 • bydd y rheini sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn cael rhyddhad ar sail raddol o 100% i sero.

Bydd y mathau canlynol o fusnes yn parhau i gael rhyddhad fel a ganlyn:

Safleoedd Gofal Plant Cofrestredig

Bydd y cynllun rhyddhad ardrethi busnesau bach ar gyfer y darparwyr gofal plant yn cael ei wella i ddarparu rhyddhad 100% i bob darparwr gofal plant cofrestredig yng Nghymru, bydd y lefel uwch hon o ryddhad yn dechrau ar 1 Ebrill 2019, bydd yn ei le am dair blynedd hyd at 31 Mawrth 2022, yn ystod y cyfnod hwn caiff ei werthuso i asesu ei effaith.

Swyddfeydd Post

 • Mae swyddfeydd post â gwerth ardrethol o hyd at £9,000 yn cael rhyddhad o 100%.
 • Mae swyddfeydd post â gwerth ardrethol rhwng £9,001 a £12,000 yn cael rhyddhad o 50%.

Terfyn Amlfeddiannaeth

Lle mae trethdalwr yn atebol am fwy na dau eiddo ar un rhestr ardrethu annomestig lleol (“rhestr leol”), a dim ond yr amodau gwerth ardrethol sy'n bodloni'r eiddo hynny, ni fydd y trethdalwr ond yn derbyn rhyddhad am uchafswm o ddau eiddo o'r fath.

Gwag Eiddo sydd wedi'u meddiannu'n rhannol / Eiddo Eithriedig

CYFRADDAU RHYDDHAD AR DRETHI AR GYFER EIDDO GWAG

Mae eiddo busnes gwag wedi'i eithrio rhag talu trethi busnes am 3 mis ar ôl i'r eiddo ddod yn wag. Mae eithriadau ychwanegol ar gyfer rhai mathau o eiddo o dan werth ardrethol sefydlog. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • eiddo diwydiannol, megis warysau, sydd wedi'u heithrio am 3 mis arall
 • adeiladau rhestredig sydd wedi'u heithrio nes eu bod yn cael eu meddiannu eto
 • adeiladau sydd â gwerth ardrethol o dan £2,600 sydd wedi'u heithrio nes eu bod yn cael eu meddiannu eto
 • eiddo sy'n eiddo i elusennau, sydd wedi'u heithrio os yw defnydd nesaf yr eiddo yn debygol o fod yn gyfan gwbl neu'n bennaf at ddibenion elusennol
 • adeiladau clwb chwaraeon amatur cymunedol sydd wedi'u heithrio os yw eu defnydd nesaf yn debygol o fod yn gyfan gwbl neu'n bennaf ar gyfer clwb chwaraeon
 • busnes y mae ei berchennog yn gwmni sy'n destun gorchymyn dirwyn i ben a wneir o dan Ddeddf Ansolfedd 1986 neu sy'n cael ei ddirwyn i ben yn wirfoddol o dan y Ddeddf honno
 • busnes y mae ei berchennog yn gwmni mewn gweinyddiaeth o fewn ystyr paragraff 1 o Atodlen B1 i Ddeddf Ansolfedd 1986 neu mae'n ddarostyngedig i orchymyn gweinyddu a wnaed o dan y darpariaethau gweinyddol blaenorol o fewn ystyr erthygl 3 o Ddeddf Menter 2002 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) 2003.
 • busnes y mae gan ei berchennog hawl i feddiant yn unig yn rhinwedd ei swydd fel cynrychiolydd personol person ymadawedig.

Ar ôl i'r cyfnod eithrio ddod i ben, byddwch yn atebol am y bil cyfraddau busnes yn llawn.

Dylech roi gwybod i'ch awdurdod lleol pan fydd eich eiddo yn dod yn wag a hefyd pan fydd yn cael ei ail-feddiannu.

CYFRADDAU RHYDDHAD AR DRETH AR GYFER EIDDO A FEDDIANNIR YN RHANNOL (ADRAN 44A)

Os yw'n ymddangos i'r awdurdod bod rhan o eiddo yn wag ac yn parhau felly am gyfnod byr, yna gall yr awdurdod ofyn i'r Swyddfa Brisio ddosrannu'r gwerth ardrethol ac felly codi cyfraddau ar y rhan a feddiannir. Dylid nodi y gallai'r rhan sydd heb ei feddiannu fod yn atebol i dâl cyfradd wag.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, peidiwch ag oedi i gysylltu â'r Adran Trethi Busnes ar 01495 355212. 

Rhagor o wybodaeth

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am ryddhad ardrethi ar gyfer busnesau bach, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth Gyswllt

Adran Trethi Busnes
Ffôn - (01495) 355212
Ffacs - (01495) 356132
Post – Adran Trethi Busnes, Swyddfeydd Bwrdeisiol, Y Ganolfan Dinesig, Glyn Ebwy, Gwent NP23 6XB
Ebost : NNDR@blaenau-gwent.gov.uk