Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae gofyniad statudol gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) fod Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol. Bwriad yr adroddiad yw dweud stori pa mor dda y caiff gwasanaethau cymdeithasol eu darparu ym Mlaenau Gwent drwy asesu cynnydd ar y blaenoriaethau a nodwyd ar gyfer 2015/16 ac i amlygu meysydd allweddol o berfformiad. Mae'r adroddiad hefyd yn dangos pa flaenoriaethau a osodwyd ar gyfer 2016/17.

Mae'r broses Adroddiad Blynyddol yn cynnwys:

  • Trosolwg yn crynhoi effeithlonrwydd yr Awdurdod yn darparu gwasanaethau cymdeithasol
  • Astudiaethau achos i ddangos y cyfraniad a wnaethom i fywydau pobl
  • Cynnydd a heriau allweddol a wynebwyd drwy gydol 2015/16
  • Ystadegau allweddol

Dogfennau cefnogi:

Bu llawer o fewnbwn i'r adroddiad gan staff ar draws y Cyngor, asiantaethau partner, defnyddwyr gwasanaeth, yr Awdurdod Iechyd a awdurdodau eraill.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

I gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu i wneud atgyfeiriad atgyfeiriad neu adroddiad am bryderon yn gysylltiedig â:

  • person 18 oed neu drosodd, cysyllwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolion
  • plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â hyb IAA Gwasanaethau Plant

IAA Gwasanaethau Oedolion

Ffôn: 01495 315700
E-bost: DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk
Ffacs: 01495 353350

IAA Gwasanaethau Plant

Ffôn: 01495 315700
E-bost: duty.team@blaenau-gwent.gov.uk
Ffacs: 01495 353350

Ar gyfer gwybodaeth ac ymholiadau:
E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Pencadlys:

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB

Ffôn: (01495) 354680
Ffacs: (01495) 355285