Archwilio ac Arolygu

Bob blwyddyn mae ein rheoleiddwyr allanol statudol - Archwilio Cymru, Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn - yn cynnal nifer o adolygiadau ar awdurdodau lleol. Mae Archwilio Cymru yn gyfrifol am edrych sut ydym yn rheoli a gwario arian cyhoeddus (yn cynnwys sut ydym yn sicrhau gwerth wrth gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus) a pha mor dda mae awdurdodau lleol yn cynllunio ar gyfer gwella.

Mae Archwilio Cymru yn cyhoeddi trosolwg o ganfyddiadau pob awdurdod lleol yn eu Hadroddiad Gwella Blynyddol. Gellir gweld Adroddiadau Gwella Blynyddol Blaenau Gwent islaw:

Adroddiad Gwella Blynyddol 2021 

Adroddiad Gwella Blynyddol 2020 

Mae gan y Cyngor weithdrefnau cadarn yn eu lle sy’n galluogi ein Pwyllgor Llywodraethiant ac Archwilio i sicrhau y caiff unrhyw argymhellion/cynigion ar gyfer gwella a wneir gan ein harchwilwyr allanol eu gweithredu mewn modd priodol.

Mae manylion yr Adroddiadau Archwilio ac Arolygu ar gael ar y gwefannau dilynol:

Hafan | Archwilio Cymru

Hafan | Arolygiaeth Gofal Cymru

www.estyn.gov.wales