Newyddion Sy'n Torri

Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent

Rôl Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol o fewn y Rhaglen Cefnogi Pobl 

Mae Pwyllgorau Cydweithredol Rhanbarthol (RCC) yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru ar wariant Cefnogi Pobl yn eu rhanbarthau.  

Cânt eu seilio ar wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol unigol.  Cyrff cynghori yn unig yw RCC ac nid oes ganddynt bwerau gweithredol na chyllid. 

Mae RCC yn dod â rhanddeiliaid ychwanegol ynghyd o bob rhan o'u rhanbarthau yn cynnwys awdurdodau lleol, iechyd, y gwasanaeth prawf, darparwyr gwasanaeth Cefnogi Pobl a landlordiaid.  Mae hyn yn sicrhau fod cynllunio a chomisiynu gwasanaethau Cefnogi Pobl yn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o grant rhaglen Cefnogi Pobl ac yn diwallu anghenion lleol. 

Mae Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent yn cynnwys ardaloedd awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen. 

Mae 6 RCC ar draws Cymru: 

 

  • Y Fro a Chaerdydd
  • Gwent
  • Canolbarth a Gorllewin
  • Bae Gorllewinol
  • Cwm Taf
  • Gogledd Cymru

 Mae Canllawiau Grant Rhaglen Cefnogi Pobl (Cymru) yn disgrifio rôl RCC yn fwy manwl (tudalennau 14 - 19).

Dogfennau Cysylltiedig

Ymarferiad Mapio Profiadau Plentyndod Andwyol (ACE) 2016

Cylchlythyrau

Cofnodion

Gwybodaeth Gyswllt

Angela Lee

Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol Cefnogi Pobl Gwent

Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent

Llys yr Einion

Stryd yr Eglwys

Abertyleri

NP13 1DB

Ffôn: (01495) 354685

 

Ebost : angela.lee@blaenau-gwent.gov.uk