Prydau Ysgol am Ddim

Prydau Ysgol am Ddim i Bawb – Cyfnod Sylfaen (disgyblion Meithrin amser-llawn i Flwyddyn 2)

Bydd pob plentyn ysgol gynradd yng Nghymru yn cael prydau ysgol am ddim  erbyn 2024. Mae’r ymrwymiad hwn mewn ymateb i’r pwysau costau byw cynyddol ar deuluoedd a’r uchelgais i fynd i’r afael â thlodi plant a sicrhau na aiff unrhyw blentyn yn newynog yn yr ysgol. Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i weithredu’r cynllun cyn gyflymed ag sy’n bosibl. Mae gan brydau ysgol am ddim fuddion ehangach hefyd, yn cynnwys hyrwyddo bwyta’n iach ar draws yr ysgol, cynyddu amrywiaeth bwyd dysgwyr, gwella sgiliau cymdeithasol adeg prydau bwyd yn ogystal â gwella ymddygiad a chyrhaeddiad. Mae’r polisi hwn yn rhan o’r Cytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, fydd yn gweld prydau ysgol am ddim yn cael eu hymestyn i bob disgybl ysgol gynradd dros y tair blynedd nesaf.

Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ddarparu prydau ysgol am ddim i ddisgyblion yn mynychu meithrin llawn-amser, dosbarth Derbyn, blynyddoedd 1 a 2 ar ddechrau tymor yr hydref. Caiff y cynnig ei ymestyn i flynyddoedd 3 i 6 ym mis Medi 2023

Nid oes angen cofrestru. Y cyfan fydd angen i’ch plentyn ei wneud yw dweud os yw eisiau cinio ysgol pan fydd yn cofrestru ar ddechrau’r diwrnod ysgol.

Cyfnod Allweddol 2- Cyfnod Allweddol 4:

Efallai y gall eich plentyn gael prydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn unrhyw un o’r dilynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Cymorth yn gysylltiedig ag incwm
  • Cymorth dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Credyd Treth Plant (gydag incwm blynyddol o lai na £16,190)
  • Elfen gwarant Credyd Pensiwn
  • Ategiad Credyd Treth Gwaith – talwyd am 4 wythnos ar ôl i chi beidio cymhwyso am Gredyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol gydag incwm aelwyd net o lai na £7,400 (£616.67 y mis)      

Nid oes gan deuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gwaith hawl i brydau ysgol am ddim 

Gallwch ddarllen mwy am brydau ysgol am ddim ar wefan Llywodraeth Cymru.

Sut i wneud cais

Nid oes angen i chi lenwi ffurflen arall os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth Gyngor.
 
Cysylltwch â’r adran Budd-daliadau os yw eich plentyn yn dechrau’r ysgol am y tro cyntaf.

Cysylltwch â’r Adran Budd-daliadau os nad yw eich plentyn yn cael prydau ysgol am ddim ond y credech y dylai

Beth sy’n digwydd nesaf

Byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn gadael i’r ysgol wybod pan mae eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim.


Gwybodaeth Cyswllt

Enw’r Tîm: Budd-daliadau

E-bost: benefits@blaenau-gwent.gov.uk neu ffôn 01495 353398