Ffatri Wydr Ciner

Par - Ymgynghoriad: Diwygio manylion mynediad a gwybodaeth ychwanegol am newidiadau i adeilad sypyn 19 Rhagfyr 2023:

Cais RVC – C/2023/0209 - Cais i amrywio amod 3 (cynlluniau a dogfennau a gymeradwywyd) a dileu amod 33 (madfallod cribog) o ganiatâd cynllunio C/2021/0278 (Adeiladu a gweithredu cyfleuster gweithgynhyrchu pwrpasol gwydr, a datblygiad cysylltiedig)

Cyflwynwyd y dogfennau allweddol canlynol i gyd-fynd â chais cynllunio C/2023/0209.  Gellir sicrhau bod manylion llawn copi caled y cais ar gael i'w archwilio drwy apwyntiad ymlaen llaw drwy gysylltu â 01495 364847 neu e-bostio planning@blaenau-gwent.gov.uk

Cais gwreiddiol ar gyfer - C/2021/0278 - Adeiladu a gweithredu safle pwrpasol cynhyrchu gwydr a datblygiad cysylltiedig.

Cafodd y dogfennau dilynol eu cyflwyno i gyd-fynd â chais cynllunio C/2021/0278.

Mae’n rhaid anfon unrhyw sylwadau at planning@blaenau-gwent.gov.uk neu mewn ysgrifen i’r Ganolfan Ddinesig, Glynebwy NP23 6XB erbyn 15 Tachwedd 2021.
   
Dylid nodi fod yn rhaid anfon pob gohebiaeth drwy’r post gan ddefnyddio’r Post Brenhinol 

Mae’r cais cynllunio ar gyfer Ffatri Wydr Ciner.

Gwybodaeth Newydd ac ychwanegol

Dogfennau Newydd

Dogfennau wedi'u Diweddaru

Cynlluniau wedi'u Diweddaru

Datganiadau Amgylcheddol

Dogfennau Cysylltiedig