Trosolwg o'r Gwasanaeth Ieuenctid

Beth yw’r Gwasanaeth Ieuenctid?

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Blaenau Gwent yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad i bobl ifanc 11-25 oed. Rydym yn dîm o weithwyr ieuenctid, gweithwyr cymorth ieuenctid a gwirfoddolwyr sy’n gweithio mewn cymunedau ac ysgolion ar draws Blaenau Gwent i gynnig cefnogaeth i bobl ifanc. 

Wrth fynd ati, ein nod yw trin pobl ifanc â pharch, gan barchu eu hawliau i wneud eu penderfyniadau eu hunain a gweithio gyda nhw i’w helpu i aros yn ddiogel. Rydym yn gweithio yn yr ysgolion a thu allan, gan gynnig cefnogaeth, ffordd wahanol o ddysgu, a chyfle i gael hwyl a chymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau. 

Y Prosiectau

Cwnsela

- Cwnsela mewn ysgolion i bobl ifanc 11-18 oed. 

Tim Ieuenctid datgysylltiedig 

- Tîm o weithwyr ieuenctid cymwys yn ymgysylltu â phobl ifanc yn eu cymunedau lleol. 

Dug Caeredin

- Rhaglen Dug Caeredin, sy’n enwog yn genedlaethol ac sy’n cael ei chydnabod yn fawr ledled y DU. 

Tîm Ieuenctid a Chymuned

- Gweithwyr Ieuenctid cwbl gymwys gyda'r nod o wella presenoldeb, cyrhaeddiad, ymddygiad a lles pobl ifanc ar draws Blaenau Gwent. Rhoi llais i bobl ifanc a darparu cefnogaeth a chyfleoedd ym mhob cornel.

- Helpu pobl ifanc 16-24 oed ym Mlaenau Gwent i sefydlu a chynnal lleoliad mewn dysgu pellach, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Dyfodol Cadarnhaol

- Mae tîm Dyfodol Cadarnhaol yn gweithio ar sail grŵp ac un-i-un i helpu i addysgu pobl ifanc ar faterion fel ymddygiad gwrthgymdeithasol, camddefnyddio sylweddau, trosedd, a phynciau perthnasol eraill.

Hyfforddiant / Gwirfoddoli

- Yn rhoi cyfle i bobl ifanc gael mynediad at ystod eang o hyfforddiant ac ennill cymwysterau ac achrediadau. 

Cymorth i Bobl Ifanc (NEET)

- Cyfeirlyfr cymorth i bobl ifanc. 

Clybiau Ieuenctid 

- Rhestr a chysylltiadau ar gyfer y pedwar gwasanaeth clwb ieuenctid ym Mlaenau Gwent.

Gwybodaeth Ieuenctid

- Yn rhoi cymorth, arweiniad a gwybodaeth i bobl ifanc ym Mlaenau Gwent.