Newyddion Sy'n Torri

Derbyniadau Meithrin

Cylch Derbyn Meithrin 2022
 
Oherwydd problemau technegol a gafwyd yr wythnos hon wrth geisio gwneud cais am leoedd meithrin drwy borth Capita One Online, cafodd dyddiad cau y Cylch Derbyn Meithrin yn awr ei ymestyn i 5pm ar 15 Hydref 2021.


Mae'r cylch derbyn ar gyfer dosbarthiadau Meithrin ar gyfer y flwyddyn academaidd yn cylch derbyn Meithrin yu dechrau 1 Medi 2021 Cau ar 8 Hydref 2021.Dim ond ceisiadau a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd, gyda thystiolaeth gefnogol perthnasol ar gyfer derbyn ffurflenni cais gaiff eu hystyried yn y cylch dechreuol o ddyraniadau disgyblion. Gall ffurflenni a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad hwnnw, neu ffurflenni anghyflawn, arwain at wrthod lle i blentyn yn yr ysgol feithrin o'u dewis.

Gellir gweld dyddiadau pwysig i chi fel rhiant eu nodi: Dyddiadau Derbyn Ysgolion a Meithrin 2022.

Mynd i Ddosbarth Meithrin

Mae gan yr holl blant sy'n byw ym Mlaenau Gwent hawl i le addysg rhan-amser am ddim ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu penblwydd yn 3 oed (e.e. os yw'ch plentyn yn 3 oed ar 16 Rhagfyr 2021 byddai ganddynt hawl i le meithrin o fis Ionawr 2022. Fel arfer gelwir hyn yn lle 'Codi'n Dair'.  Fel arfer caiff plant eu derbyn i leoedd meithrin ar sail ran-amser/hanner diwrnod am bum diwrnod yr wythnos.

  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 1 Medi 2021 a 31 Rhagfyr 2021 bydd yn gymwys am le Codi'n Dair yn nhymor y gwanwyn, Ionawr 2022.
  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 1 Ionawr 2022 a 24 Ebrill 2022 bydd yn gymwys am le Codi'n Dair yn nhymor yr haf, Ebrill 2022.
  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 25 Ebrill  2022 a 31 Awst 2022, bydd yn gymwys am le Codi'n 3 yn nhymor yr hydref, Medi 2022.

Os dymunwch i'ch plentyn fynychu gosodiad meithrin yn unrhyw un o'r ysgolion a amlinellir yn y 'Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol', bydd angen i chi wneud cais am le meithrin cyn y dyddiad cau o 8 Hydref 2021.

Cofrestrwch a llenwi'r ffurflen ddilynol ar gyfer derbyniadau meithrin os gwelwch yn dda.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr pa ysgol i'w dewis ar gyfer eich plentyn, edrychwch ar ein Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol.

I gael mwy o wybodaeth ar y Broses Derbyn Ysgolion edrychwch ar Polisi Derbyn Ysgolion ar gyfer Addysg Feithrin a Statudol 2023/24.

Mae angen gwneud ceisiadau ar gyfer hawl Meithrin Cyfnod Sylfaen mewn safleoedd gofal plant nas cynhelir (Tiggys Day Care, Acorns Playgroup, Cylch Meithrin Brynithel) yn uniongyrchol i'r safle perthnasol.

Mae manylion cyswllt y lleoliadau hyn ar gael yn llyfryn Dechrau yn yr Ysgol. I gael mwy o wybodaeth ar y broses dderbyn neu i ofyn am gopi o'r Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol, cysylltwch â'r Swyddog Derbyn ar: 01495 355493 neu e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk

 

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg, Derbyniadau Ysgolion

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Abertyleri, NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk