Derbyniadau Meithrin

Cylch Derbyn Meithrin 2023
 
Oherwydd problemau technegol a gafwyd yr wythnos hon wrth geisio gwneud cais am leoedd meithrin drwy borth Capita One Online, cafodd dyddiad cau y Cylch Derbyn Meithrin yn awr ei ymestyn i 5pm ar 15 Hydref 2022.


Yn achos addysg cyfrwng Cymraeg, mae’r awdurdod derbyn (Cyngor Blaenau Gwent) yn gyfrifol am leoli disgyblion yn Ysgol Gymraeg Bro Helyg. Wedyn dynodir lle i’r disgyblion hyn naill ai yng Nghampws Blaenau neu Dredegar gan dîm Arweinyddiaeth a Chorff Llywodraethu Ysgol Gymraeg Bro Helyg.

Newyddion: Bydd Ysgol Gymraeg Bro Helyg yn agor darpariaeth egin yn Nhredegar o fis Medi 2023 ar gyfer disgyblion Meithrin a Derbyn.

Mae'r cylch derbyn ar gyfer dosbarthiadau Meithrin ar gyfer y flwyddyn academaidd yn cylch derbyn Meithrin yu dechrau 6 Medi 2022 Cau ar 14 Hydref 2022.Dim ond ceisiadau a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd, gyda thystiolaeth gefnogol perthnasol ar gyfer derbyn ffurflenni cais gaiff eu hystyried yn y cylch dechreuol o ddyraniadau disgyblion. Gall ffurflenni a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad hwnnw, neu ffurflenni anghyflawn, arwain at wrthod lle i blentyn yn yr ysgol feithrin o'u dewis.

Gellir gweld dyddiadau pwysig i chi fel rhiant eu nodi: Dyddiadau Derbyn Ysgolion a Meithrin 2023.

Mynd i Ddosbarth Meithrin

Mae gan yr holl blant sy'n byw ym Mlaenau Gwent hawl i le addysg rhan-amser am ddim ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu penblwydd yn 3 oed (e.e. os yw'ch plentyn yn 3 oed ar 16 Rhagfyr 2022 byddai ganddynt hawl i le meithrin o fis Ionawr 2023. Fel arfer gelwir hyn yn lle 'Codi'n Dair'.  Fel arfer caiff plant eu derbyn i leoedd meithrin ar sail ran-amser/hanner diwrnod am bum diwrnod yr wythnos.

  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 1 Medi 2022 a 31 Rhagfyr 2022 bydd yn gymwys am le Codi'n Dair yn nhymor y gwanwyn, Ionawr 2023.
  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 1 Ionawr 2023 a 24 Ebrill 2023 bydd yn gymwys am le Codi'n Dair yn nhymor yr haf, Ebrill 2023.
  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 25 Ebrill  2023 a 31 Awst 2023, bydd yn gymwys am le Codi'n 3 yn nhymor yr hydref, Medi 2023.

Os dymunwch i'ch plentyn fynychu gosodiad meithrin yn unrhyw un o'r ysgolion a amlinellir yn y 'Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol', bydd angen i chi wneud cais am le meithrin cyn y dyddiad cau o 8 Hydref 2022.

Cofrestrwch a llenwi'r ffurflen ddilynol ar gyfer derbyniadau meithrin os gwelwch yn dda.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr pa ysgol i'w dewis ar gyfer eich plent yn Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol edrychwch ar ein.

I gael mwy o wybodaeth ar y Broses Derbyn Ysgolion edrychwch ar Polisi Derbyn Ysgolion ar gyfer Addysg Feithrin a Statudol 2024/25.

Mae angen gwneud ceisiadau ar gyfer hawl Meithrin Cyfnod Sylfaen mewn safleoedd gofal plant nas cynhelir (Tiggys Day Care, Acorns Playgroup, Cylch Meithrin Brynithel) yn uniongyrchol i'r safle perthnasol.

Mae manylion cyswllt y lleoliadau hyn ar gael yn llyfryn Dechrau yn yr Ysgol. I gael mwy o wybodaeth ar y broses dderbyn neu i ofyn am gopi o'r Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol, cysylltwch â'r Swyddog Derbyn ar: 01495 355493 neu e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk

Diet Arbennig

I wneud cais am ddiet arbennig, llenwch y ffurflen gais am ddiet arbennig a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

Unwaith y bydd yr Adran Arlwyo a Dietegydd wedi derbyn y ffurflen, byddwch naill ai yn derbyn bwydlen diet arbennig ar gyfer eich plentyn drwy’r post/e-bost neu byddant yn cysylltu â chi i drafod gofynion eich plentyn yn fwy manwl cyn anfon bwydlen atoch. Gofynnir i chi ganiatáu hyd at 3 wythnos i’ch bwydlen gyrraedd.

I warchod iechyd eich plentyn, mae’r Adran Arlwyo yn gofyn i chi ddarparu cinio pecyn o gartref ar gyfer eich plentyn nes byddwch wedi cael cadarnhad o ddyddiad dechrau.

 

Prydau Ysgol am Ddim i Holl Ddisgyblion Ysgolion Cynradd

Bydd pob plentyn ysgol gynradd yng Nghymru yn cael prydau ysgol am ddim erbyn 2024. Mae’r ymrwymiad hwn mewn ymateb i bwysau cynnydd costau byw ar deuluoedd a’r uchelgais a rannwn o drechu tlodi tanwydd a sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn newynog yn yr ysgol. Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i weithredu’r cynllun cyn gynted ag sy’n bosibl. Mae hefyd fuddion ehangach o brydau ysgol am ddim, yn cynnwys hyrwyddo bwyta’n iach ar draws yr ysgol, cynyddu amrywiaeth y bwyd y gall dysgwyr ei fwyta, gwella sgiliau cymdeithasol adegau pryd bwyd, yn ogystal â gwella ymddygiad a chyrhaeddiad. Mae’r polisi yn rhan o Gytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, fydd yn gweld prydau ysgol am ddim yn cael eu hymestyn i bob disgybl ysgol gynradd dros y tair blynedd nesaf.

Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ddarparu prydau ysgol am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu dosbarth meithrin, dosbarth Derbyn, blynyddoedd 1 a 2 ar ddechrau tymor yr hydref 2022. Caiff y cynnig ei ymestyn i Flynyddoedd 3 i 6 ym mis Medi 2023.

Nid oes angen cofrestru. Y cyfan fydd angen yw i’ch plentyn ddweud os yw angen cinio ysgol mewn cofrestru ar ddechrau’r diwrnod ysgol. Hefyd, os oes gan eich plentyn alergedd neu anoddefgarwch bydd angen i chi lenwi a dychwelyd y Ffurflen Gais Diet Arbennig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg, Derbyniadau Ysgolion

Rhif Ffôn: (01495) 355493/ (01495) 355340

Gofynnir i chi nodi y bydd aelod o’r tîm ar gael i ateb unrhyw alwadau rhwng 9am a 12 canol-dydd bob dydd. Os oes angen i chi siarad gyda rhywun tu allan i’r oriau hyn, anfonwch e-bost at gyfeiriad e-bost derbyn ysgolion isod i ofyn i ni eich ffonio’n ôl a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Abertyleri, NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk