Derbyniadau Meithrin

Mae'r cylch derbyn ar gyfer dosbarthiadau Meithrin ar gyfer y flwyddyn academaidd yn cylch derbyn Meithrin yu dechrau 1 Medi 2020 cau ar 5 Hydref 2020. Dim ond ceisiadau a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd, gyda thystiolaeth gefnogol perthnasol ar gyfer derbyn ffurflenni cais gaiff eu hystyried yn y cylch dechreuol o ddyraniadau disgyblion. Gall ffurflenni a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad hwnnw, neu ffurflenni anghyflawn, arwain at wrthod lle i blentyn yn yr ysgol feithrin o'u dewis.

Gellir gweld dyddiadau pwysig i chi fel rhiant eu nodi: Dyddiadau Derbyn Ysgolion a Meithrin 2021.

Mynd i Ddosbarth Meithrin

Mae gan yr holl blant sy'n byw ym Mlaenau Gwent hawl i le addysg rhan-amser am ddim ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu penblwydd yn 3 oed (e.e. os yw'ch plentyn yn 3 oed ar 16 Rhagfyr 2020, byddai ganddynt hawl i le meithrin o fis Ionawr 2021). Fel arfer gelwir hyn yn lle 'Codi'n Dair'.  Fel arfer caiff plant eu derbyn i leoedd meithrin ar sail ran-amser/hanner diwrnod am bum diwrnod yr wythnos.

  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 1 Medi 2020 a 31 Rhagfyr 2020 bydd yn gymwys am le Codi'n Dair yn nhymor y gwanwyn, Ionawr 2021.
  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 1 Ionawr 2021 a 11 Ebrill 2021 bydd yn gymwys am le Codi'n Dair yn nhymor yr haf, Ebrill 2021.
  • Os yw'ch plentyn yn 3 oed rhwng 12 Ebrill  2021 a 31 Awst 2021, bydd yn gymwys am le Codi'n 3 yn nhymor yr hydref, Medi 2021.

Os dymunwch i'ch plentyn fynychu gosodiad meithrin yn unrhyw un o'r ysgolion a amlinellir yn y 'Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol', bydd angen i chi wneud cais am le meithrin cyn y dyddiad cau o 5 Hydref 2020.

Cofrestrwch a llenwi'r ffurflen ddilynol ar gyfer derbyniadau meithrin os gwelwch yn dda.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr pa ysgol i'w dewis ar gyfer eich plentyn, edrychwch ar ein Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol.

I gael mwy o wybodaeth ar y Broses Derbyn Ysgolion edrychwch ar Polisi Derbyn Ysgolion ar gyfer Addysg Feithrin a Statudol 2021/22.

I gael mwy o wybodaeth ar y broses dderbyn neu i ofyn am gopi o'r Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol, cysylltwch â'r Swyddog Derbyn ar: 01495 355493 neu e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg, Derbyniadau Ysgolion

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Abertyleri, NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk