Derbyniadau Meithrin

Cylch Derbyn Meithrin 2023-24
 

Mae'r cylch derbyn ar gyfer dosbarthiadau meithrin ar gyfer y flwyddyn academaidd mewn cylch derbyn Meithrin yu yn dechrau 5 Medi 2023 Yn cau ar 21 Hydref 2023 - Cliciwch yma i gwblhau Ffurflen Gais Meithrinfa. Dim ond ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig, gyda thystiolaeth ategol berthnasol ar gyfer derbyn ffurflenni cais fydd yn cael eu hystyried yn y rownd gychwynnol o ddyraniadau disgyblion. Gall ffurflenni a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwnnw, neu ffurflenni anghyflawn, arwain at wrthod lle i blentyn yn yr ysgol feithrin o'u dewis.

Gellir gweld dyddiadau pwysig i chi fel rhiant eu nodi: Dyddiadau Derbyn Ysgolion a Meithrin 2023.

Mynd i Ddosbarth Meithrin

Mae gan bob plentyn sy'n byw ym Mlaenau Gwent hawl i le addysg rhan-amser am ddim ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn 3 oed (e.e. os yw'ch plentyn yn 3 oed ar 16 Rhagfyr 2023, byddai ganddynt hawl i le meithrin o fis Ionawr 2024). Cyfeirir at hyn yn gyffredin fel lle 'Rising 3'. Mae mynediad i leoliadau meithrin fel arfer yn rhan-amser/hanner diwrnod am bum niwrnod yr wythnos. 

  • Os yw eich plentyn yn 3 oed rhwng 1 Medi 2023 a 31 Rhagfyr 2023 bydd yn gymwys i gael lle Codi'n 3 yn nhymor y gwanwyn, Ionawr 2024.
  • Os yw eich plentyn yn 3 oed rhwng 1 Ionawr 2024 a 7 Ebrill 2024 bydd yn gymwys i gael lle Codi'n 3 yn nhymor yr haf, Ebrill 2023.
  • Os yw eich plentyn yn 3 oed rhwng 8 Ebrill 2024 a 31 Awst 2024 bydd yn gymwys i gael lle Codi'n 3 yn nhymor yr hydref, Medi 2024.

Os dymunwch i'ch plentyn fynychu gosodiad meithrin yn unrhyw un o'r ysgolion a amlinellir yn y 'Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol', bydd angen i chi wneud cais am le meithrin cyn y dyddiad cau o 21 Hydref 2023.

Mae angen gwneud ceisiadau i ymgymryd â hawl Meithrin Cyfnod Sylfaen mewn lleoliadau gofal plant nas cynhelir (Gofal Dydd Tiggys, Cylch Meithrin Brynithel) yn uniongyrchol i'r lleoliad sydd ei angen. Mae'r llyfryn Dechrau Ysgol yn cynnwys manylion cyswllt ar gyfer y lleoliadau hyn.

Yn achos Addysg Cyfrwng Cymraeg, yr awdurdod derbyn (Cyngor Blaenau Gwent) sy'n gyfrifol am osod disgyblion yn Ysgol Gymraeg Bro Helyg. Yna, dyrennir lle i'r disgyblion hyn naill ai ar Gampws y Blaenau neu Dredegar gan dîm Arwain Ysgol Gymraeg Bro Helyg a'r Corff Llywodraethol.

Newyddion: Bydd Ysgol Gymraeg Bro Helyg yn agor darpariaeth eginblannu yn Nhredegar o fis Medi 2023 ar gyfer disgyblion meithrin a derbyn.

Cofrestrwch a llenwi'r ffurflen ddilynol ar gyfer derbyniadau meithrin os gwelwch yn dda.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr pa ysgol i'w dewis ar gyfer eich plent yn Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol edrychwch ar ein.

I gael mwy o wybodaeth ar y Broses Derbyn Ysgolion edrychwch ar Polisi Derbyn Ysgolion ar gyfer Addysg Feithrin a Statudol 2025/26.

Mae angen gwneud ceisiadau ar gyfer hawl Meithrin Cyfnod Sylfaen mewn safleoedd gofal plant nas cynhelir (Tiggys Day Care, Acorns Playgroup, Cylch Meithrin Brynithel) yn uniongyrchol i'r safle perthnasol.

Mae manylion cyswllt y lleoliadau hyn ar gael yn llyfryn Dechrau yn yr Ysgol. I gael mwy o wybodaeth ar y broses dderbyn neu i ofyn am gopi o'r Llyfryn Cychwyn yn yr Ysgol, cysylltwch â'r Swyddog Derbyn ar: 01495 355493 neu e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk

Diet Arbennig

I wneud cais am ddiet arbennig, llenwch y ffurflen gais am ddiet arbennig a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

Unwaith y bydd yr Adran Arlwyo a Dietegydd wedi derbyn y ffurflen, byddwch naill ai yn derbyn bwydlen diet arbennig ar gyfer eich plentyn drwy’r post/e-bost neu byddant yn cysylltu â chi i drafod gofynion eich plentyn yn fwy manwl cyn anfon bwydlen atoch. Gofynnir i chi ganiatáu hyd at 3 wythnos i’ch bwydlen gyrraedd.

I warchod iechyd eich plentyn, mae’r Adran Arlwyo yn gofyn i chi ddarparu cinio pecyn o gartref ar gyfer eich plentyn nes byddwch wedi cael cadarnhad o ddyddiad dechrau.

 

Prydau Ysgol am Ddim i Holl Ddisgyblion Ysgolion Cynradd

Bydd pob plentyn ysgol gynradd yng Nghymru yn cael prydau ysgol am ddim erbyn 2024. Mae’r ymrwymiad hwn mewn ymateb i bwysau cynnydd costau byw ar deuluoedd a’r uchelgais a rannwn o drechu tlodi tanwydd a sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn newynog yn yr ysgol. Mae Llywodraeth Cymru yn ymroddedig i weithredu’r cynllun cyn gynted ag sy’n bosibl. Mae hefyd fuddion ehangach o brydau ysgol am ddim, yn cynnwys hyrwyddo bwyta’n iach ar draws yr ysgol, cynyddu amrywiaeth y bwyd y gall dysgwyr ei fwyta, gwella sgiliau cymdeithasol adegau pryd bwyd, yn ogystal â gwella ymddygiad a chyrhaeddiad. Mae’r polisi yn rhan o Gytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, fydd yn gweld prydau ysgol am ddim yn cael eu hymestyn i bob disgybl ysgol gynradd dros y tair blynedd nesaf.

Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ddarparu prydau ysgol am ddim i ddisgyblion sy’n mynychu dosbarth meithrin, dosbarth Derbyn, blynyddoedd 1 a 2 ar ddechrau tymor yr hydref 2022. Caiff y cynnig ei ymestyn i Flynyddoedd 3 i 6 ym mis Medi 2023.

Nid oes angen cofrestru. Y cyfan fydd angen yw i’ch plentyn ddweud os yw angen cinio ysgol mewn cofrestru ar ddechrau’r diwrnod ysgol. Hefyd, os oes gan eich plentyn alergedd neu anoddefgarwch bydd angen i chi lenwi a dychwelyd y Ffurflen Gais Diet Arbennig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg, Derbyniadau Ysgolion

Rhif Ffôn: (01495) 369502 / (01495) 369524

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Abertyleri, NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk