Newyddion Sy'n Torri

Newid Ysgol

Mae newid ysgol o fewn y Flwyddyn Academaidd yn gam arwyddocaol ar gyfer plentyn, ond rydym yn deall bod penderfyniad o’r fath yn gallu bod yn anochel, ac yn y lle cyntaf, buasem yn gofyn eich bod yn trafod hyn gyda phrifathro cyfredol y plentyn.

Os ydych chi, yn dilyn y drafodaeth hon, yn dal i fod eisiau trosglwyddo'ch plentyn i ysgol newydd, cliciwch ar y ddolen.

Ysgolion Cynradd

Os oes lle gwag addas, bydd plentyn yn cael ei derbyn i’r ysgol. Mae’n bosib bydd dosbarthiadau yn cynnwys mwy nag un grŵp oedran ac yn yr achosion hyn bydd y prifathro yn rhoi lle i’r plentyn yn y dosbarth mwyaf priodol.

O fis Medi 2001 fe roddodd y Llywodraeth derfyn ar nifer y plant sy’n gallu mynychu dosbarthiadau babanod bach a derbyn, sef uchafswm o 30 disgybl. Gallai hyn olygu bod dim lle gwag addas ar gael.

Ysgolion Uwchradd

Gall fod resymau addysgol cryf pam na ddylai trosglwyddiad ddigwydd ac mae angen i rieni eu hystyried, yn enwedig o ran disgyblion ym Mlwyddyn 10 ac 11 ble mae disgyblion eisoes wedi cychwyn cyrsiau arholi. 

Ble mae cais yn ymwneud â disgybl ym mlwyddyn 10 neu 11, rhaid darparu manylion o’r cyrsiau sy’n cael eu hastudio. 

Er na fod y rhif derbyn yn grŵp oedran y plentyn wedi cael ei chyrraedd, efallai ni fydd yn bosib cynnig opsiynau cyfredol y plentyn.

Os oes lle yn y flwyddyn briodol ar gyfer y plentyn ac y byddai’r derbyn ddim yn mynd dros y rhif derbyn gyhoeddedig, yna dylid derbyn y plentyn i’r ysgol.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg, Derbyniadau Ysgolion

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Abertyleri, NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: Eleri.griffiths@blaenau-gwent.gov.uk