Newyddion Sy'n Torri

Derbyniadau Dosbarth Derbyn

Mae’r rownd derbyniadau ar gyfer y Dosbarth Derbyn ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 yn meithrin yn dechrau cau am 5pm ar yr 25 Chwefror 2022.

Gellir gweld y dyddiadau pwysig i chi fel rhiant eu nodi yma: Dyddiadau Derbyn Ysgolion a Meithrinfeydd 2022

Mae plant yn gymwys i gael eu derbyn mewn dosbarth derbyn ar ddechrau’r flwyddyn ysgol pan mae eu pen-blwydd yn 5 (e.e. os yw’ch plentyn yn 5 rhwng y 1af o Fedi 2021 a’r 31ain Awst 2022 mae ganddynt hawl i le mewn dosbarth derbyn ym mis Medi 2022). Yn gyfreithlon nid oes angen i blant fynychu’r ysgol tan gychwyn y tymor ysgol ar ôl eu pen-blwydd yn 5.

Dim ond ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig, gyda thystiolaeth gefnogol berthnasol, bydd yn cael eu hystyried yn y rownd gyntaf o dderbyn disgyblion mewn ysgolion. Gall derbyn ffurflenni ar ôl y dyddiad hwn, neu ffurflenni anghyflawn, arwain at wrthod lle i blentyn yn yr ysgol gynradd o’u dewis 

Os yw plentyn yn mynychu’r adran feithrin ar hyn o bryd yn newis ysgol eu rhiant, bydd angen cyflwyno ffurflen gais oherwydd ni fydd mynychu’r adran feithrin yn gwarantu y bydd y plentyn yn cael ei derbyn i’r ysgol honno.

Mae gennych gyfrifoldeb, yn ôl y gyfraith, i sicrhau bod eich plentyn yn derbyn addysg amser llawn briodol.

Cofrestrwch a llenwi'r ffurflen ddilynol ar gyfer derbyniadau dosbarth derbyn os gwelwch yn dda.

Os ydych dal yn ansicr pa ysgol i ddewis i’ch plentyn, edrychwch ar ein Llyfryn Cychwyn Ysgol ar gyfer 2021/22. I ofyn am gopi, cysylltwch â’r Swyddog Derbyniadau fel a ganlyn: 01495 355493 schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk

Am ragor o wybodaeth ar y Broses Derbyniadau Ysgolion, cyfeiriwch at Bolisi Derbyniadau Ysgol Blaenau Gwent ar gyfer Meithin ac Addysg Statudol 2023/24.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg, Derbyniadau Ysgolion

Rhif Ffôn: (01495) 355493

Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Anvil, Abertyleri, NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: schooladmissions@blaenau-gwent.gov.uk