Newyddion Sy'n Torri

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae Tîm Trawsnewid Addysg y Cyngor yn cyflwyno Rhaglen Gyfalaf Llywodraeth Cymru i Sicrhau Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif. Am ragor o wybodaeth ar Ysgolion yr 21ain Ganrif, ewch i: http://21stcenturyschools.org/?lang=en

Mae’r rhaglen yn edrych ar y buddsoddiadau hir dymor strategol a chyfalaf sydd eu hangen i greu cymunedau addysgol sy’n addas i’r diben yng Nghymru yn yr 21ain Ganrif ac hefyd yn canolbwyntio adnoddau ar yr ysgolion cywir yn y mannau cywir, ar gyfer plant a phobl ifanc o flynyddoedd cynnar i ôl-16.

Mae ariannu ar gyfer y prosiect 50:50 rhwng y Cyngor a Llywodraeth Cymru. Nod y cyllid yw cyflwyno:

  • amgylcheddau dysgu yng Nghymru a fydd yn galluogi gweithrediad llwyddiannus o strategaethau ar gyfer gwellhad a gwell canlyniadau addysg
  • gwell economi ac effeithlonrwydd ar gyfer amgylcheddau dysgu trwy well defnydd o adnoddau 
  • system addysg cynaliadwy yng Nghymru sy’n bodloni safonau adeiladau cenedlaethol ac yn gostwng costau rheolaidd ac ôl troed carbon adeiladau addysg.

Cynhelir prosiectau Ysgolion yr 21ain Ganrif yn raddol dros nifer o flynyddoedd gyda’r cylch presennol yn rhedeg rhwng 2011 a 2019. 

Buddsoddiadau presennol Ysgolion yr 21ain Ganrif yw: 

  • Prosiect ailfodelu Ysgol Gyfun Tredegar
  • Adeiladu Ysgol Gynradd newydd yn Abertyleri
  • Adeiladu Ysgol Gynradd newydd yn Six Bells
  • Prosiectau ailfodelu Ysgol Gynradd Ystruth ac Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg

Mae Blaenau Gwent hefyd yn bartner rhanbarthol yn y Prosiect Adeilad cyfrwng Cymraeg newydd sy’n digwydd ar hyn o bryd yn Dyffryn, Casnewydd. Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan ganlynol: http://www.newport.gov.uk/en/Council-Democracy/About-the-council/Questions-at-Council/Questions-at-council/Questions---Welsh-medium-education.aspx

Sut reolir y gwaith adeiladu

Caiff y cyflwyniad o Ysgolion Lleol yr 21ain Ganrif ei bennu gan Raglen Strategol Fras y Cyngor (SOP), yn unol â chyflawni amcanion addysgol allweddol gan gynnwys gwell safonau addysg o fewn Blaenau Gwent. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Trawsnewid Addysg gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost canlynol: 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk 

Polisi Trefniadaeth Ysgolion a Safonau Addysg Blaenau Gwent

Mae’r Cyngor yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu addysg o ansawdd uchel ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc. Mae cynnydd wedi cael ei wneud o ran codi safonau addysg; fodd bynnag, y nod yw gwella canlyniadau a lles disgyblion yn barhaus ledled y fwrdeistref sirol. Mae felly’n ymhlyg yn Rhaglen Strategol Fras y Cyngor ar Ysgolion yr 21ain Ganrif (SOP), bod angen adolygiad o ystad yr ysgol er mwyn trawsnewid safonau addysg.

Y weledigaeth yw gwella cyrhaeddiad a lles disgyblion trwy drawsnewid ysgolion ac amgylcheddau dysgu i fodloni disgwyliadau Ysgolion y 21ain Ganrif. Hefyd, i sicrhau a chynnal y cyflwyniad o addysg i ansawdd uchel ar gyfer pob disgybl ar draws yr ystod oed o 3 i 16, sydd wedi’i danategu gan ddau nod:

  • bod yr Awdurdod Lleol sy’n perfformio orau o fewn y teulu o Awdurdodau Lleol (Caerffili, RCT, Merthyr Tudful a Chastell Nedd Port Talbot) erbyn 2017/2018; ac,
  • uchafu ar y cyfartaledd Cymraeg ar gyfer pob dangosydd allweddol erbyn 2018.

Mae Polisi Trefniadaeth Ysgolion Blaenau Gwent yn darparu cyfeiriad strategol ar gyfer trawsnewidiad ac adolygiad strategol o’r ystad ysgol o fewn Blaenau Gwent. Am fwy o fanylion, ewch i :  http://democracy.blaenau-gwent.gov.uk/aksblaenau_gwent/images/att2877.pdf

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg, Swyddog Ysgolion yr 21ain Ganrif,

Rhif Ffôn: 01495 355470 /357704

Cyfeiriad: Llys Anvil, Abertyleri Blaenau Gwent NP13 1DB

Cyfeiriad e-bost: 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk