Ymgeisio am fathodyn

Gallwch ymgeisio ar-lein, dros y ffôn neu yn bersonol.

Ymgeisio ar-lein am fathodyn glas (ar gov.uk)

Cysylltwch â C2BG ar 01495 311556 neu ymwelwch â’r Ganolfan Ddinesig am gopi caled o’r ffurflen gais.

Unwaith i ni dderbyn eich cais, gofynnir ichi aros i dderbyn ymateb gennym ac i beidio â phostio unrhyw wybodaeth bersonol oherwydd ni fedrwn dderbyn cyfrifoldeb dros unrhyw eitemau sy’n cael eu colli neu ei difrodi yn y post.

Prawf adnabod

Rhaid i chi ddarparu un o’r mathau canlynol o’r dulliau adnabod, a rhaid iddo gael ei wirio gan berson sydd wedi’ch adnabod am o leiaf 2 flynedd ac nad sy’n aelod o’r teulu neu’n ffrind:

  • Tystysgrif geni neu fabwysiadu
  • Tystysgrif partneriaeth sifil/diddymiad
  • Tystysgrif priodas/ysgariad
  • Pasbort cyfredol
  • Trwydded yrru ddilys  

Prawf o gyfeiriad

Rhaid i chi ddarparu copi o un o’r canlynol fel prawf o’ch cyfeiriad:

  • Llythyr o gadarnhad o’r gwasanaethau cymdeithasol
  • Bil treth y cyngor wedi’i dyddio o fewn y 12 mis diwethaf
  • Trwydded yrru ddilys

Rydym hefyd angen llun diweddar, main pasbort. Rhaid i’r llun fod o’r un safon â’r sawl sy’n cael eu defnyddio mewn pasbortau a rhaid ysgrifennu’ch enw yn glir ar y cefn

Pa dystiolaeth ydw i’n gallu darparu i gefnogi fy nghais?

Prawf o gymhwysedd. Mae’r rhain yn wahanol ar gyfer cymhwysedd awtomatig ac yn ôl disgresiwn ac mae esboniad ohonynt ym Meini Prawf Cymhwysedd y Bathodyn Glas Llywodraeth Cymru.

Does dim tâl ar gyfer y bathodyn glas cyntaf a gyhoeddir i bobl sy’n byw’n barhaol yng Nghymru.

Adnewyddiadau

Rhaid adnewyddu bathodynnau bob tair blynedd. Byddwn yn anfon llythyr atgoffa atoch gyhyd â’n bod yn gwybod am unrhyw newidiadau i’ch cyfeiriad sydd wedi digwydd o fewn y 3 blynedd diwethaf.

Bathodynnau Coll neu Wedi Dwyn

Os ydych wedi colli’ch bathodyn neu os ydyw wedi cael ei dwyn, gallwch ffonio 01495 311556 neu ymweld â’r Ganolfan Ddinesig, Glynebwy i ofyn am ffurflen ar gyfer bathodynnau coll neu wedi dwyn.

Bydd y bathodyn coll yn cael ei ganslo ar unwaith i atal unrhyw un arall rhag ei defnyddio.

Bydd gofyn i chi dalu £10 am fathodyn glas newydd beth bynnag yr amgylchiadau a arweiniodd at ei golli.

Dychwelwch geisiadau copi caled at:

Adran y Bathodyn Glas,
Cyngor Blaenau Gwent
C2BG,
Y Ganolfan Ddinesig,
Glynebwy,
NP23 6XB

Gwybodaeth Gyswllt

C2BG
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad: Adran y Bathodyn Glas, C2BG, Y Ganolfan Ddinesig,  Glynebwy, NP23 6XB
Cyfeiriad e-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk
DutyTeamAdults@blaenau-gwent.gov.uk