Newyddion Sy'n Torri

Faint fydd y gost a pha mor hir fydd yn ei gymryd?

Ffioedd Cais Cynllunio

Mae cost gwneud cais am ganiatâd cynllunio yn dibynnu ar y math o waith y dymunwch ei wneud.

Mae rhestr o'r holl ffioedd yn y ddogfen ffioedd cynllunio y gellir ei lawrlwytho. Caiff rhai mathau o geisiadau cynllunio, megis ychwanegu at neu wella mynediad i'r anabl yn y cartref neu adeiladau cyhoeddus eu heithrio.

Mae cyfrifydd ffioedd defnyddiol ar-lein hefyd ar y Porth Cynllunio.

Nid oes tâl am apelio am benderfyniad cynllunio.

Sut i dalu

Os gwnewch gais ar-lein drwy'r Porth Cynllunio gallwch dalu eich ffi yn defnyddio gwasanaeth Talu Amdano  neu drwy anfon siec daladwy i Gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent a'i phostio i Canolfan Dinesig neu derbynnir arian a sieciau yn Canolfan Dinesig. Mae manylion llawn ar wefan y Porth Cynllunio.

Os ydych yn anfon eich cais cynllunio drwy'r post bydd angen i chi bostio un copi o'ch ffurflen gais ynghyd ag un copi o'ch dogfennau cefnogi a'r taliad yn llawn. Dylai'r holl ffioedd a anfonir drwy'r post gael eu talu drwy siec i Gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent.

Pa mor hir mae'n ei gymryd?

Penderfyniadau Cynllunio: Mae faint o amser a gymerir i wneud penderfyniad yn dibynnu ar y math o ganiatâd cynllunio y gwnaethoch gais amdano.

Anelwn benderfynu ar geisiadau o fewn y cyfnod statudol o 8 wythnos o dderbyn cais cynllunio dilys. Anelwn hefyd benderfynu ar geisiadau sydd angen Asesiad o'r Effaith ar yr Amgylchedd o fewn cyfnod statudol o 16 wythnos.

Os yw'n anymarferol penderfynu ar geisiadau o fewn yr amserlenni statudol (a amlinellir uchod), anfonir llythyrau at yr ymgeiswyr/asiantau yn gofyn iddynt gytuno i ymestyn yr amserlen.

Apeliadau: Os gwrthodir eich cais am ganiatâd cynllunio byddwn yn eich annog i geisio negodi cynllun wedi'i addasu yn hytrach na chyflwyno apêl. Darllenwch fwy am Apeliadau Cynllunio.

Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn cynnwys gwybodaeth am ba mor hir y bydd eich apêl yn ei gymryd.

Dylid nodi mai canllaw cyffredinol yw'r holl amserau, ac y caiff pob cam o'r broses cynllunio ei benderfynu ar sail achos wrth achos a gallai llawer o wahanol ffactorau newid faint o amser a gymerir i wneud penderfyniad penodol er enghraifft p'un ai all swyddogion gytuno ar y cais neu os oes angen rhoi adroddiad arno i'r Pwyllgor Cynllunio. Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Gwybodaeth Gyswllt

Rheoli Datblygu
Rhif Ffôn: (01495) 355555
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeistrefol
Canolfan Dinesig
Glyn Ebwy
Gwent
NP23 6XB
Cyfeiriad E-bost: planning@blaenau-gwent.gov.uk