Newyddion Sy'n Torri

Gwybodaeth i Rieni

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Ar hyn o bryd rydym ar agor ar gyfer ceisiadau i blant sydd â dyddiadau geni hyd at a gan gynnwys 31 Rhagfyr 2018 sy'n byw yn ardaloedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent neu Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Beth ydy’r Cynnig Gofal Plant?

Y Cynnig Gofal Plant ydy 30 awr yr wythnos o addysg  gynnar a gofal plant yn rhad ac am ddim i rieni cymwys sy’n gweithio sydd â phlant tair a phedair blwydd oed am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’n cynnwys cyfuniad o’r ddarpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen (MCS) sydd ar gael i bob plentyn tair a phedair oed, ynghyd â gofal plant a ariennir ychwanegol i deuluoedd cymwys.

Faint o oriau o ofal plant sydd ar gael imi os yn gymwys?

Y cynnig ydy mwyafswm o 30 awr o addysg a gofal plant ar y cyd. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent eisoes yn darparu pob plentyn gyda 12.5 awr o addysg MCS, sy’n golygu, yn ystod amser tymor, y gall rhieni cymwys gael mynediad i 17.5 awr o ofal plant ychwanegol.

Does dim rheidrwydd i rieni wneud defnydd o’u hawl i addysg gynnar fel rhaganghenraid i gael mynediad i elfen gofal plant y cynnig; fodd bynnag, fe fydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn, p’un ai eu bod yn manteisio arnyn nhw ai peidio.

Os ydy oriau Meithrin Cyfnod Sylfaen yn cael eu cynnig/derbyn, bydd swm yr oriau o ofal plant yn cael eu lleihau o ganlyniad.

Pryd ga i wneud defnydd o’r Cynnig?

Bydd y cynnig yn dechrau o’r tymor wedi trydydd pen-blwydd y plentyn hyd at y mis Medi’n dilyn eu pedwerydd pen-blwydd.

Gall rhieni fanteisio ar y cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn, cyn belled â’u bod yn gymwys i wneud hynny. Fe ddylai rhieni allu ddefnyddio’r cynnig o ba adeg bynnag o’r tymor hwnnw, yn ôl eu dymuniad, â derbyn bod eu plentyn yn gymwys o ddechrau’r tymor hwnnw, neu’n gynt. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy’n symud i’r ardal neu’n derbyn cyflogaeth.

Noder mai dim ond o’r dyddiad a nodir ar y llythyr o gadarnhad a dderbyniwch gan y tîm Cynnig Gofal Plant y byddwch yn gymwys, unwaith bydd eich cais wedi’i brosesu.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Er mwyn gwneud defnydd o elfen gofal plant y cynnig, mae’n rhaid bod rhieni/gofalwyr yn:

•Byw ym Mlaenau Gwent

•Gyflogedig neu’n hunangyflogedig ac yn byw’n barhaol yng Nghymru. Rhaid bod y ddau riant / cwpl sy’n cyd-fyw yn gweithio mewn teulu dau riant, neu yr unig riant mewn teulu unig riant;

•Ennill yr hyn sy’n cyfateb i leiafswm wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (oddeutu £112.80 yr wythnos ar y graddfeydd ICC a CBC cyfredol)

Lle bo rhieni wedi gwahanu ond heb fod yn rhannu gwarchodaeth gyfartal am blentyn, y rhiant sydd â’r brif warchodaeth fydd yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydyn nhw’n cyfarfod â meini prawf cymhwyster). Lle bod rhieni’n rhannu gwarchodaeth gyfartal, bydd gofyn enwebu un rhiant fel y prif riant i bwrpas y cynnig.

Bydd gofyn i holl rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw gyda’i gilydd, gyfarfod y meini prawf cymhwyster er mwyn i blentyn sy’n byw o fewn y teulu hwnnw allu manteisio ar y cynnig.

Beth sy’n digwydd os bydd un ai fi neu fy mhartner yn colli’n Gwaith?

Os yw amgylchiadau rhiant yn newid, sy’n golygu methu’r meini prawf (h.y . yn rhoi’r gorau i gyflogaeth) bydd cyfnod eithrio dros dro o 8 wythnos yn ystod yn cael ei roi yn ystod y cyfnod hwnnw byddent yn gallu parhau i gael mynediad i’r cynnig.
 
Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf :

  • Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.
  • Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
  • Rhieni hunangyflogedig newydd
  • Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:

Nid oes rhieni gan y plentyn neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn
Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle caiff rhieni fanteisio ar y cynnig er nad ydyn nhw’n cyfarfod â meini prawf cymhwyster:

•Lle bo un neu’r ddau riant i ffwrdd o’u gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n derbyn tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.

•Lle bo un rhiant mewn cyflogaeth ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofal sylweddol ar sail derbyn budd-daliadau penodol i ofalu;

•Rhieni sydd newydd ddod yn hunangyflogedig

•Gofalwyr sy’n berthnasau, teulu a ffrindiau sy’n ofalwyr ag sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn perthyn iddyn nhw oherwydd:

Nad oes gan y plentyn rieni neu â rhieni sy’n analluog i ofalu am y plentyn

Mae’n debygol y byddai’r plentyn fel arall yng ngofal yr awdurdod lleol oherwydd pryderon mewn perthynas â lles y plentyn

A oes modd imi ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Cewch, medrwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ychwanegol at eu lleoliad MCS ar unrhyw ddiwrnod.

Oes modd imi gronni f’oriau?

Nac oes. Ni fydd system cronni / bancio mewn grym o fis Medi 2017. Bydd cyfanswm ar gael i rieni o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth a gofal plant MCS gyda’r rhieni’n cael dewis faint o’r 30 awr i’w derbyn. Bydd unrhyw oriau na chaiff eu defnyddio mewn wythnos yn cael eu colli.

Sut fydd y cynnig yn gweithio oddi allan i amserau tymor?

Bydd y cynnig gofal plant yn gymwys ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae Darpariaeth Feithrin Cyfnod Sylfaen ar gael am hyd at 39 wythnos y flwyddyn, felly, bydd rhieni cymwys yn cael gwneud defnydd 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos sy’n weddill o’r flwyddyn.

Caiff rhieni cymwys ddefnyddio’u 9 wythnos o ddarpariaeth gwyliau pryd bynnag maen nhw’n dewis. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant ydy cael hyd i ddarparwr sy’n cynnig y ddarpariaeth sy’n gweddu orau i’w hanghenion nhw.

 

Dogfennau Cysylltiedig