Gwybodaeth ar gyfer Darparwyr

Beth ydy’r cynnig gofal plant?

Bydd y cynnig gofal plant newydd yn darparu 30 awr i rieni o addysg gynnar a gofal planti rai tair a phedair blwydd oed, a hynny am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd y cynnig yn adeiladu ar hawliad addysg gynnar bresennol plant yn ystod amser tymor, ac yn darparu 30 awr o ofal plant am naw wythnos o’r gwyliau.

Beth mae’n ei olygu i mi fel darparwr?

Os ydych wedi eich cofrestru gydag AGGCC, fe allwch dderbyn cyllid gan un o’r awdurdodau lleol sy’n gweithredu’r cynllun cynnar i blant cymwys sydd â mynediad i’r cynnig yn eich lleoliad.

Lle mae’r ardaloedd peilot?

Mae Blaenau Gwent gyfan yn ardal beilot ar gyfer y cynnig hwn.

Mae awdurdodau lleol Caerffili a Rhondda Cynon Tâf hefyd yn weithredwyr cynnar o fewn rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

Oes gofyn imi fod wedi fy lleoli yn yr ardal beilot er mwyn cael bod yn rhan o weithredu cynnar y cynnig?

Nac oes. Mae’n rhaid i rieni fod yn gymwys ac yn byw yn yr ardal beilot er mwyn manteisio ar y cynnig. Fodd bynnag, mae elfen gofal plant y cynnig yn ddibynnol ar ddewis rhieni a gellir ei gyflenwi gan unrhyw leoliad gofal plant cofrestredig, lle bynnag y bo’r lleoliad.

A oes angen imi gyflenwi’r Cyfnod Sylfaen er mwyn cyflenwi elfen gofal plant cynnig?

Nac oes. Bydd rhai plant yn parhau i fanteisio ar addysg gynnar mewn lleoliadau cynaledig. Does dim rheidrwydd ar ddarparwyr gofal plant i gyflenwi elfen addysg gynnar yn ogystal ag elfen gofal plant y cynnig.

A oes gofyn imi allu cyflenwi’r cynnig am 48 wythnos y flwyddyn er mwyn cymryd rhan?

Nac oes. Caiff rhieni fanteisio ar y cynnig trwy wahanol ddarparwyr sy’n cyfarfod â’u hamgylchiadau orau. Gall darparwyr sydd ddim ond yn cynnig darpariaeth yn ystod y tymor, neu ddarpariaeth yn ystod gwyliau ysgol yn unig, barhau i gyflenwi’r cynnig, yn ddibynnol ar anghenion y rhieni.

Faint fydda i’n cael fy nhalu?

Bydd pob darparwr yn derbyn graddfa o £4.50 yr awr i blant sy’n derbyn elfen gofal plant y cynnig.

A oes modd imi godi tâl ychwanegol ar rieni?

Nac oes. Chewch chi ddim codi tâl ychwanegol os ydych fel arfer yn codi mwy na £4.50 yr awr.

A gaf i godi am fwyd a gweithgareddau ychwanegol?

Cewch. Os oes angen, cewch godi ar rieni am elfennau ychwanegol megis bwyd, trafnidiaeth a gweithgareddau oddi ar y safle sy’n golygu cost. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru gyda golwg ar osod ffioedd ychwanegol o dan y cynnig am sesiwn gofal diwrnod llawn (oddeutu 10 awr) yn datgan na ddylid codi ar rieni mwy na £7.50 y dydd (fe fyddai hynny’n cynnwys tri phryd @ £2 y pryd a 2 byrbryd @ 75c yr un). Ar gyfer sesiwn hanner diwrnod (oddeutu 5.5 awr), ni ddylid codi ar rieni mwy na £4.75 (dau bryd @ £2 y pryd a byrbryd @ 75c). Am ofal sesiynol lle nad oes angen darparu pryd ond bod plant yn derbyn byrbryd, y canllawiau ydy na ddylid codi ar rieni mwy na 75c y dydd am ddarparu byrbryd.

Sut fydda i’n cael fy nhalu?

Yn fisol ymlaen llaw o dderbyn ffurflen gais ddilys, wedi’i chwblhau’n llawn.

Sut fedra i gymryd rhan?

Er mwyn cyflenwi’r cynnig, cwblhewch Ffurflen Gydsynio Darparwr a’i dychwelyd at y tîm Cynnig Gofal Plant trwy e-bost at: fis@blaenau-gwent.gov.uk

Neu trwy’r post at:

Tîm Cynnig Gofal Plant

Canolfan Integredig i Blant Blaenau

Stryd Fawr

Blaenau

NP13 3BN