Dywedwch wrthym beth yw eich barn am Ymgysylltu.

Strategaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad: 2023-2027

Rydym wedi datblygu Strategaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad newydd yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 sy’n amlinellu sut rydym yn bwriadu ymgysylltu â chi’n effeithiol ac annog cyfranogiad er mwyn llywio a gwella ein penderfyniadau.

Mae gan ein Strategaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad bedwar amcan lefel uchel sy’n nodi sut yr ydym yn bwriadu cyflawni ymgysylltiad a chyfranogiad effeithiol ledled y Cyngor.

Amcan 1: Prif ffrydio dulliau ymgysylltu a chyfranogi effeithiol ar draws y Cyngor

Amcan 2: Sicrhau ein bod yn ymgysylltu â phobl Blaenau Gwent yn y ffordd fwyaf effeithiol a chydweithredol

Amcan 3: Mynd ati i annog ein cymunedau a chenedlaethau’r dyfodol i gymryd rhan yng ngweithgareddau gwneud penderfyniadau’r Cyngor

Amcan 4: Cynnal yr arferion gorau o ran ymgysylltu a chyfranogi a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau diweddaraf i helpu i gefnogi ein cymunedau

Mae rhoi’r cyfle i chi rannu eich barn, eich meddyliau a’ch syniadau yn bwysig iawn i ni er mwyn sicrhau ein bod yn rhedeg yn effeithiol fel cyngor sy’n diwallu eich anghenion, gan wneud penderfyniadau gwybodus sy’n gwella mynediad at wasanaethau, ansawdd gwasanaethau, a’r ffordd y maent yn cael eu darparu.

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Gallwch gymryd rhan mewn sawl ffordd:

Amserlen ar gyfer ymateb:

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 31/03/2024.