Newyddion Sy'n Torri

Llywodraethwyr Ysgolion

Mae rôl llywodraethwr ysgol wedi dod yn gynyddol bwysig gan ddisgwyl i gyrff llywodraethu wneud penderfyniadau strategol hir dymor ar gyfer dyfodol eu hysgolion. Rydym yn ffodus iawn ym Mlaenau Gwent i gael llywodraethwyr ymrwymedig sy’n rhoi’u hamser yn hael ac sy’n darparu cefnogaeth a her i’n hysgolion gyda’r nod cyffredinol o godi safonau addysg. 

I alluogi llywodraethwyr i gwblhau’r rôl hon, cânt eu cefnogi gan Dîm Cefnogi a Datblygu Llywodraethwyr, sydd yn:

 

  • Darparu llywodraethwyr gyda’r rhaglen hyfforddiant Datblygiad Mandadol a Strategol
  • Darparu gwasanaeth clercio effeithiol ac effeithlon i’r corff llywodraethol
  • Darparu cyngor a chefnogaeth amserol a pherthnasol ar bob mater yn ymwneud â llywodraethu ysgolion.

Bydd y gwasanaeth cefnogi hwn i Lywodraethwyr ar gyfer ysgolion Blaenau Gwent yn cael ei ddarparu gan Wasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (EAS) De Ddwyrain Cymru.

Rydym yn awyddus i recriwtio Llywodraethwyr newydd felly os ydych yn frwdfrydig dros fod ynghlwm gyda’n hysgolion, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Gwybodaeth gyswllt

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan EAS http://www.sewales.org.uk/ 

I gysylltu ag aelod o Dîm Cefnogi’r Llywodraethwyr, cysylltwch â:

Ffôn: 01443 864963 (Gwasanaethau Cefnogi Llywodraethwyr)
e-bost: governor.support@sewaleseas.org.uk

Ffôn: 02920-731546 (Llywodraethwyr Cymru) Gwe: www.governors.cymru