Cymunedau Dysgu Cynaliadwy – Ysgolion Bro

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy – rhaglen Ysgolion Bro

Cyflwyniad

Yn 2022 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fod dyraniad cyllid ar gael i bob awdurdod lleol i gyflawni nod y rhaglen.

Mae’r ‘Rhaglen Lywodraethu – Diweddariad’  yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i:

 • ‘Buddsoddi yn amgylchedd dysgu ysgolion cymunedol, cydleoli gwasanaethau allweddol, a sicrhau ymgysylltiad cryfach â rhieni a gofalwyr y tu allan i oriau traddodiadol.’  Mae hyn yn rhan allweddol o’r polisi ehangach ar gyfer mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol i sicrhau safonau a nodau uchel  i bawb.

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu canllawiau am ddatblygu Ysgolion Bro yng Nghymru. Ysgolion Bro | LLYW.CYMRU

Mae Llywodraeth Cymru eisiau sicrhau rhannu dealltwriaeth o’r weledigaeth a dealltwriaeth glir o’r canllawiau.

Felly mae’r diffiniadau hyn yn helpu i esbonio’r hyn a olygwn pan ddefnyddiwn y termau dilynol:

 • Teuluoedd – system gymorth o rieni, brodyr a chwiorydd, perthnasau a phobl eraill sy’n gysylltedig â lles yr aelodau.
 • Rhieni – pobl â chyfrifoldebau rhieni, er enghraifft mamau, tadau, gofalwyr maeth, rhieni sy’n mabwysiadu, llys-rieni, rhieni a thad-cuod a mam-guod ‘sy’n berthnasau’.
 • Cymuned – y rhai hynny yn yr ardal leol, ond hefyd pawb sy’n ymddiddori yn ansawdd yr addysg, ac sy’n cael eu heffeithio ganddi. Mae llawer o’n cymunedau yn ddaearyddol, yn ddiwylliannol ac yn gymdeithasol amrywiol, ond maent yn dal i rannu cysylltiadau cymdeithasol ac ymdeimlad o gynefin (perthyn) drwy’r ysgol, eu plant a’u teuluoedd.
 • Cyfranogiad rhieni – rhieni yn cymryd rhan ym mywyd a chymuned yr ysgol.
 • Ymgysylltiad rhieni – rhieni yn mynd ati i gefnogi dysgu eu plentyn.
 • Amgylchedd Dysgu yn y Cartref – gan gynnwys yr adnoddau ffisegol sydd ar gael yn y cartref, ond hefyd ansawdd y cymorth dysgu gan deuluoedd.
 • Amrywiaeth – yr holl ffyrdd y mae pobl yn wahanol, gan gynnwys nodweddion gwarchodedig.
 • Tegwch – dyrannu adnoddau yn ôl yr angen, mewn ffordd bersonol, i sicrhau canlyniadau teg i bawb.
 • Cynhwysiant – sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael eu croesawu, eu cefnogi, eu parchu a’u gwerthfawrogi.
 • Arweinyddiaeth gydweithredol – arweinyddiaeth sy’n cynnwys rhanddeiliaid, er mwyn sicrhau bod pawb yn lleisio’u barn a bod penderfyniadau a nodau yn cael eu gwneud ar y cyd.

Pam ein bod eisiau datblygu Ysgolion Bro.

 • Rydym eisiau i bob ysgol yng Nghymru fod yn Ysgol Fro
 • Adeiladu partneriaeth gref gyda theuluoedd
 • Ymateb i anghenion eu cymuned
 • Cydweithio’n effeithlon gyda gwasanaethau eraill.

Dylai pob plentyn a pherson ifanc fod yn barod am eu bywyd yn y dyfodol. Dyma ddyhead y Cwricwlwm i Gymru; gan eu galluogi i fod yn uchelgeisiol, yn fentrus, yn foesegol ac yn iach, gan gynnwys cefnogi eu gyrfaoedd, eu cydberthynas ag eraill, eu hiechyd a'u lles. Dylai fod tegwch mewn addysg, a dylid cefnogi pob plentyn a pherson ifanc i oresgyn rhwystrau a gwireddu eu potensial (Llywodraeth Cymru, 2022, ‘Cynllun Plant a Phobl Ifanc’). Mae hyn yn golygu cefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu ystod eang o sgiliau, profiadau ac ymagweddau sy'n eu galluogi i ffynnu.

Mae gan yr ysgol rôl allweddol wrth gyflawni hyn, ond mae amgylchedd y cartref a'r gymuned ehangach hefyd yn ddylanwadau sylweddol. Gan gydweithio ar draws yr ysgol, y cartref a'r gymuned, gallwn gefnogi ein plant a'n pobl ifanc yn fwy effeithiol. Credwn fod gan bob plentyn, pob teulu a phob cymuned gryfderau y gellir eu datblygu. Trwy weithio mewn partneriaeth, rydym yn gallu dod o hyd i’r atebion sy'n diwallu anghenion y dysgwr unigol a'u teulu yn well.

Prosiectau Blaenau Gwent a gyflwynir gan y rhaglen Ysgolion Bro

Buddiolwyr 2022/23   Buddiolwyr 2023/24 Buddiolwyr 2024/25
 • Wyneb newydd ar drac rhedeg Ysgol Sefydliadol Brynmawr
 • Ystafell TG Gyfun Tredegar a Llwybr i Gaeau
 • Ysgol Arbennig Pen y Cwm tu allan i ddarpariaeth
 • Cymuned Ddysgu Ebwy Fawr – gofod cymunedol Cyfnod Cynradd
 • Ysgol Gynradd Rhos y FedwenMannau cymunedol
 • Ysgol Gynradd Coed y Garn
 • Ysgol Sefydliadol Brynawr
 • Canolfan Ieuenctid/Ysgol Gynradd Cwm
 • Ysgol Gynradd Sofrydd
 • Canolfan Ieuenctid Abertyleri/Campws Uwchradd Cymuned Ddysgu 3-16 Abertyleri

 

Mwy o wybodaeth i ddilyn.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Trawsnewid Addysg

Rhif Ffôn: 01495 355470 /355132

Cyfeiriad: Cyfarwyddiaeth Addysg, Llawr 8, Llys Einion, Stryd yr Eglwys, Abertyleri, NP13 1DB

Cyfeiriad E-bost: 21stcenturyschools@blaenau-gwent.gov.uk