Newyddion Sy'n Torri

Anghytundebau

Beth os na fedrwn gytuno?

Bydd y wybodaeth yma yn eich helpu i ystyried beth allwch chi wneud os nad ydych yn hapus gyda’r ddarpariaeth a wnaethpwyd ar eich cyfer chi a’ch plentyn. Mae nifer o ffyrdd y gallwch helpu atal problemau neu gamddealltwriaeth rhag codi.  

  • Siaradwch â Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALNCo) yr ysgol ar unwaith os oes gennych unrhyw bryderon
  • Rhannwch yr holl wybodaeth sydd gennych am eich plentyn gyda’r ysgol a’r gweithwyr proffesiynol eraill sydd ynghlwm
  • Mynychwch bob cyfarfod am eich plentyn
  • Cadwch mewn cysylltiad â’ch Swyddog Penodol yn yr Awdurdod Lleol (ALl) 

Swyddog yr Awdurdod Lleol 

Os ydych yn anghytuno gyda’r ALl ar unrhyw beth yn ymwneud â phenderfyniad a wnaethpwyd yn ymwneud â darpariaeth neu ganlyniad asesiad statudol, dylech gysylltu â’r Swyddog yn yr ALl a enwir yn y llythyr dderbynioch chi a oedd yn cynnwys y penderfyniad mor gynted â phosib.

 Cefnogaeth Annibynnol i Rieni 

Gallech gysylltu â’r gwasanaeth cefnogaeth annibynnol leol i rieni (SNAP Cymru ar hyn o bryd) sy’n gallu cynnig cyngor a chefnogaeth i chi gan gynnwys mynychu cyfarfodydd gyda chi. 

Gellir cysylltu â hwy ar 0845 1203730 (mae galwadau i'r rhif hwn yn costio 5c y funud ynghyd â ffi defnydd eich cwmni ffôn) neu ar 0345 1203730 o ffôn symudol. 

Datrys Anghytundebau / Cyfryngu 

Os yw Asesiad Statudol wedi cael ei wrthod neu ei gynnal, gall weithiau bod yn anodd cyrraedd cytundeb. Mae’r gwasanaeth datrys anghytundebau’n gallu helpu rhieni, ysgolion a’r ALl pan mae anghytundeb am AAA. 

Bydd cyfryngwr yn cwrdd â rhieni a staff yr ysgol neu’r ALl. Nid yw’r cyfryngwr yn cymryd ochr ond bydd yn gwrnado a darganfod beth sydd wedi bod yn digwydd. Y nod yw darganfod datrysiad ymarferol mae pawb yn gallu cytuno arno. 

Mae Datrys Anghydfodau am ddim ac yn annibynnol o bob parti gan gynnwys ysgolion a’r Awdurdod Lleol. Mae’n gwbl gyfrinachol ac ar gael pan mae pob ochr eisiau cyrraedd cytundeb ac felly datrys unrhyw anghytundeb.

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 

Os ydych wedi dewis mynd trwy’r broses cyflyru a’ch bod dal yn anhapus, mae gennych hawl i apelio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Mae’r Tribiwnlys yn annibynnol a bydd yn ystyried apeliadau pan mae rhieni’n anghytuno gyda’r Awdurdod Lleol. Nid oed rhaid i chi fynd trwy broses Datrys Anghytundebau cyn gwneud apêl i’r Tribiwnlys, er mae anghydfodau yn aml yn gallu cael eu datrys cyn bod angen cymryd y camau hyn. 

Gellir gwneud apêl os:  

  • yw’r Cyngor yn gwrthod cynnal asesiad statudol o’ch plentyn (oni bai bod asesiad wedi cael ei gynnal yn y chwe mis diwethaf)
  • yw’r Cyngor yn gwrthod gwneud datganiad ar ôl asesiad statudol
  • ydych yn anghytuno gyda Rhan 2,3 neu 4 o ddatganiad eich plentyn pan gaiff y datganid ei wneud yn lle cyntaf neu ei newid yn ddiweddarach
  • yw’r Cyngor yn gwrthod cynnal ailasesiad statudol
  • yw’r Cyngor yn penderfynu stopio datganiad cyfredol  

Mae canllawiau llym ar gyfer apelio i’r Tribiwnlys AAA er mwyn i apeliadau beidio ag arwain at oedi mewn unrhyw gymorth arbennig mae plentyn ei angen. Rhaid cyflwyno apêl gan riant o fewn deufis o’r Cyngor yn gwneud ei benderfyniad. 

Os ydych yn penderfynu apelio i’r Tribiwnlys AAA, dylech roi gwybod i’ch Swyddog yn yr ALl mor gynted â phosib a pharhau i drafod eich pryderon. 

Bydd yr Awdurdod Lleol bob tro’n ceisio gweithio mewn partneriaeth â rhieni a disgyblion a bob tro’n annog rhieni i rannu’u barn yn agored er mwyn cyrraedd cytundeb ble bynnag fo’n bosib.

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Gellir cysylltu Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru ar:

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

Adeiladau’r Llywodraeth
Spa Road East
Llandrindod
Powys
LD1 5HA 

(01597) 829800