Newyddion Sy'n Torri

Canfasio Blynyddol

Bob blwyddyn ar ddiwedd gwyliau’r haf rydym yn gwirio bod y wybodaeth ar y gofrestr etholiadol (y rhestr o enwau a chyfeiriadau pobl sy’n gymwys i bleidleisio) yn gyfredol. 

Mae’n bwysig eich bod yn llenwi’r ffurflen hon, ac yn gwneud unrhyw newidiadau e.e. trwy ychwanegu unrhyw bobl ifanc sy’n byw yn eich cyfeiriad ac sy’n 16 oed neu’n hŷn.

Newidiadau y tu allan i’r Canfasio Blynyddol 

Os yw’ch amgylchiadau’n newid ar ôl y canfasio blynyddol, megis symud tŷ neu newid eich enw, bydd angen i chi ailgofrestru. 

Bydd angen i bob person sy’n gymwys i bleidleisio yn yr aelwyd gofrestru’n unigol. 

Y gofrestr agored

Mae dwy gofrestr. Pam? 

Gan ddefnyddio’r wybodaeth a dderbynnir o’r cyhoedd, mae swyddogion cofrestru’n cadw dwy gofrestr – y gofrestr etholiadol a’r gofrestr agored (a elwir hefyd y gofrestr olygedig). 

Y gofrestr etholiadol 

Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol, megis sicrhau mai dim ond pobl sy'n gymwys i bleidleisio sy'n gwneud hynny. Fe'i defnyddir at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir yn y gyfraith hefyd:  

  • canfod troseddau (e.e. twyll)
  • cysylltu â phobl i drefnu gwasanaeth rheithgor
  • gwirio ceisiadau am gredyd 

Y gofrestr agored

Detholiad o’r gofrestr etholiadol yw’r gofrestr agored, ond ni chaiff ei defnyddio mewn etholiadau.  Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft, fe'i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad.  Bydd eich enw a'ch cyfeiriad ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael eu tynnu oddi arni. Nid yw tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio.

Gallwch ddarganfod mwy am y ddwy gofrestr a sut gellir eu defnyddio ar Gov.uk Register to Vote.

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Gwasanaethau Etholiadol

Rhif Ffôn:      01495 355086/88

Cyfeiriad:       Y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol Gwaith Dur Glynebwy NP23 6DN

Cyfeiriad e-bost:   electoralservices@blaenau-gwent.gov.uk

Testun :         07786202915