Lles Anifeiliaid

Mae gan Gyngor Blaenau Gwent bwerau statudol i gyflawni dyletswyddau iechyd a lles anifeiliaid o fewn yr ardal, a gynhwysir yn Neddf Iechyd Anifeiliaid 1981 a 2002, Deddf (Darpariaethau Amrywiol) Amaethyddol 1968, Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 a Deddf Lles Anifeiliaid 2006, ynghyd â deddfwriaeth gysylltiedig.

Fel rhan o drefniant cydweithio cyflawnir ar ein rhan nifer o’r swyddogaethau iechyd anifeiliaid gan swyddogion o fewn Tîm Iechyd Anifeiliaid Cyngor Sir Powys.

Mae’r swyddogaethau a gyflawnir gan Gyngor Powys o fewn Blaenau Gwent yn cynnwys y canlynol:

  • Arolygiadau a raglennir o safleoedd Iechyd a Lles Anifeiliaid ac unrhyw  orfodaeth yn deillio o hynny fel y bo angen
  • Ymateb i’r holl gwynion/ymholiadau yn ymwneud â materion Iechyd a Lles Anifeiliaid.
  • Ymgymryd â holl swyddogaethau trwyddedu anifeiliaid (e.e. trwyddedu siopau anifeiliaid anwes, trwyddedau sefydliadau magu cŵn, ayyb.)
  • Yr holl gofnodion data, cadw cofnodion sy’n ofynnol i Gyngor Blaenau Gwent eu cyflawni parthed Iechyd a Lles Anifeiliaid ar gyfer yr ardaloedd a restrir uchod
  • Arwain yn yr ymchwiliadau i’r holl glefydau hysbysadwy ar gyfer Iechyd Anifeiliaid.

Mae Swyddogion Iechyd Anifeiliaid yn ymdrechu i gydymffurfio â’n dyletswyddau i gyfrannu tuag at amgylchedd diogel, iach a theg a monitro a dylanwadu ar y driniaeth gaiff anifeiliaid, gan orfodi safonau cymwysadwy lle bo’n briodol.

Gwybodaeth Gyswllt

Am wybodaeth bellach, ynghylch unrhyw rai o’r uchod, neu ymholiadau nad ydynt yn rhai brys, os gwelwch yn dda cysylltwch â Chyngor Sir Powys ar  safonau.masnach@powys.gov.uk neu fel arall ffoniwch 01874 624704.

Am unrhyw ymholiadau brys neu hysbysiadau o glefydau ar gyfer Iechyd Anifeiliaid, os gwelwch yn dda, ffoniwch Linell Frys Cyngor Sir Powys ar 0845 6027030.