Amddiffyn Plant

Mae dyletswydd ar yr Awdurdod Lleol, trwy ei Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, i amddiffyn a diogelu plant a phobl ifanc rhag pob ffurf o gamdriniaeth ac esgeulustod. Mae dyletswydd arno i archwilio i unrhyw honiadau a wneir gan unrhyw un sy’n amau bod plentyn yn cael ei gam-drin.

Os oes gennych unrhyw bryderon am amddiffyn plant, cysylltwch â gwasanaethau cymdeithasol y cyngor.

Gwybodaeth Gyswllt

Tîm Atgyfeirio Penodedig:

C2BG Swyddfeydd y Cyngor Glynebwy Gwent, NP23 6XB

Ffôn: (01495) 315700
Ffacs: (01495) 353350

neu'r tîm cyswllt brys ar 0800 328 4432.