Dim Gwastraff Ochr Os Gwelwch Yn Dda

Oherwydd cynnydd mewn cost gwaredu gwastraff a thargedu statudol llym gan Lywodraeth Cymru ar ailgylchu, ni fyddwn bellach yn casglu bagiau ychwanegol a gaiff eu gadael wrth ochr eich bin (gwastraff ochr).

NI CHANIATEIR MWY NA 4 BAG DU AR GYFER CARTREFI HEB FIN OLWYN.

Caiff unrhyw wastraff/bagiau dros ben eu gadael yn y man casglu.

Os oes gennych eitemau mawr i gael gwared â nhw, gellir mynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref, neu gallwch drefnu casgliad “Gwastraff Swmpus” yn defnyddio’r manylion cyswllt ar y dudalen nesaf.

Rydym hefyd yn darparu casgliad ailgylchu wythnosol (yn cynnwys gwasanaeth wythnosol casglu cewynnau/hylendid ar gais) a fyddai’n helpu i sicrhau fod gennych ddigon o le yn eich bin sbwriel.

DIM OND ar gyfer gwastraff na fedrir ei ailgylchu y dylid defnyddio eich bin sbwriel. Caiff sbwriel ei gasglu bob 3 wythnos.

Beth sy’n digwydd os byddaf yn rhoi gwastraff ochr dros ben allan ar gyfer ei casglu?

Bydd y Cyngor yn monitro casgliadau ac yn cynghori preswylwyr sut y gallant ailgylchu mwy, a gostwng faint o wastraff a osodir allan i’w waredu. Os yw popeth arall yn methu, lle mae preswylwyr yn gyson yn rhoi gormod allan a heb gymryd unrhyw gyngor ar ailgylchu BYDD y Cyngor yn cymryd camau gorfodaeth.

CAIFF dirwy o £100 ei chodi os ydych yn gyson yn rhoi gormod o wastraff bag du.

 

 

Beth allwch chi ei allgychu'm wythnosol

Blwch Glas (Top) - Papurau newydd, cylchgronau, catalogau, amlenni, post sbwriel.

Blwch Coch (Canol) - Gwasgwch ganiau a photeli plastig er mwyn arbed lle i fynd i mewn i'ch boc canol.

Blwch Gwydd (Gwaelod) - Golchwch eich poteli a'ch iariau gwydr mewn hen ddwr golchi a'u rhoi yn eich bocs isaf.

Gwastraff Bwyd

Defyddiwch y bagiau y gellir eu compostio yn eich bocs gwastraff bwyd. Peidiwch a defryddio bagiau plastig.

Casgliad Cewynnau / Glanweithdra

Rydym yn darparu casgliad cewynnau / glanweithhdra wythnosol ar gais.

Tecstilau / Trydanau Bach

Rydym hefyd yn casglu tecstiliau ac eitemau trydanol bach bob wythnos. rhowch eitemau mewn bag cario a'i osod yn ymyl eich cynwysyddion ailgylchu. Cofiwch glymu eich bagiau os gwelwch yn dda.

Angen Mwy O Offer Ailgylchu?

Gallwch wneud cais am fwy o flychau rhydd neu sachau hesian i'ch helpu i ailgylchu mwy drwy ddefnyddio Fy Ngwasanaethau.

Gwybodaeth Cyswllt

Gwastraff ac Ailgylchu
ffôn: 01495 311556
E-bost:  info@blaenau-gwent.gov.uk