Newyddion Sy'n Torri

Ein Mynwentydd

Mynwentydd ym Mlaenau Gwent  

  • Mynwent Cwm, Heol y Fynwent, Cwm, Glynebwy NP23 7RZ  Map
  • Mynwent Dukestown, Rhodfa'r Goron, Tredegar, NP22 4EE
  • Mynwent Glynebwy, Heol Waun-y-Pound, Glynebwy, NP23 6LE  Map
  • Mynwent Brynmawr, Heol Harcourt, Brynmawr, NP23 4TU  Map
  • Mynwent Blaenau, Heol Abertyleri, NP13 3DZ  Map
  • Mynwent Brynithel, Heol y Fynwent, Brynithel, Abertyleri, NP13 2AX  Map
  • Mynwent Cefn Golau, Cefn Golau, Tredegar NP22 3BH  

Amserau Agor Mynwentydd 

Haf (1 Mawrth hyd 30 Medi)

8.00am - 7.00pm 

Gaeaf (1 Hydref hyd 28 Chwefror)

8.00am - 4.00pm 

Y Fynwent 

Mae holl fynwentydd Blaenau Gwent yn agored a chaiff claddedigaethau eu cynnal yn rheolaidd. Gall gweithgareddau hefyd fod yn digwydd e.e. gallai seiri maen fod yn gweithio ar fedd yn agos at eich bedd teuluol. Hefyd gallai contractwyr fod yn trwsio ffyrdd, glanhau gwlïau, cynnal a chadw adeiladau a gwelliannau i'r fynwent. 

Rydym yn anelu bob amser i wella'r cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr i bob un o'n mynwentydd. Mae'n rhaid i bob gweithgaredd megis gosod cerrig beddau, cerbiau o amgylch beddau ac yn y blaen, gael caniatâd Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd. 

Weithiau efallai y byddwch yn canfod fod y ddaear yn wlyb ac yn frwnt oherwydd y tywydd. Ymddiheurwn am hyn, fodd bynnag ymdrechwn i wella'r amodau drwy roi draeniau tir o fewn pob adran o'r fynwent. Gallech ganfod fod angen ychwanegu pridd ar wyneb bedd eich teulu i'w godi i lefel y tir o amgylch. Os yw hyn yn wir, cysylltwch â'r torrwr beddau os gwelwch yn dda  a bydd yn gwneud y gwaith drosoch. 

Weithiau gall beddi gael eu hail-agor ar gyfer claddedigaeth yn ymyl bedd eich teulu. Gwneir pob ymdrech i ostwng unrhyw ymryiad i chi a'ch teulu. Ein hunig gonsyrn yw sicrhau fod eich ymweliad i'n mynwentydd yn rhoi cymaint o gysur i chi ag sydd modd.

Cysylltwch â C2BG 311556 a fydd yn hapus i'ch cynorthwyo gyda'ch ymholiad. 

Ar gyfer pob archeb ac ymchwiliad, noder ein horiau swyddfa islaw: 

9:00 - 16:00 (13:00 - 14:00 Cinio)  

Gwelliannau Hanfodol i Wynebau Ffyrdd Mynwentydd

Disgwylir i waith gwella wynebau ffyrdd ddechrau yn holl fynwentydd Blaenau Gwent yn yr wythnosau nesaf. Gall hyn gyfyngu mynediad ar gyfer ymweliadau i fynwentydd ar y dyddidau a restrir islaw:

Mynwent Glynebwy      Dydd Llun 10 a Dydd Mawrth 11 Mai 2021                                 
Mynwent Blaenau        Dydd Mawrth 11 a Dydd Mercher 12 Mai 2021                                 
Mynwent Brynmawr     Dydd Mercher 12 – Dydd Gwener 14 Mai 2021                                      
Mynwent Cwm             Dydd Iau 13 – Dydd Llun 17 Mai 2021               
Mynwent Dukestown    Dydd Mawrth 18 a Dydd Mercher 19 Mai 2021                                 
Mynwent Cefn Golau    Dydd Iau 20 – Dydd Mercher 26 Mai 2021
Mynwent Brynithel       Dydd Iau 27 Mai – Dydd Mawrth 1 Mehefin 2021
                        
Bydd y contractwyr a benodwyd yn ymdrechu cwblhau’r gwaith o fewn yr amserlen ond gall gwaith gael ei ohirio os oes problemau na fedrir eu hosgoi neu nas rhagwelwyd yn digwydd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster y gall hyn ei achosi.

Canfod bedd 

Mae Adran Mynwentydd Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent yn cadw cofnodion ar gyfer y 7 mynwent yn y Fwrdeisdref Sirol, sef Blaenau, Brynithel, Brynmawr, Cefn Golau, Cwm, Dukestown a Glynebwy. 

Gallwn gynnal chwiliadau teulu ar ran aelodau'r cyhoedd. Gellir gwneud cais am chwiliad mewn ysgrifen neu drwy e-bost. 

I'n galluogi i gynnal chwiliad cywir, mae'n hanfodol rhoi enwau ac union ddyddiadau marwolaeth yr ymadawedig.

O 1 Ebrill 2015 codir ffi weinyddol o £58.00 am chwiliad claddedigaeth.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Priffyrdd

Rhif Ffôn:      01495 311556

Cyfeiriad e-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk