Cael trafferth talu am Danwydd

YDYCH CHI MEWN ARGYFWNG TANWYDD?  

Mae'r argyfwng costau byw wedi gweld cynnydd enfawr mewn biliau ynni. Cyflenwad tanwydd a chwyddiant cynyddol yw achosion yr argyfwng presennol hwn. Mae argyfyngau'n mynd a dod, ond erys problem tlodi tanwydd. Mae mwy a mwy o bobl yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r arian i dalu ymlaen llaw am eu tanwydd neu eu hegni. Mae'r cartrefi hyn yn wynebu dewisiadau anodd. A ddylen nhw fwyta bwyd poeth, neu gynhesu eu cartrefi?    

Y cam cyntaf yw'r pwysicaf.   

Cysylltwch â'ch cyflenwr. Gall jyglo cyllid a rheoli cyfrif ynni fod yn anodd, ond gall eich cyflenwr roi help llaw i chi os ydych ei angen os ydych chi:  

  • Poeni am dalu eich trydan neu filiau nwy 
  • Cael trafferth ychwanegu at eich mesurydd
  • Angen rhywfaint o gefnogaeth tymor byr neu newidiodd eich amgylchiadau yn ddiweddar  

Cysylltwch â'ch cyflenwr i weld sut y gallan nhw helpu.    

 

Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar gael, ond weithiau mae'n anodd gwybod beth yw e neu ble i ddechrau felly rydyn ni wedi llunio'r llyfryn hwn i helpu. Cliciwch yma i weld.

Cyngor Blaenau Gwent Gadewch i ni siarad am GYMORTH YCHWANEGOL

Os ydych ar fesurydd cyn talu, yn cael trafferth ac angen cymorth neu gyngor pellach, ewch i'n hybiau cymunedol lle bydd un o'n cynghorwyr ar gael i'ch cefnogi. 

Cliciwch ar y ddolen https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/preswylwyr/hybiau-cymunedol-blaenau-gwent/ i ddod o hyd i Hwb yn agos atoch chi.