Cymryd Rhan mewn Democratiaeth

Hysbyseb ar Gyfer Aelodau Lleyg ar Ran Y Cynghorau

Mae awdurdodau lleol ar draws Cymru yn awyddus i benodi Lleygwyr i’w Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio ar hyn o bryd.

Mae’r pwyllgorau statudol hyn yn rhan allweddol o fframwaith llywodraethu a rhaglen cefnogi gwelliant Awdurdodau Lleol.  Diben y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw cynnig sicrwydd annibynnol ynghylch digonolrwydd ac effeithiolrwydd y fframwaith rheoli risg, yr amgylchedd rheoli mewnol, asesu perfformiad, ymdrin â chwynion a chywirdeb y dulliau adrodd ariannol a’r prosesau llywodraethu. Drwy oruchwylio’r gwaith archwilio mewnol ac allanol, gwneir cyfraniad pwysig tuag at sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol yn eu lle.

Mae nifer o awdurdodau lleol yn ystyried defnyddio cyfarfodydd ar-lein ar gyfer eu Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio wrth feddwl am y dyfodol. Mae hyn yn ei gwneud yn haws i Leygwr gymryd rhan mewn Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio. 

Rhoddir taliadau yn unol â’r cyfraddau a bennir gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, gweler yr adroddiad sydd ynghlwm (adran 9, tudalennau 30-31).
WG42164 Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (llyw.cymru)

Dogfennau Cysylltiedig

Croesewir y cyhoedd i gymryd rhan mewn cyfarfodydd a gellir gwneud hynny yn y ffyrdd dilynol: 

Gall aelodau'r cyhoedd fynychu holl gyfarfodydd y Cyngor

Gall aelodau o'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd o’r Cyngor, y Pwyllgor Gwaith, y Pwyllgorau Craffu, Cynllunio, Trwyddedu, Archwilio, Gwasanaethau Democrataidd a Safonau, heblaw lle mae gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig yn debyg o gael ei datgelu. 

Gall aelodau'r cyhoedd weld dogfennau'r Cyngor

Gall aelodau'r cyhoedd weld agendâu cyfarfodydd a phapurau cefndir yr holl gyfarfodydd a nodir uchod a, lle'n briodol, gweld cofnodion o unrhyw benderfyniadau a wnaed, heblaw lle mae gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig yn debyg o gael ei datgelu. Gellir gweld yr holl ddogfennau sydd ar gael yng Nghyfeiriadur y Pwyllgorau. 

Gall aelodau o'r cyhoedd weld cyfarfodydd ar-lein

Mae'r cyngor yn darlledu rhai cyfarfodydd o'r Cyngor a'r Pwyllgorau Gwaith, Craffu a Rheoleiddio ar y rhyngrwyd. 

Gallwch edrych ar gyfarfodydd byw a lawrlwytho dogfennau perthnasol fel adroddiadau, cynlluniau neu gyflwyniadau. Mae recordiadau ar gael i'w gweld yn rhad ac am ddim. Gallwch eu gweld yn fyw neu edrych ar gyfarfodydd y gorffennol yn defnyddio'r llyfrgell o recordiadau archif

Gall aelodau'r cyhoedd siarad mewn rhai o gyfarfodydd y Cyngor

Gall aelodau'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd o'r Pwyllgor Cynllunio a siarad os ydynt wedi gwrthwynebu mewn ysgrifen i gais cynllunio a gaiff ei ystyried. Gall aelodau o'r cyhoedd siarad mewn gwrandawiadau o'r Panel Trwyddedu os ydynt wedi gwrthwynebu mewn ysgrifen i gais trwyddedu sy'n cael ei hystyried. Gall aelodau o'r cyhoedd hefyd siarad mewn cyfarfodydd o'r Pwyllgorau Craffu, ond dim ond drwy wahoddiad y Cadeirydd. 

Gall aelodau o'r cyhoedd weld Rhaglenni Gwaith

Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio blaenraglenni gwaith Pwyllgorau. Gall Pwyllgorau Craffu wahodd pobl a sefydliadau i roi sylwadau ar y ffyrdd y caiff pethau eu gwneud ar hyn o bryd a sut y gellid gwella pethau. Un o'r heriau mwyaf i'r pwyllgorau craffu yw ennyn mwy o ddiddordeb yn y broses, drwy ddangos y gall craffu effeithlon wneud gwahaniaeth.  

Blaenraglen Gwaith Pwyllgorau Craffu

  • Pwyllgor Craffu Trosolwg Corfforaethol Blaenraglen Gwaith 2016/17
  • Pwyllgor Craffu Addysg a Byw Egnïol Blaenraglen Gwaith 2016/17
  • Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd, Economi a Seilwaith Blaenraglen Gwaith 2016/17
  • Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenraglen Gwaith 2016/17

Blaenraglen Gwaith Pwyllgor Gwaith

  • Pwyllgor Gwaith Blaenraglen Gwaith 2016/17

Blaenraglen Gwaith y Cyngor

  • Cyngor Blaenraglen Gwaith 2016/17

Gall aelodau'r cyhoedd ofyn cwestiynau yng nghyfarfodydd y Cyngor

Gall aelodau'r cyhoedd ofyn cwestiynau i Aelodau'r Cyngor mewn cyfarfodydd cyffredin o'r Cyngor. Dim ond os rhoddir hysbysiad mewn ysgrifen neu drwy bost electronig i'r Pwyllgor Gwaith ddim hwyrach na chanol dydd, tri ddiwrnod gwaith cyn dyddiad y cyfarfod y gellir gofyn cwestiwn. Mae'n rhaid i bob cwestiwn roi enw a chyfeiriad y sawl sy'n ei ofyn. Mewn unrhyw un cyfarfod ni all unrhyw berson gyflwyno mwy nag un cwestiwn ac ni ellir gofyn mwy nag un cwestiwn o'r fath ar ran un sefydliad. Caiff unrhyw gwestiwn na ellir gael ei drin yn ystod y cyfarfod ei drin drwy ateb ysgrifenedig.

I gael mwy o wybodaeth am ymgyfraniad y cyhoedd mewn cyfarfodydd ym Mlaenau Gwent cysylltwch â Phennaeth Gwasanaethau Democrataidd, ar

committee.services@blaenau-gwent.gov.uk.

Gall aelodau o'r cyhoedd gyflwyno deisebau yng nghyfarfodydd y Cyngor 

Mae gan y Cyngor Brotocol Deisebau y gellir ei defnyddio lle mae amgylchiadau lle mae'r cyhoedd yn teimlo'n gryf am fater a'u bod yn dymuno cyfathrebu eu sylwadau'n uniongyrchol i'r Cyngor drwy ddeiseb. 

Cyn anfon deiseb, dylech yn gyntaf holi eich cynghorydd lleol neu'r Cyngor i weld os ydynt eisoes yn gweithredu ar eich pryderon ac mae'r Cyngor yw'r corff mwyaf addas i dderbyn eich deiseb, gan weithiau y gall fod yn fwy addas i gorff cyhoeddus arall ystyried eich deiseb. 

Protocol Deisebau 

Gallwch hefyd anfon deisebau yn electronig i:

committee.services@blaenau-gwent.gov.uk 

neu gyflwyno deisebau i:

Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
Adran Gwasanaethau Democrataidd
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeisiol
Canolfan Ddinesig
Glynebwy, NP23 6XB 

neu drwy gysylltu â'r Adran Gwasanaethau Democrataidd ar 01495 356139 i wneud trefniadau i gyflwyno deiseb.