Gwasanaeth Gwastraff Busnes

Hoffai Blaenau Gwent wybod beth mae busnesau lleol yn ei ddymuno o gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn y dyfodol. Rydym wedi datblygu holiadur byr i chi roi eich sylwadau ar wastraff ac ailgylchu yn eich busnes, beth fyddai’n eich annog i ailgylchu mwy a sut y gallwn eich helpu i fod yn fwy ymwybodol o wastraff.

Holiadur Ymgynghori Straegy Gwastraff

Pam dewis Gwasanaeth Gwastraff Masnach Blaenau Gwent?

Mae gwaredu â gwastraff yn fusnes difrifol. Mae'r gyfraith yn dweud fod gan unrhyw un sy'n cynhyrchu gwastraff gyfrifoldeb am sicrhau y caiff ei symud mewn modd addas gan gontractwr cofrestredig ac y gwaredir ag ef yn gywir.

Mae ein Gwasanaeth Gwastraff Masnach yn cynnig:

 • Gwasanaeth dibynadwy y gallwch ymddiried ynddo
 • Casgliadau sbwriel ac ailgylchu wythnosol
 • Cerbydau dibynadwy mewn cyflwr da
 • Cynwysyddion pwrpasol addas ar gyfer gofynion eich cwmni
 • Swyddogion ar gael 5 diwrnod yr wythnos, gyda rhifau ffôn uniongyrchol a chyfeiriadau e-bost i hwyluso cysylltu
 • Gwybodaeth waith o fusnesau lleol 
 • Contractau talu 6 misol
 • Cydymffurfio'n llwyr gyda Deddf Diogelu'r Amgylchedd 2006
 • Cwblhau gwaith papur Dyletswydd Gofal

Ailgylchu Mwy ac Arbed Arian

Gall pob busnes sy'n defnyddio ein gwasanaeth ailgylchu ostwng cyfanswm o wastraff a gynhyrchir gan y cwmni. Felly gall mynd yn wyrdd arbed arian i chi.

Rhestr Ffioedd Gwastraff Masnach 2018/2019

Mae ffi weinyddol o £49.50 ar bob contract. Mae'r ffi yma'n cynnwys y contract o fis Ebrill i fis Ebrill.

Ffioedd Gwastraff Masnach

Maint BinPris yr wythnosPris contract 6 mis
Bin Olwyn 120Ltr£5.60£145.60
Bin Olwyn 240 Ltr£9.21£239.46
Bin Olwyn 360 Ltr   £13.34£346.84
Bin Olwyn 660 Ltr   £26.38£685.88
Bin Olwyn 1100 Ltr£39.03£1,014.78


Ffioedd Ailgylchu Masnach

Biniau / Bagiau ar gaelPris yr wythnosPris contract 6 mis
Rholyn 52 Bag Ailgylchu£6.20 y rholyn ***
Bin Olwyn 360 Ltr£4.90 yr wythnos£127.40
Bin Olwyn 1100 Ltr£14.20 yr wythnos£369.20


Ffioedd Gwastraff Bwyd Masnach

Cynwysyddion Bwyd Gwastraff Pris yr wythnosPris contract 6 mis
Rholyn leinwyr bwyd 10 Ltr£1.30 y rholyn ***
Rholyn leinwyr bwyd 30 Ltr£2.60 y rholyn   ***
Bin olwyn bwyd 140 Ltr£3.30 yr wythnos£85.80


Gofynnwn i chi:

 • Dim ond rhoi deunyddiau a ganiateir a nodir yn eich contract mewn cynwysyddion 
 • Peidio cywasgu neu gorlenwi eich cynwysyddion (p'un ai yn ôl pwysau neu gyfaint)
 • Sicrhau bod eich cynwysyddion yn hygyrch ar y dyddiau casglu a gytunwyd yn y man codi a gytunwyd. 
 • Bod yn ofalus gyda'r cynwysyddion rhag difrod/colli.
 • Gwneud taliadau ar amser/yn gyfredol. 
 • Fel yn yr hierarchaeth gwastraff, gwneud defnydd llawn o'r gwasanaethau ailgylchu sydd ar gael a gwneud pob ymdrech i wahanu eich gwastraff yn unol â hynny

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ffoniwch C2BG ar 01495 311556

Dogfennau Cysylltiedig