Newyddion Sy'n Torri

Cefnogaeth Ysgol

O Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae’r ffordd y caiff plant gydag anghenion dysgu ychwanegol eu cefnogi yn cael ei drawsnewid.

Cafodd model presennol AAA ei chynllunio 30 mlynedd yn ôl ac mae rhaglen newydd, fwy modern ac effeithlon yn ei holynu.

Dan y system newydd, bydd cynllunio yn hyblyg ac ymatebol. Bydd ein gweithwyr proffesiynol yn fedrus a hyderus wrth ddynodi anghenion a defnyddio strategaethau i helpu dysgwyr i oresgyn eu rhwystrau i ddysgu, a bydd y dysgwr yn ganolog i bopeth a wnawn.

Bydd rhaglen trawsnewid ADY yn trawsnewid y systemau ar wahân ar gyfer AAA mewn ysgolion ac anawsterau dysgu a/neu anableddau mewn addysg bellach, er mwyn creu system unedig ar gyfer cefnogi dysgwyr o 0 i 25 oed gyda ADY. Bydd y system wedi ei thrawsnewid yn:

  • sicrhau y caiff pob dysgwr gyda ADY eu cefnogi i oresgyn rhwystrau i ddysgu a chyflawni eu potensial llawn

  • gwella cynllunio a darparu cefnogaeth ar gyfer dysgwyr rhwng 0 a 25 oed gyda ADY, gan roi anghenion, barn, dymuniadau a theimladau dysgwyr wrth galon y broses

  • canolbwyntio ar bwysigrwydd dynodi anghenion yn gynnar a rhoi ymyriadau amserol ac effeithlon ar waith a gaiff eu monitro a’u haddasu i sicrhau eu bod yn sicrhau’r canlyniadau a ddymunir,

    Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalennau gwefan Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol Llywodraeth Cymru.

    Gofynnir i chi nodi fod amserlenni wedi newid ac mae’r dyddiad dechrau ar gyfer gweithredu yw 1 Medi 2021 a Ionawr 2022.