Newyddion Sy'n Torri

Adolygiad Blynyddol

Beth yw adolygiad blynyddol?

Rhaid i’r Awdurdod Lleol adolygu Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig eich plentyn o leiaf unwaith y flwyddyn (bob chwe mis ar gyfer plant o dan bump). Gellir cynnal adolygiadau cynnar neu yn y cyfamser os oes angen. 

Cyfrifoldeb yr ysgol yw trefnu’r adolygiad blynyddol ac fel arfer caiff ei gynnal yn yr ysgol. Mae pawb sydd ynghlwm â’ch plentyn yn cael gwahoddiad i fynychu neu anfon sylwadau ysgrifenedig.

Mae’r Adolygiad Blynyddol yn gyfle i chi a’ch plentyn rannu’ch barn gyda’r ysgol neu’r adran blynyddoedd cynnar a’r Awdurdod Lleol.

Bydd y cyfarfod yn: 

  • ystyried cynnydd eich plentyn ac a yw’r Datganiad dal yn addas ar gyfer anghenion eich plentyn.
  • cofnodi anghenion sydd angen eu gwneud i Ddatganiad eich plentyn.
  • gosod targedau newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf i’w defnyddio i ddiweddaru’r Cynllun Addysg Unigol (IEP).

Mae’n gyfle i chi a’ch plentyn rannu’ch barn gyda’r Ysgol a’r Awdurdod Lleol. 

Pwy fydd yn mynychu’r cyfarfod?

Bydd yr ysgol yn eich gwahodd chi, eich plentyn, pobl sydd wedi gweithio gyda’ch plentyn yn yr ysgol, unrhyw weithwyr proffesiynol sydd wedi bod ynghlwm, cynrychiolydd o’r Awdurdod Lleol ac unrhyw arall rydych chi neu’n ysgol yn teimlo byddai’n gallu rhoi gwybodaeth neu gyngor defnyddiol. Mae’n bwysig iawn eich bod yn mynychu Adolygiad Blynyddol eich plentyn. 

A fydd unrhyw waith papur?

Bydd gofyn i bawb a wahoddir i’r cyfarfod anfon adroddiad. Mae’r adroddiadau’n cael eu hanfon i’r ysgol er mwyn i’r ysgol allu anfon copïau allan pythefnos cyn y cyfarfod. Mae’n bwysig eich bod yn cwblhau’r ffurflen sy’n gofyn am eich barn ac yn ei dychwelyd i’r ysgol. Dylid hefyd darparu barn eich plentyn os yn bosib. 

Beth fydd yn digwydd ar ôl y cyfarfod?

Bydd cynnydd eich plentyn yn cael ei drafod a gwybodaeth yn cael ei rannu. Bydd y Datganiad yn cael ei ystyried i sicrhau ei fod yn gyfredol. Gallwch ofyn cwestiynau os ydych yn ansicr am unrhyw beth neu gallwch ofyn am esboniad. Bydd gofyn i chi roi’ch barn. Yn ychwanegol ar edrych ar y Datganiad, bydd y cyfarfod yn edrych ar Gynllun Addysg Unigol eich plentyn ac yn addasu’r targedau. Dylai’r adolygiad orffen gyda set glir o dargedau y bydd yr ysgol a’ch plentyn yn gallu gweithio arnynt tan yr adolygiad nesaf. 

Adolygiadau ym mlwyddyn 1, 5 a 9

Gelwir yr adolygiadau hyn yn adolygiadau pontio ac maen nhw’n disodli’r adolygiad blynyddol. Mae’r adolygiad ym mlwyddyn 1 yn edrych ar y pontio i Gyfnod Allweddol 2. Dylid cynnal yr adolygiad ym mlwyddyn 5 yn nhymor yr haf ac ystyried y pontio i Ysgol Uwchradd ym mlwyddyn 7. Cynhelir yr adolygiad ym mlwyddyn 9 i gyflwyno argymhellion a gwneud cynlluniau ar gyfer symudiad eich plentyn i fywyd fel oedolyn a bydd yn cynnwys y Gwasanaeth Yrfaoedd. 

Beth sy’n digwydd ar ôl yr adolygiad blynyddol?

Bydd adroddiad o’r cyfarfod yn crynhoi’r hyn a drafodwyd gan gynnwys unrhyw argymhellion a wnaethpwyd yn cael ei hanfon i’r Awdurdod Lleol, ynghyd â’r holl adroddiadau a gyflwynwyd ar gyfer yr adolygiad. Bydd copi’n mynd at bawb a fynychodd y cyfarfod. Os oes newidiadau i’w gwneud i’r Datganiad, bydd yr Awdurdod Lleol yn gwneud y newidiadau hyn ac yn anfon Datganiad Diwygiedig atoch. 

 

 

Gwybodaeth Gyswllt

Mae gwybodaeth bellach ar gael o gydlynydd ADY yr ysgol neu SNAP Cymru  sy’n darparu cefnogaeth annibynnol i rieni a gellir cysylltu â hwy ar 0845 1203730 (mae galwadau i'r rhif hwn yn costio 5c y funud ynghyd â ffi defnydd eich cwmni ffôn.) neu ar 0345 1203730 o ffôn symudol.