Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Cyflwyniad

Ar 1 Tachwedd 2016 cyflwynodd CBS Blaenau Gwent Orchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus - Mesurau Rheoli Cŵn oedd yn creu tair trosedd:

  1. Baeddu Tir gan Gŵn - bydd hyn yn weithredol ar draws y Fwrdeisdref Sirol lle mae'n drosedd i beidio symud baw ci. 
  2. Ardaloedd Gwahardd Cŵn - bydd hyn yn weithredol mewn meysydd penodol o dir a ddynodir gan gynlluniau lleoliad, lle mae'n drosedd caniatáu i gi fynd i mewn i ardal a ddynodwyd fel ardal gwahardd cŵn.
  3. Ardaloedd Cŵn ar Dennyn - bydd hyn yn weithredol ar gyfer ardaloedd penodol o dir a ddynodir gan gynlluniau lleoliad, lle mae'n drosedd peidio cadw ci ar dennyn mewn ardal a ddynodwyd fel ardal ci ar dennyn.

Cafodd arwyddion eu rhoi ar bob safle gwahardd cŵn ac ardaloedd ci ar dennyn.

Pa leoliadau yr effeithir arnynt?

Yr holl leoliadau y mae Gorchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus - Mesurau Rheoli Cŵn (yn cynnwys cynlluniau) yn effeithio arnynt yw

Beth yw'r gosb am fethu cydymffurfio gyda Gorchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus - Mesurau Rheoli Cŵn?

Bydd CBS Blaenau Gwent yn cynnig hysbysiad cosb sefydlog o £100 am droseddau a gynhwysir o fewn y Gorchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus - Mesurau Rheoli Cŵn. Bydd methiant i dalu'r hysbysiad cosb sefydlog yn arwain at i'r awdurdod gymryd camau cyfreithiol a all arwain at uchafswm dirwy o lefel 3 ar y raddfa safonol, sy'n £1,000 ar hyn o bryd.

Gyda phwy y gallaf gysylltu am y gorchymyn diogelu gofod cyhoeddus - mesurau rheoli cŵn?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gorchymyn diogelu gofod cyhoeddus - mesurau rheoli cŵn, cysylltwch â:

Adran Iechyd yr Amgylchedd
Gwasanaeth Diogelu'r Cyhoedd
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeisiol
Canolfan Ddinesig
Glynebwy
NP23 6XB

Ffôn: (01495) 357813
Ffacs: (01495) 355834
E-bost: environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig