Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Y cyfnod ymgynghori

Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Flaenau Gwent ymgynghoriad cyhoeddus ar gyflwyno gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus ar gyfer rheoli cŵn o fewn y fwrdeistref rhwng 6 Mehefin 2019 a 5 Gorffennaf 2019. Cafodd yr holl sylwadau a gafwyd fel rhan o'r broses ymgynghori eu hystyried a'u cynnwys fel rhan o'r broses benderfynu.

Cynigiodd y gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus ar rheoli cŵn ail-gyflwyno tair trosedd -

  1. Baeddu Tir gan Gŵn - bydd hyn yn weithredol ar draws y Fwrdeisdref Sirol lle mae'n drosedd i beidio symud baw ci. 
  2. Ardaloedd Gwahardd Cŵn - bydd hyn yn weithredol mewn meysydd penodol o dir a ddynodir gan gynlluniau lleoliad, lle mae'n drosedd caniatáu i gi fynd i mewn i ardal a ddynodwyd fel ardal gwahardd cŵn.
  3. Ardaloedd Cŵn ar Dennyn - bydd hyn yn weithredol ar gyfer ardaloedd penodol o dir a ddynodir gan gynlluniau lleoliad, lle mae'n drosedd peidio cadw ci ar dennyn mewn ardal a ddynodwyd fel ardal ci ar dennyn.

Y canlyniad

Ar 10 Hydref 2019 cyfarfu CBS Blaenau Gwent a thrafod cyflwyno gorchymyn newydd diogelu mannau cyhoeddus ar gyfer rheoli cŵn a'r lleoliadau penodol yr effeithir arnynt. Cafodd y gorchymyn diogelu mannau cyhoeddus ar gyfer rheoli cŵn ei gymeradwyo gan CBS Blaenau Gwent gyda dyddiad dechrau o 1 Tachwedd 2019. Bydd y gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus newydd ar gyfer rheoli cŵn 2019 yn disodli'r gorchymyn presennol ar ddiogelu mannau agored cyhoeddus ar gyfer rheoli cŵn a gyflwynwyd yn 2016.

Caiff yr holl ardaloedd a gynhwyswyd fel naill ai ardal gwahardd cŵn neu ardal cŵn ar dennyn yn ôl y gorchymyn diogelu mannau cyhoeddus ar gyfer rheoli cŵn eu dynodi gan y cynlluniau lleoliad a'r ddogfen gyfeirio islaw.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Caiff hysbysiadau cadarnhau eu dangos ym mhob lleoliad y bydd cyflwyno'r gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus ar gyfer rheoli cŵn 2019 yn effeithio arnynt.

Caiff arwyddion rhybudd hefyd eu gosod ym mhob lleoliad y mae'r gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus yn effeithio arnynt.

Beth yw'r gosb am fethu cydymffurfio gyda gorchymyn diogelu mannau cyhoeddus - rheoli cŵn?

Bydd CBS Blaenau Gwent yn cynnig hysbysiad cosb sefydlog o £100 am droseddau a gynhwysir o fewn y gorchymyn diogelu mannau agored cyhoeddus - rheoli cŵn. Bydd methiant i dalu'r hysbysiad cosb sefydlog yn arwain at i'r awdurdod gymryd camau cyfreithiol a all arwain at uchafswm ffi o lefel 3 ar y raddfa sylfaenol, sy'n £1,000 ar hyn o bryd.

Gyda phwy y gallaf gysylltu am y gorchymyn diogelu gofod cyhoeddus ar gyfer rheoli cŵn?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gorchymyn diogelu gofod cyhoeddus - mesurau rheoli cŵn, cysylltwch â:

Adran Iechyd yr Amgylchedd
Gwasanaeth Diogelu'r Cyhoedd
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent
Swyddfeydd Bwrdeisiol
Canolfan Ddinesig
Glynebwy
NP23 6XB

Ffôn: (01495) 357813
Ffacs: (01495) 355834
E-bost: environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk

Dogfennau Cysylltiedig