Darpariaeth Gwasanaethau Dydd (Canolfannau Dydd)

Canolfan Ddydd Ash Park - Glynebwy

Mae Ash Park yn ganolfan ddydd yn darparu ar gyfer oedolion gydag anghenion iechyd meddwl cysylltiedig ag oedran a Dementia. Mae'r ganolfan yn seiliedig yn Ysbyty'r Tri Chwm, Glynebwy. Mae'r ganolfan yn gweithio'n agos gyda'r Tîm Gwaith Cymdeithasol Iechyd Meddwl Cymunedol, Nyrsus Seiciatrig Cymunedol a'r Ysbyty Dydd.

Canolfan Bert Denning - Brynmawr

Mae'r ganolfan hon a adeiladwyd yn bwrpasol yn darparu ar gyfer oedolion gydag anableddau corfforol a/neu synhwyraidd dybryd a lluosog sydd angen cefnogaeth staff arbenigol. Mae'r cyfleuster yn cynnwys pwll hydrotherapi ac offer synhwyraidd arbenigol.

Gwsanaethau Allgymorth Tŷ Gweledigaeth - Glynebwy

Mae Tŷ Gweledigaeth yn hwyluso pedwar gwasanaeth allgymorth. Caiff unigolion eu cefnogi i gael mynediad i'r gymuned, gan gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau gyda ffocws ar ganlyniadau megis sgiliau byw annibynnol, sgiliau bywyd, technoleg gwybodeth a chyfleusterau hamdden.

Caffe Opsiynau Cymunedol - Tredegar

Mae'r Caffe yn darparu hyfforddiant arlwyo seiliedig ar waith ar gyfer unigolion a hoffai ddatblygu eu sgiliau ac a allai ddymuno symud ymlaen i gefnogaeth brif ffrwd neu gyflogaeth â chymorth.

Canolfan Adnoddau Busnes - Tredegar

Mae uned adnoddau Tredegar yn darparu ar gyfer oedolion hŷn gydag anableddau dysgu ac anghenion iechyd meddwl, gan gynnig amgylchedd diddorol i alluogi pobl i ddatblygu sgiliau personol. Rhoddir cefnogaeth i gael mynediad i'r gymuned leol.

Meddyliau Tawel/Iechyd Meddwl - Tredegar

Mae Meddyliau Tawel yn cefnogi unigolion sydd â salwch iechyd meddwl drwy ailadeiladu/adeiliadu sgiliau bywyd, adennill annibyniaeth ac ailintegreiddio i'r gymuned.

Second Time Around  - Tredegar

Mae STA yn bartneriaeth gyda Hosbis y Cymoedd lle caiff defnyddwyr gwsanaeth eu cefnogi i ddarparu gwasanaeth golchi ar gyfer dillad a gaiff eu cyfrannu i'r nifer fawr o siopau elusen Hosbis y Cymoedd ar draws y Fwrdeisdref. Gall y prosiect hefyd ddarparu gwasanaeth golchfa fasnachol os gwneir cais.

Prosiect Garddwriaethol Green Shoots - Tredegar

Mae ein prosiect garddwriaeth yn seiliedig ym Mharc Bryn Bach, Tredegar. Mae'r prosiect yn darparu hyfforddiant garddwriaethol seiliedig ar waith ar gyfer unigolion a hoffai ddatblygu eu sgiliau a all fod yn dymuno symud ymlaen i gyflogaeth brif ffrwd neu gyflogaeth â chymorth.

Prosiect Crochenwaith - Nantyglo

Cyfleoedd i unigolion ennill sgiliau mewn crochenwaith. Mae'r prosiect yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Untied Welsh ac mae wedi'i leoli o fewn adeilad Llys Nant y Mynydd yn Nantyglo.

Prosiect Cwm Newydd - Seiliedig yng Nghanolfan Bert Denning

Mae gwaith ailgylchu Cwm Newydd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyfarwyddiaeth Amgylchedd y Cyngor.

Vision 21 - Seiliedig yn Llys Nant y Mynydd

Mae trefniant partneriaeth gyda Vision 21 a Chymdeithas Tai United Welsh wedi rhoi cyfleoedd i unigolion ddatblygu sgiliau arlwyo a chymwysterau gyda'r nod o symud ymlaen i gyflogaeth daledig.

Os hoffech wybod mwy am Opsiynau Cymunedol a'i wasanaethau cysylltwch â:

Canolfan Bert Denning
Heol Warwick
Brynmawr
NP23 4AR 

Ffôn: (01495) 315278

Gwybodaeth Gyswllt

I gael gwybodaeth, cyngor a chymorth, neu i wneud atgyfeiriad atgyfeiriad neu adroddiad am bryderon yn gysylltiedig â:

  • person 18 oed neu drosodd, cysyllwch â Hyb IAA Gwasanaethau Oedolion
  • plentyn neu berson ifanc, cysylltwch â hyb IAA Gwasanaethau Plant

Ffôn: 01495 315700
E-bost: mailto:dutyteam@blaenau-gwent.gcsx.gov.uk
Ffacs: 01495 353350

Ar gyfer gwybodaeth ac ymholiadau:
E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Pencadlys:

Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol
Llys Einion
Stryd yr Eglwys
Abertyleri
NP13 1DB