Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Gweithdrefnau Diogelu Cymru ar gyfer plant ac oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso yw'r gweithdrefnau cenedlaethol. Maent yn manylu ar rolau a chyfrifoldebau hanfodol ymarferwyr i sicrhau eu bod yn diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drin a'u hesgeuluso.

Mae'r Gweithdrefnau yn helpu ymarferwyr i gymhwyso'r ddeddfwriaeth yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a chanllawiau diogelu statudol, Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Pobl.