Terfyn Cyflymder Diofyn – Dweud eich barn

Terfyn Cyflymder Diofyn - Ffyrdd Cyfyngedig Cymru

Cefndir

Fe wnaeth Senedd Cymru basio ‘Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20mya) (Cymru) 2022 ar 13 Chwefror 2022, a daw i rym ar 17 Medi 2023. Bydd yn ofynnol i bob Cyngor yng Nghymru weithredu’r cynllun hwn gan Senedd Cymru. Bydd cyflwyno’r ddeddfwriaeth yn cael effaith fawr ar rwydwaith priffyrdd yr Awdurdod gyda mwyafrif ein ffyrdd 30mya diofyn yn cael eu gostwng i 20 mya (oherwydd presenoldeb goleuadau stryd ar ffyrdd o’r fath).

Ar ba gam ydyn ni?

Mae cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus wedi dod i ben erbyn hyn. Mae’r Cyngor yn y broses o ystyried y gwrthwynebiadau a’r sylwadau a gafwyd yn ystod cyfnod yr Hysbysiad Cyhoeddus. Bydd y Cyngor yn ysgrifennu at bob gwrthwynebydd maes o law yng nghyswllt y penderfyniad a wnaed gan Mr Clive Rogers, Pennaeth Gwasanaethau Cymunedol, ar sut mae’r Cyngor yn bwriadu symud ymlaen gyda’r cynllun 20mya.

Dweud eich barn

Er fod CBS Blaenau Gwent yn gyfrifol am hwyluso’r newid i’r rhwydwaith priffyrdd yn sgil cyflwyno’r ddeddfwriaeth newydd, caiff y cynllun yn gyffredinol ei gyfarwyddo a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ac felly byddai angen codi unrhyw bryderon yn uniongyrchol gyda nhw drwy:

Fodd bynnag, os oes gennych unrhyw bryderon lleol am egwyddor y cynllun yna cysylltwch â ni.

Canolfan Gyswllt/C2BG
Ffôn: 01495 311556

8:00 am - 5.00 pm Dyddiau Llun – Mercher a Dyddiau Gwener

                             Dyddiau Iau 9.30am – 5pm

E-bost: info@blaenau-gwent.gov.uk

Ymgynghori

NI fydd y Cyngor yn ymgynghori gyda’r cyhoedd ar weithdrefn y terfyn cyflymder 20mya diofyn gan ei fod yn newid deddfwriaethol gan Senedd Cymru.

Fodd bynnag mae CBS Blaenau Gwent eisoes wedi cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar yr eithriadau 30mya ar gyfer y ffyrdd fydd yn parhau yn 30mya ar ôl 17 Medi 2023 a diddymu’r parthau 20mya presennol oherwydd y bydd y parthau 20mya hyn yn symud yn ddiofyn i’r terfyn cyflymder 20mya ar 17 Medi 2023.