Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae’r awdurdod lleol yn un o’r pum ‘awdurdod cyfrifol’ sydd â dyletswydd statudol i fynd i’r afael â throseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol, trais difrifol a chamddefnyddio sylweddau ym Mlaenau Gwent. Mae’r awdurdod lleol, ynghyd â’r heddlu a’r gwasanaethau iechyd, prawf, a thân ac achub, yn cydweithio drwy’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Defnyddir y term ‘ymddygiad gwrthgymdeithasol’ yn aml i ddisgrifio amrywiaeth eang o ymddygiadau, a rhai ymddygiadau troseddol. Mae adran 2Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2014 yn diffinio ymddygiad gwrthgymdeithasol fel:

  1. ymddygiad sydd wedi achosi, neu sy’n debygol o achosi, aflonyddwch, braw neu drallod i unrhyw berson,
  2. ymddygiad a allai achosi niwsans neu annifyrrwch i berson mewn perthynas â meddiannu mangre breswyl gan y person hwnnw, neu
  3. ymddygiad a all achosi niwsans neu annifyrrwch sy’n gysylltiedig â thai i unrhyw berson.

DS: Y geiriau allweddol yw aflonyddu, braw, trallod, niwsans ac annifyrrwch. 

Sut i roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Y cam cyntaf yw sicrhau bod yr asiantaeth berthnasol yn cael gwybod yn briodol am ddigwyddiadau, sy’n helpu i godi ymwybyddiaeth bod problem yn eich ardal leol ac yn cynyddu’r cyfle y caiff yr unigolion hynny sy’n gyfrifol am yr ymddygiad gwrthgymdeithasol eu hadnabod.

I riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol i Heddlu Gwent, ffoniwch 101 ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys neu, fel arall, riportiwch y digwyddiad ar-lein yma.

Os yw’r unigolyn neu unigolion yr ydych yn cwyno amdanynt yn denant / deiliad contract darparwr cofrestredig tai cymdeithasol, dylid adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol i’r gymdeithas tai (dolenni ar gael yn yr adran “Dolenni allanol”).

Gallwch hefyd riportio rhywfaint o ymddygiad gwrthgymdeithasol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent – er enghraifft, delio â chymdogion swnllyd, gorfodi parcio sifil, tipio anghyfreithlon, cŵn yn baeddu neu anifeiliaid sy’n crwydro, ac ati.  

Gallwch adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol i’r cyngor yn y ffyrdd canlynol:

  • Trwy ganolfan gyswllt y cyngor ar 01495 311556
  • Trwy e-bost yn info@blaenau-gwent.gov.uk – bydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu gyda’r adran berthnasol o’r cyngor i ymateb yn briodol
  • Trwy’r ddolen yma i Fy Ngwasanaethau Cyngor
  • Trwy lawrlwytho ap symudol Blaenau Gwent, sydd ar gael bob awr o’r dydd a’r nos

Dull amlasiantaeth

Y ffordd fwyaf effeithiol o fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yw gweithio mewn partneriaeth. Yn allweddol i’r bartneriaeth hon mae aelodau etholedig lleol, sy’n gweithredu fel arweinwyr ac eiriolwyr cymunedol, a thrigolion a busnesau lleol yn y cymunedau hynny y mae ymddygiad o’r fath yn effeithio arnynt.

Pan fydd dinasyddion yn gallu ein helpu i nodi cyflawnwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus, mae gennym lwybr atgyfeirio sydd wedi’i hen sefydlu i fynd i’r afael â’r rhain yn gadarn. Bydd unigolion o’r fath yn cael eu cefnogi drwy’r Grŵp Rheoli Achos ar gyfer Cyflawnwyr Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, a all arwain yn y pen draw at gosb yn y llys.

Tasglu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae’r Tasglu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol amlasiantaeth wedi’i sefydlu i ymateb i ‘fannau problemus’ o ymddygiad gwrthgymdeithasol a nodwyd yn lleol. Mae’r tasglu yn darparu ymateb cyflym, cydgysylltiedig a chymesur i reoli’r ymddygiadau troseddol a gwrthgymdeithasol sydd wedi’u nodi yn y ‘mannau problemus’ hynny.

Yr adolygiad achos ymddygiad gwrthgymdeithasol (a elwid gynt yn sbardun cymunedol)

Gwyddom, os na chaiff ei atal, y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith aruthrol ar ei ddioddefwyr ac, mewn rhai achosion, ar y gymuned ehangach.

Cyflwynodd Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 fesurau penodol a luniwyd i roi llais i ddioddefwyr a chymunedau yn y ffordd yr ymdrinnir â chwynion am ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae hyn yn cynnwys yr adolygiad achos ymddygiad gwrthgymdeithasol, a elwid gynt yn sbardun cymunedol, sy’n rhoi’r hawl i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus a adroddwyd i unrhyw un o’r prif asiantaethau cyfrifol (fel y cyngor, yr heddlu, darparwr tai) ofyn am adolygiad achos amlasiantaeth pan fodlonir trothwy lleol.

Mae gan asiantaethau, gan gynnwys awdurdodau lleol, yr heddlu, timau iechyd lleol a darparwyr cofrestredig tai cymdeithasol, ddyletswydd i gynnal adolygiad achos pan fydd rhywun yn gofyn am un a bod ei achos yn bodloni trothwy a ddiffinnir yn lleol. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Os ydych yn teimlo bod eich achos yn bodloni’r trothwy ar gyfer adolygiad achos ymddygiad gwrthgymdeithasol, cysylltwch â’r Tîm Diogelwch Cymunedol yn Community.safety@blaenau-gwent.gov.uk

Mae gan asiantaethau ddyletswydd i gyhoeddi data ar nifer yr adolygiadau achos ymddygiad gwrthgymdeithasol a dderbyniwyd, faint oedd wedi cyrraedd y trothwy, a’r nifer a arweiniodd at gamau pellach. Mae hyn er mwyn sicrhau tryloywder y system ac nid i farnu perfformiad yr asiantaethau mewn perthynas â gwaith achos ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwybodaeth Gyswllt

Tîm Polisi (Diogelwch Cymunedol)
Rhif Ffôn: 01495 311556
Cyfeiriad E-bost: Helena.hunt@blaenau-gwent.gov.uk