Cyngor a chymorth y Lluoedd Arfog

Cyfeirlyfr Cymorth De Ddwyrain Cymru Y Lluoedd Arfog

ABF Elusen y Milwy

Yn rhoi cymorth gydol oes i filwyr a chyn-filwyr o'r Fyddin Brydeinig, a'u teuluoedd uniongyrchol, pan fyddant mewn angen.

www.soldierscharity.org  

Adimiral Nurses

Mae'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn gweithio gyda Dementia UK i ddarparu Nyrsys Admiral - gwasanaeth sy'n cefnogi teulu, gofalwyr a phobl sy'n byw gyda dementia.

Ffon: 0333 011 4497
admiralsouthwales@britishlegion.org.uk

Alabare - Cartrefi ar gyfer Cyn-filwyr Cymru

Mae Cartrefi Cymreig Alabare ar gyfer Cyn-filwyr yn darparu llety â chymorth i Gyn-filwyr Lluoedd Arfog Prydain sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

www.alabare.co.uk/theme/cartrefi-i-gyn-filwyr-cymru

Alcoholics Anonymous

Rydym yn cynnig cefnogaeth a chyngor ynglŷn â fod yn gaeth i alcohol.

www.alcoholics-anonymous.org.uk

Blesma

Mae ‘Blesma’ yn deall anghenion milwyr ag amdoriadau yn well nag unrhyw elusen genedlaethol arall yn y Deyrnas Unedig.

Blesma Lead and Welfare Support:
Tom Hall
Office Telephone: 020 8548 7098
Mobile: 07780 165085
Email:bsowest@blesma.org

Outreach Lead:
Jason Suller
Telephone: 07741 744141
Email:outreachw@blesma.org


https://blesma.org 

Cyn-filwyr Dall y DU

Mae ‘Blind Veterans UK’ yn helpu cyn-filwyr dall, boed yn ddynion neu’n ferched, i  arwain bywydau annibynnol a chyflawn, drwy eu cefnogi â'u harbenigedd trwyadl, eu profiad ac ystod lawn o wasanaethau.

www.blindveterans.org.uk

 

Forces Compare

Sefydlwyd gan gyn-barasiwtydd Alfie Usher, mae "Forces Compare" yn beiriant chwilio annibynnol sy'n arbenigo mewn cymharu dyfynbrisiau yswiriant ar gyfer pobl yn y lluoedd arfog. Gall eu partneriaid proffesiynol hefyd gynorthwyo gydag ad-daliadau benthyciad diwrnod cyflog, ad-daliadau treth milwrol, hawliadau tai'r Weinyddiaeth Amddiffyn, hawliadau oedi hedfan a gwasanaethau cyfreithiol y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae "Forces Compare" hefyd yn arddangos Cyfamod y Lluoedd Arfog, gan ddangos eu hymrwymiad i'r rhai sy'n gwasanaethu ar hyn o bryd, sydd wedi gwasanaethu a'u teuluoedd. Cyn-filwyr sy'n rhedeg y cwmni ac mae'n ymwneud ag elusennau milwrol a Diwrnod y Lluoedd Arfog.

https://forcescompare.uk/

Partneriaeth Trawsnewid Gyrfa (CTP)

Cyrsiau hyfforddi, recriwtio a chyngor gyrfaol i'r rhai sy'n gadael y gwasanaeth ac sy'n gwneud y trosglwyddiad i fywyd sifil.

www.ctp.org.uk
https://www.ctp.org.uk/focus

 

Cyngor ar Bopeth

Yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol a phroblemau perthnasol eraill drwy ddarparu gwybodaeth a chyngor am ddim.

https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

Combat Stress

‘Combat Stress’ yw elusen iechyd meddwl blaenllaw'r DU ar gyfer cyn-filwyr.

www.combatstress.org.uk

Addysg ac ysgolion - Cefnogaeth i blant gwasanaeth milwrol

Canllaw Lleng Brydeinig Frenhinol i gefnogi teuluoedd gwasanaeth milwrol sy'n cael mynediad i addysg mewn ysgolion yng Nghymru, a'u helpu i lywio ystod y gwasanaethau cymorth sydd ar gael.

Cefnogi plant gwasanaeth milwrol mewn ysgolion yng Nghymru

Supporting service children in schools in Wales

Gamblers Anonymous

Mae aelodau ‘Gamblers Anonymous’ yn cynnig help llaw i unrhyw un sy'n ceisio atal gamblo.

www.gamblersanonymous.org.uk

Help for Heroes

Sefydlwyd ‘Help for Heroes’ yn 2007 i ddarparu cymorth ymarferol uniongyrchol ar gyfer Personél Gwasanaeth Milwrol, Cyn-filwyr a'u hanwyliaid sydd wedi eu clwyfo, anafu ac sy’n sâl.

www.helpforheroes.org.uk

Hire a Hero

Mae ‘Hire a Hero’ yn cefnogi'r rhai sy'n gadael y Gwasanaeth Milwrol a Chyn-filwyr i wneud y trosglwyddiad yn llwyddiannus i fywyd sifil.

www.hireahero.org.uk

Home Search Caerphilly

Os ydych yn y broses o adael Lluoedd Arfog y DU neu’n gyn-filwr, yna mae amrywiaeth o sefydliadau a all roi cyngor a chymorth i'ch helpu i ddatrys eich sefyllfa dai bresennol.

www.homesearchcaerphilly.org/content/Adviceandsupport/UKArmedForcesVeterans

Canolfan Byd Gwaith

Mae'r Ganolfan Byd Gwaith yn asiantaeth gyflogi a swyddfa nawdd cymdeithasol a ariennir gan y llywodraeth y gellir ei ganfod yn y rhan fwyaf o ddinasoedd, gyda'r nod o helpu pobl o oedran gwaith i ddod o hyd i waith yn y DU.

Dewch o hyd i'ch swyddfa agosaf http://los.direct.gov.uk/cy-index.php

Mind Cymru

P'un a’i ydych chi'n dioddef problemau iechyd meddwl neu'n mynd drwy gyfnod anodd yn eich bywyd, gall Mind helpu.

https://www.mind.org.uk/information-support/gwybodaeth-iechyd-meddwl-gymraeg/

Diystyriad  Pensiynau

Rheol y Llywodraeth yw y caiff £10 yr wythnos o incwm o bensiynau rhyfel ei anwybyddu (“diystyriad”) ond mae gan awdurdodau lleol y disgresiwn i ddiystyru yn llwyr incwm o bensiynau rhyfel wrth gyfrif eich hawl i ostyngiad Treth Gyngor a Budd-dal Tai. Mae Cyngor Sirol Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gweithredu diystyriad 100%. Felly os oes gennych Bensiwn Rhyfel, y Gostyngiad Treth Gygnor a Budd-dal Tai bydd y dull cyfrifo yn anwybyddu 100% ohono.

RAF Recruitment

Sut i wneud cais i fod yn aelod o’r lluoedd wrth gefn.

www.raf.mod.uk/recruitment

RFEA (Elusen Cyflogaeth y Lluoedd)

Mae ‘RFEA’ yn arbenigwyr wrth ddarparu gwasanaeth er mwyn dod o hyd i swydd, a llwyddo i gynhyrchu canlyniadau cyflogaeth o safon ac sy’n gynaliadwy ar gyfer yr holl ymadawyr gwasanaeth milwrol a chyn-aelodau o’r lluoedd.

www.rfea.org.uk

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn darparu cefnogaeth gydol oes i gymuned y Lluoedd Arfog - yn gwasanaethu dynion a menywod, cyn-filwyr, a'u teuluoedd.

www.britishlegion.org.uk

SSAFA (Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a’u Teuluoedd)

Mae ‘SSAFA’ yn elusen genedlaethol sy'n cefnogi dynion a menywod cyn-wasanaeth milwrol a'u teuluoedd.

www.ssafa.org.uk

The Poppy Factory

Y ‘Poppy Factory’ yw prif elusen cyflogaeth y wlad i gyn-filwyr sydd â chyflyrau iechyd neu diffygion.

www.poppyfactory.org

RAFBF (Cronfa Les y Lluoedd Awyr Brenhinol)

Rydym yno i bawb sy'n gwasanaethu’n filwrol ac sy’n gyn-aelodau o'r RAF yn ogystal â'u partneriaid a phlant dibynnol.

www.rafbf.org

Rehab 4 Addiction

Sefydlwyd Rehab 4 Addiction i gynorthwyo'r rhai a effeithiwyd gan gamddefnyddio sylweddau a'u hanwyliaid. Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, ac yn helpu i'ch cyfeirio at y triniaethau mwyaf effeithiol. Mae hyn yn cynnwys rehab alcohol, rehab cyffuriau, gwasanaethau detox, ymyrraeth, ôl-ofal a chwnsela cleifion allanol. Mae ein cynghorwyr llinell gymorth wedi ymrwymo i'ch helpu yn eich ymgais i leoli triniaethau effeithiol ar gyfer dibyniaeth.

Drug Rehab & Alcohol Rehab Treatment | Rehab 4 Addiction

RAFA

Mae ‘RAFA’ wedi ymrwymo i gefnogi'r Teulu RAF, boed yn gwasanaethu’n filwrol ar hyn o bryd, neu’n gyn-wasanaethwyr filwrol, mewn amrywiaeth eang o ffyrdd, gan ddarparu cymorth a chefnogaeth lle mae ei angen.

www.rafa.org.uk

GIG Cymru i Gyn-filwyr

Prif nod GIG Cymru i Gyn-filwyr yw gwella iechyd meddwl a lles cyn-filwyr sydd â phroblem iechyd meddwl sy'n gysylltiedig â’u gwasanaeth milwrol.

www.veteranswales.co.uk

Veterans UK

Help a chymorth i gyn-filwyr gan Y Weinyddiaeth Amddiffyn.

www.gov.uk/government/organisations/veterans-uk

Veterans Welfare Service (VWS)

Mae'r ‘VWS’ wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd i gyn-filwyr a buddiolwyr cynlluniau pensiynau a iawndal ‘Veterans UK’, a'u holl ddibynyddion.

https://www.gov.uk/guidance/veterans-welfare-service

Veterans' Gateway

Rydyn ni'n rhoi cyn-filwyr a'u teuluoedd mewn cysylltiad â'r sefydliadau sydd orau i helpu gyda'r wybodaeth, y cyngor a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

www.veteransgateway.org.uk

Walking With The Wounded

Cefnogi pob un o'r cyn-filwyr sydd ag anafiadau i ennill sgiliau a chymwysterau.

walkingwiththewounded.org.uk 

Women’s Royal Naval Service Benevolent Trust

Nod y ‘WRNSBT’ yw darparu rhyddhad mewn achosion o anghenraid  neu ofid ymysg ei aelodau a'u dibynyddion. Mae'r ‘WRNSBT’ hefyd wedi ei rymuso, mewn achosion addas, i roi grantiau ar gyfer addysg i aelodau.

https://wrnsbt.org.uk

Gwybodaeth Gyswlly

Please contact Lisa Rawlings, Regional Armed Forces Covenant Liaison Officer if you'd like to suggest a link for this page.