Fframwaith Gwella Rheoli Perfformiad

Pam mae ei angen arnom?

Mae ffocws cryf ar Reoli Perfformiad a Chynllunio Gwelliannau yn ffactor allweddol wrth yrru ein rhaglen Trawsnewid Blaenau Gwent. Mae’n cefnogi ein Hegwyddorion ar gyfer Cynllun y Sefydliad yn ogystal â’n nod o fod yn Awdurdod modern a deallus sy’n darparu arweiniad a fydd yn galluogi pobl a chymunedau i ffynnu

Mae’r Fframwaith yn ein cynorthwyo yn y ffyrdd canlynol:

  • cyflawni canlyniadau a rennir i bobl, gweithio fel Un Cyngor
  • dangos gwerth am arian a llywio proses gadarn ar gyfer cynllunio cyllidebau

deall pa mor dda yr ydym yn darparu gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion ein cymuned

Fframwaith Gwella Rheoli Perfformiad

Gwybodaeth Gyswllt

Enw’r Tîm: Tîm Perfformiad Corfforaethol

Rhif Ffôn: 01495 311556

Cyfeiriad E-bost: pps@blaenau-gwent.gov.uk