Cofrestr Ceisiadau Trwyddedig

Deddf Trwyddedu 2003

Hysbysiad Cais/Ceisiadau

Cyflwynwyd y cais/ceisiadau dilynol i Gyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. Mae'r cais/ceisiadau ar gael i'w harchwilio yn y Swyddfa Drwyddedu, Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent. *Dylai pobl sy'n dymuno gwneud sylwadau am y cais/ceisiadau wneud hynny drwy ysgrifennu at y Swyddfa Trwyddedu yn y cyfeiriad a nodir uchod, erbyn y dyddiad a nodwyd yng nghyswllt pob cais.

*Pobl sydd â hawl i wneud sylwadau, yn unol â Deddf Trwyddedu 2003, yw pobl sy'n byw neu sy'n ymwneud â busnes yn ardal yr awdurdod trwyddedu perthnasol ac mae'r cais yn debygol o effeithio arnynt.

Mae'n drosedd gwneud datganiad anwir yn wybyddus neu'n ddiofal mewn cysylltiad â chais a'r uchafswm dirwy y mae person yn atebol iddo, ar gollfarn ddiannod, yw £5,000.

Dogfennau Cysylltiedig

Ebbw Vale Service Station, Ebbw Vale - Trwydded safle