Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru yn dod â’r gymuned ynghyd fel rhan o Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu eleni

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2023 (16-22 Hydref), mae SEWAS yn parhau â’u cenhadaeth i annog mwy o bobl i ystyried mabwysiadu wrth i grwpiau o siblingiaid, plant ag anghenion ychwanegol, a phlant hŷn ar draws Cymru barhau i aros am eu ‘cartref am byth’.

Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru, sy’n fwy adnabyddus fel SEWAS, yw’r gwasanaeth mabwysiadu lleol ar gyfer pobl sy’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Mae SEWAS yn darparu gwybodaeth am fabwysiadu tra'n helpu pobl i gyflawni eu gobeithion o ddod yn rhieni.

Mae SEWAS wedi dod â’r gymuned ynghyd drwy fynd ar daith o amgylch y pum awdurdod cyfagos gyda baner maint llawn i ddangos cefnogaeth i fabwysiadu ac i dderbyn cyfleoedd tynnu lluniau gyda’n busnesau bach lleol, timau chwaraeon cymunedol, ysgolion, a’n gwasanaethau sector cyhoeddus. Creodd hyn y cyfle perffaith i ddechrau sgyrsiau am fabwysiadu a galluogi unigolion i ddod at ei gilydd ar gyfer achos teilwng.

Dros y pythefnos diwethaf, cafodd SEWAS y pleser o ymweld â Phractis Meddygol Blaenafon, The Castle Inn Rasa, Tîm Pêl-rwyd Abertyleri a Meithrinfa Little Stars yng Nglynebwy. Hoffem ddiolch i bob gwasanaeth am gymryd rhan ac am gefnogi ein gwasanaeth mabwysiadu.

Mae SEWAS yn gobeithio annog pobl i ddarganfod mwy am fabwysiadu trwy wybodaeth wedi dyddio sy'n chwalu mythau a thrwy rannu profiadau uniongyrchol. Mae mabwysiadwyr o bob rhan o Gymru hefyd wedi dod yn rhan o'r ymgyrch, gan ymddangos mewn fideos ac ysgrifennu blogiau i hysbysu eraill. Mae rhieni sydd wedi mabwysiadu siblingiaid o Wasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru yn rhannu pam y gwnaethant gymryd rhan:

‘’Mae fy mhartner a minnau bob amser wedi dweud y byddem yn ymddiried yn y broses fabwysiadu. Ni fyddem yn dewis ein plant, ond byddent yn ein dewis ni. Saith mlynedd yn ôl fe wnaethom dderbyn y pariad sibling cyntaf a gynigiwyd i ni gan SEWAS. Mae ein teulu yn fwy cyflawn nawr nag y bu erioed - ni fyddem yn dymuno iddo fod unrhyw ffordd arall! Diolch i SEWAS am ein helpu i ddod o hyd i’n darnau coll.’’

Byddem bob amser yn annog pobl i gysylltu â ni i gael gwybod mwy am fabwysiadu. I holi heddiw neu i gael gwybod mwy, ewch i: https://southeastwalesadoption.co.uk/ neu ffoniwch (01495) 355766.