Caniatâd Masnachu Stryd

Beth yw caniatâd masnachu ar y stryd?

Diffinnir masnachu stryd fel gwerthu neu ddangos neu gynnig ar werth unrhyw eitem (yn cynnwys unrhyw beth byw) mewn stryd. Caiff pob ffordd, troetffordd, tir y mae gan y cyhoedd fynediad iddo heb daliad (fel y'i diffinnir gan adran 329 Deddf Priffyrdd 1980) ac ardal wasanaeth yn yr ardal eu dynodi yn 'strydoedd' ar gyfer dibenion y ddeddf.

Pa ddeddfwriaeth sy'n rheoli'r cais hwn?

Mae'r Cyngor yn rheoli masnachu stryd yn ardal Blaenau Gwent drwy gyhoeddi caniatâd i fasnachwyr sy'n gweithredu yn yr ardal yn unol ag Atodlen 4 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982.

Mae mabwysiadu'r ddeddfwriaeth hon yn galluogi'r Cyngor i reoli masnachu stryd drwy gymeradwyo'r safle, y cerbyd/uned a ddefnyddir, y nwyddau a werthir a'r oriau masnachu. Gellir hefyd osod amodau ar ganiatâd i ddiogelu'r cyhoedd a chyfyngu niwsans sŵn.

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw un 18 oed neu drosodd wneud cais

Beth yw'r broses gais?

Dim ond pan dderbynnir ffurflen gais wedi'i llenwi, ffi a dogfennau perthnasol y caiff caniatâd ei ystyried. Byddir wedyn yn ymgynghori gydag adrannau a sefydliadau eraill ac, os yn briodol, rhoddir caniatâd am uchafswm cyfnod o un flwyddyn. Gellid codi dirwo o hyd at £1,000 os ceir person yn euog o fasnachu stryd heb ganiatâd,

A allaf wneud cais ar-lein?

I wneud cais am ganiatâd masnachu stryd.

Faint yw'r gost?

Newydd

£682

Adnewyddu

£631

Blaendal cychwynnol (na ellir ei ad-dalu) (wedi'i gynnwys yn y ffioedd uchod)

£100

Trosglwyddiad

£64

Amrywiad - mân

£46

Amrywiad - llawn

£63

Caniatâd Dros Dro - 28 diwrnod

£72

Pa mor hir fydd yn ei gymryd i brosesu fy nghais ac a fydd caniatâd dealledig?

Bydd y Cyngor yn trin eich cais cyn gynted ag sydd modd fodd bynnag dylech gysylltu â'r Cyngor os nad ydych wedi clywed o fewn 14 diwrnod o anfon eich cais. Nid oes caniatâd dealledig yn weithredol h.y. ni ddylech dybio y cytunwyd i'ch os nad ydych wedi clywed gan y Cyngor o fewn 14 diwrnod.

A allaf wneud cais os gwrthodir fy nghais?

Gallwch apelio i Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol y Cyngor

Cwynion defnyddwyr

Cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu ar 01495 355485.